Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Přípojky sítí na pozemku - jak je zřídit a kudy je vést?

Ti z vás, kdo se rozhodnete pro stavbu domu na nové parcele, budete muset řešit připojení objektu k sítím - kanalizaci, vodovodu, elektřině popřípadě i plynu. Budete potřebovat, aby sítě byly v dosahu pozemku a pak vybudovat tzv. přípojky. Kdo může tyto stavby provést a kdo je zaplatí? A jaká jsou pravidla pro křížení těchto vedení a jaké mají povinné rozestupy?
Přípojky sítí na pozemku - jak je zřídit a kudy je vést?

Sítě technického vybavení (dále STV) je možno obecně definovat jako spojovací vedení potrubního nebo kabelového typu. Jejich účelem je rozvod energie (elektrické vedení, plynovod, teplovod), distribuce vody (vodovod), svod odpadové vody (kanalizace) či přenos informací (telekomunikační sítě).

Dle umístění v terénu dělíme STV na nadzemní a podzemní. Ve větších městech se budují tzv. kolektory, což jsou podzemní tunely s „kolekcí“ nejrůznějších typů sítí. Hlavní výhodou kolektorů je možnost neustálé kontroly stavu sítí, popř. jejich snadná oprava (bez nutnosti výkopových prací).

Z právního hlediska není možné podzemní STV považovat za součást či příslušenství pozemků, pod nimiž jsou umístěny. Podle platných právních předpisů jsou STV samostatnými stavbami, čili samostatnými věcmi v právním smyslu, a proto musí být uvedeny v každé obchodní dokumentaci, týkající se prodeje dotčených pozemků.

Každý stavebník se zabývá problematikou sítí technického vybavení ze dvou hledisek:

  1. Dostupnost sítí pro stavební parcelu. Pokud se všechny potřebné sítě (voda, elektřina, plyn, kanalizace) nacházejí v blízkosti parcely, budoucí stavba se napojí pomocí přípojek. V opačném případě je nutno napojení řešit s příslušným distributorem.
  2. Existence stávajících sítí libovolného typu na stavební parcele. Řeší se v rámci přípravy projektové dokumentace ve dvou fázích:
    • před územním rozhodnutím je nutno požádat všechny správce sítí o vyjádření, zda je či není projektovaná stavba dotčena příslušnou sítí.
    • před stavebním povolením se opět oslovují správci dotčených sítí, kteří svůj souhlas se stavbou obvykle podmiňují splněním stanovených podmínek pro realizaci stavby (např. vytyčení konkrétní sítě před zahájením stavby, respektování ochranného pásma ap.)

Základní postup při připojení stavby na sítě

1. Vodovody a kanalizace

Veřejná vodovodní síť slouží k dodávce upravené pitné vody široké vrstvě obyvatelstva, kanalizační síť zajišťuje odvod splaškových a dešťových vod.

Stavebník se připojuje na veřejný vodovod či kanalizaci pomocí vodovodní nebo kanalizační přípojky, což je úsek potrubí mezi objektem stavby a napojením na veřejnou síť. Vodovodní a kanalizační přípojka se zřizuje zvlášť pro každou nemovitost s vlastním popisným číslem. Stavebník, který chce zřídit přípojku, by měl v prvé řadě navštívit provozovatele vodovodu a kanalizace a získat základní informace o možnostech technického řešení napojení.

Poté se musí obrátit na odborného projektanta, jenž zpracuje projektovou dokumentaci stavby. Tato dokumentace je pak základním podkladem pro stavební řízení příslušných stavebních úřadů. Realizace stavby se obvykle kompletně svěřuje specializované firmě.

Je-li (v případě vodovodu) vzdálenost stavební parcely k veřejné síti velká, je možné (např. ve spolupráci více stavebníků) místo samostatných přípojek vybudovat společný vodovodní řad. Zřizovatelem a investorem této stavby jsou bohužel stavebníci, nikoli provozovatel veřejné sítě.

Provedenou stavbu vodovodního řadu (příp. vodovodní nebo kanalizační přípojky) je nutno geodeticky zaměřit. Nově vybudovaný vodovodní řad se nakonec v terénu označí orientačními sloupky s tabulkami, které nesou údaje o materiálu potrubí a přesné poloze lomových bodů vodovodu. Geodetické zaměření je základním podkladem k dokumentaci skutečného provedení stavby a může poskytnout údaje i pro vypracování případných věcných břemen.

Rozumíte orientační tabulce vodovodu?

6 - typ materiálu potrubí

4.7 – vzdálenost k lom.
bodu ve směru tabulky

1.1 – vzdálenost k lom.
bodu ve směru kolmém
na tabulku

2. Plynovod

Distribuční plynárenská síť je určena k rozvodu plynu široké veřejnosti.

Stavebník se připojuje na distribuční plynovod pomocí plynovodní přípojky, což je plynárenské zařízení začínající odbočkou z distribuční soustavy a ukončené hlavním uzávěrem plynu, za nímž pokračuje odběrné plynové zařízení zákazníka. Hlavní uzávěr se umísťuje na hranici pozemku vlastníka nemovitosti nebo na obvodové zdi plynofikovaného objektu.

Postup při zřízení nové plynovodní přípojky je stejný jako u vodovodů a kanalizace. Náklady na zřízení hradí stavebník. Veškeré realizační práce musí provést odborná firma. Stavebník má možnost vybudovanou plynovodní přípojku odprodat do majetku provozovatele distribuční soustavy.

Orientační tabulka plynovodu
HUP

3. Elektrické vedení

Distribuční elektrická síť zajišťuje přenos elektrické energie od rozvoden ke spotřebitelům.

Stavebník se připojuje k distribuční elektrické síti pomocí elektrické přípojky nízkého napětí. Při souhlasu vlastníka přípojky a provozovatele distribuční soustavy lze připojit i více nemovitostí. Dle poslední novely energetického zákona zřizuje na vlastní náklady elektrickou přípojku NN v zastavěném území provozovatel distribuční soustavy (Stavebník hradí náklady na stavbu pouze v případě nezastavěné oblasti a délky přípojky nad 50m).

To v podstatě znamená, že zřízení elektrické přípojky je pro stavebníka mnohem jednodušší než realizace ostatních přípojek (voda, kanalizace, plyn). Stavebník musí navštívit kontaktní místo distributora elektrické energie a podat žádost o připojení dané parcely. V případě kladného posouzení je nutno se řídit pokyny a podmínkami uvedenými v zaslaném návrhu smlouvy.

Křížení a ochranná pásma sítí

Při stavbě STV je nutno dodržovat zásady jejich prostorového uspořádání (dodržení nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí, nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení těchto sítí a také nejmenší dovolené krytí (řeší ČSN 73 6005, ve které jsou uvedeny hodnoty minimální vzdálenosti pro souběh, křížení a krytí sítí všech typů).

Ve zkratce lze uvést, že minimální vzdálenost pro souběh vodovodů, kanalizace, plynovodu a silových kabelů NN činí 0,40 m až 0,60 m (s výjimkou souběhu plynovodu a kanalizace – 1,0 m). Při křížení sítí činí minimální svislá vzdálenost 0,10 m až 0,50 m.

Ochranná pásma STV jsou stanovena proto, aby nedocházelo k jejich poškozování při stavebních pracích, případně aby nedošlo k úrazu osob pracujících v jejich blízkosti. V ochranném pásmu STV (1,0 m až 1,5 m na každou stranu) není možno provádět jakékoli výkopové a stavební práce bez souhlasu správce sítě.

Ing. Jiří Neuwirt

Ing. Jiří Neuwirt je úředně oprávněný zeměměřický inženýr s 25-letou praxí v oboru. Specializuje se převážně na geodetickou činnost pro projekci a realizaci staveb

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - brianjackson

Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?

Kdo chce stavět dům, chce si také zajistit jeho připojení na inženýrské sítě. Voda, odpady, plyn elektřina, telekomunikace, to vše je zapotřebí pro komfort moderního domu. Ovšem pozor, obce ani provozovatelé nemají povinnost přivést sítě k soukromým pozemkům. Je to věcí dohody mezi nimi a investorem výstavby.

Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!

Jak vytyčit rodinný dům? Stavební lavičkou!

Vytyčení stavby je jedním z prvních více viditelných kroků, který na své parcele při stavbě domu podniknete. Vytyčení stavby určí její budoucí obrysy. Je potřeba mu věnovat velkou pozornost. Vytyčovat dům můžete svépomocí, nebo přizvat geodety. Co je potřeba vědět o základním rozměření stavby na pozemku? Jak se…

Jak si postavit rodinný dům - instalace vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu a topení

Jak si postavit rodinný dům - instalace vodovodu, kanalizace, elektřiny, plynu a topení

Bydlíte v bytě a sníte o vlastním domě? Stojíte před rozhodnutím zda v bytě zůstat, nechat si postavit rodinný dům stavební firmou nebo si postavit vysněný dům svépomocí? Pokud se rozhodnete pro výstavbu rodinného domu pomocí vlastních sil, pak můžete ušetřit až polovinu Vašich financí, než při spolupráci se stavební…