Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Citlivá rekonstrukce udělala ze secesní vily v Poděbradech pasivní dům

Postavit novostavbu v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu by měl být v současnosti běžný standard. Při změně stávajících staveb, které tvoří historická jádra měst, je obnova do standardu budov s velmi nízkou provozní potřebou energie výzvou. Secesní vila z roku 1907, na druhém náměstí Poděbrad, která byla původně zkolaudována jako rodinný dům, byla právě v té kategorii výzev, jenž se neodmítají.

Cíl původně rodinný dům, zrekonstruovat do představ budoucího provozu, který nutně zasahoval do statiky stropů a potřeby prohloubení sklepa, přispěl k rozhodnutí o aplikaci opatření vedoucích ke snížení potřeby tepla na vytápění. Tyto opatření byla realizována, na základě vnitřního přesvědčení, původními a přírodními materiály. Důraz byl kladen na tradiční stavební postupy, které se v moderní výstavbě již nepoužívají z důvodu přísných norem např. na rovinnost povrchů.

Z obytné části zbyl pouze nově vybudovaný byt ve 3. NP. V 1.PP až 2.NP byl vybudován komerční prostor (s cílem rozvoje těla i ducha). Ve 2.NP byl postaven sál pro jógu, tai-či a další relaxační techniky a zázemí k němu: šatna se sociálním zařízením, místnost masérny, kancelář a místnost, která do konce roku 2016 byla provozována kavárna a od poloviny roku je zde provozována kosmetika s velkým podílem přírodních esencí. V prvním nadzemním podlaží byl dubnu roku 2017 otevřen prostor CAFÉ & BISTRA s bezmasou kuchyní. Bezmasá příprava jídel, umožnila jednodušší zázemí (není třeba zvláštních prostor pro práci s masem).

Z požadavků na změnu užívání vyplynul koncept rekonstrukce i celkový rozsah stavebních prací a volby technologie zajišťující vysoký komfort vnitřního mikroklimatu, požadavků na přípravu teplé vody a provozování uživatel.

Původní stav nemovitosti

Secesní vila v Poděbradech byla postavena v roce 1907 s využitím klasických postupů, podle jednoduché projektové dokumentace, stavitelem J. Fialou, který se počátkem 20.století podílel na výstavbě lázeňských objektů.

Obvodový plášť byl vyzděn z plných pálených a vápenocementových cihel. Otvorové výplně tvořila klasická kastlíková okna. Stropní konstrukce byly původně dřevěné (tzv. pražské stropy). Strop pod půdou byl izolován tzv. stavebním rumem, a do něho byly uloženy pálené půdovky. Zásyp byl navezen také na klenbách stropu nad podsklepeným prostorem.

Po druhé světové válce byly byty v 1. a 2.NP rozděleny a v domě tak vznikly 4 bytové jednotky. Vytápění původních podlaží bylo v průběhu 20.století změněno na lokální plynová topidla WAW. K přípravě teplé vody se používaly elektrické boilery o příkonu 2 kW.

V 90. letech 20. století byl v původním prostoru půdy vybudován podkrovní byt, který dosti nepříznivě ovlivnil další vývoj domu. Vlivem zatékání střešními okny a nově vybudovanou terasou došlo k poškození stropů 2. NP a k poničení uliční fasády.

V podkrovním bytě byly pro vytápění i přípravu teplé vody instalovány dva kotle na zemní plyn.

Koncept použitý pro změnu stavby

Hlavní cíle, které byly stanoveny při návrhu studie a projektové dokumentace:

 • Zvýšení komfortu užívání nemovitosti,
 • Dosažení zdravého vnitřního prostředí
 • Zajištění vyšší energetické nezávislosti.
 • Zachování historického rázu nemovitosti a jejich prvků (např. krásného kamenného schodiště).

Zvýšení vnitřního komfortu

Velký důraz byl kladen na tepelnou pohodu v interiéru. Té je dosaženo pomocí přírodních materiálů, které umožňují lépe se v interiéru vypořádat s nárůstem nebo naopak poklesem vnější teploty a vlhkosti. Jde o materiály, které umožňují teplotní fázový posun a z interiéru odebírají vzdušnou vlhkost či ji do něho naopak vracejí.

 • Vnitřní příčky jsou postaveny z plných pálených cihel, částečně z plných vápenopískových cihel a panelů slisované slámy. Objemová hmotnost panelů lisované slámy jejichž objemová hmotnost je 380 kg/m3;
 • Podhledy jsou z panelů lisované slámy;
 • Interiérové stěny a stropní podhledy jsou opatřeny hliněnou omítkou, ve sprchách a sociálních zařízeních jsou marocké štuky.
 • Původní schodiště bylo očištěno a zbaveno omítky, tak aby vynikla krása žulových a pískovcových stupňů. Na podesty byla navrácena původní dlažba.
 • Prostory schodiště byly omítnuty vápennou omítkou, tradiční metodou (kdy stejně jako na vnější jádrové omítce je vidět požadovaná nerovinost povrchu).
 • Nášlapné vrstvy jsou uzpůsobeny podle požadavků předpokládaného provozu (terazzo, dřevěné lamely, kamenné podlahy).

Dalším prvkem vedoucím ke zvýšení užitné hodnoty interiéru (např. akustiky z hlučné ulice) a kvality vzduchu bylo dokonalé utěsnění obestavěného prostoru, které bylo ověřeno pomocí blower-door testu. V prvním kole jsme odhalili netěsnosti v napojení jednotlivých konstrukcí. U druhého testu neprůvzdušnosti se dům jako celek dostal na hodnotu 0,57, tzn. hodnota a něco nižší, než je limitní hodnota pro pasivní domy 0,60.

Abychom docílili dostatečné výměny vzduchu v užívaných místnostech a přispěli k dalším úsporám energie, jsou v domě instalovány vzduchotechnické jednotky s vysokou účinností zpětného získávání tepla. „Dle uživatelské zkušenosti by do podkrovních bytů, kde při deštivých dnech či větší vrstvě sněhu nelze vyvětrat běžným způsobem se řízené větrání velmi osvědčilo.“

V neposlední řadě jsme pro zajištění vysokého standardu vnitřního prostředí řešili co možná nejvyšší využití denního světla. Kromě velikosti okenních otvorů a jejich rozmístění byly do temných místností bez oken, které slouží jako zádveří a chodba v bytě, instalovány světlovody.

Snížení tepelných ztrát prostupem a větráním

Prvním z bodů, které jsme řešili – při zachování požadavků památkového odboru stavebního úřadu –, bylo dostatečné snížení tepelné ztráty prostupem a větráním. Při návrhu jsme pečlivě zvažovali napojení jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí tak, aby došlo ke snížení vzniku nežádoucích tepelných vazeb, které by v dlouhodobém důsledku vedly k poškození stávajících konstrukcí.

Z již zmíněných požadavků na akustiku, požární bezpečnost a statiku byly na místo původních dřevěných stropů navrženy železobetonové stropy, vetknuté do těch obvodových stěn, které mohly být zatepleny klasickým vnějším kontaktním systémem (štítové stěny a stěna do dvora). U členité uliční fasády se sgrafitem byl předpoklad použití vnitřního zateplení a z tohoto důvodu bylo zvoleno ukončení stropní konstrukce na ocelových sloupech. Ty jsou předsazeny před obvodovou zeď, k níž jsou pouze lokálně ukotveny.

Při zpracování projektu se však ukázalo, že klasické tepelněizolační materiály nejsou pro vnitřní zateplení uliční stěny z hlediska řešení stavebních detailů vhodné. V průběhu dalšího postupu jsme jako vhodnou variantu vnitřního zateplení „objevili“ tepelný izolant na bázi aerogelu, který díky svým tepelně-technickým vlastnostem a malé tloušťce mohl být použit. S výrobcem materiálu byla konzultována možnost aplikace v tloušťce 20 mm (λ = 0,014 W/m².K) ve skladbě s parotěsnou fólií s proměnným difuzním odporem a magnesiovou deskou. Toto řešení bylo již v průběhu stavebních prací posuzováno v dynamickém programu WUFI a ve statických programech běžně dostupných na tuzemském trhu. Výpočty potvrdily, že zvolená skladba bude vyhovující a s rezervou na straně bezpečnosti bylo toto vnitřní zateplení aplikováno na uliční fasádu. Použití netradičních materiálů stále velmi omezeně dostupných v České republice, vede k nutnosti zaškolení realizační firmy a zvýšené kontrole aplikace. Např. penetrace panelu na bázi pryskyřice s vysokým faktorem difuzní prostupnosti, musela být objednána v zahraničí a aplikace několikrát překontrolována.

Spoje deskového panelu vnitřního zateplení, stejně jako OSB desky, které tvoří parotěsnou vrstvu střešního pláště, byly přelepeny air-stop páskou. Také napojení otvorových výplní v obvodové a střešní konstrukci bylo provedeno air-stop páskami.

Další aplikovaná opatření a skladby konstrukcí vedoucí ke snížení tepelných ztrát se dají považovat za běžné, a proto je uvádím pouze v bodech.

 • Ostatní svislé ochlazované konstrukce – kontaktní zateplovací systém – 160 mm izolace z minerálních vláken. Povrchově ošetřen jádrovou omítkou, která zlepšuje akustiku i absorpci vnější vlhkosti;
 • Okna do dvora – dřevěné Europrofily 92 s izolačním trojsklem Ug = 0,59 W/(m².K);
 • Okna do ulice – dřevěná kastlíková – vnější křídlo s izolačním dvojsklem, vnitřní křídlo s jednoduchým zasklením – Uw = 1,15 W/(m².K);
 • Střecha – 300 mm minerální vlny + 60 mm panelu lisované slámy;
 • Střešní okna s elektricky ovládanými vnějšími žaluziemi – dřevěný rám s osazeným izolačním trojsklem – Ug = 0,5 W/(m².K).

Původní, přes 100 let stará okna byla v některých místech následkem zatékání velmi poškozená. Z toho důvodu byla okna do ulice i dvora kompletně vyměněna za nová, ač se během projekční fáze u oken do ulice uvažovalo jen o repasi. Výrobcem doložený součinitel prostupu tepla replik původních kastlových oken odpovídá součiniteli prostupu tepla oken 1,15 W/m².K.

Technické zařízení budovy

Technologická zařízení byla instalována s ohledem na dodržení čistého vzhledu interiéru, ekologický přínos a minimální provozní náklady. Při studii a projektové fázi byly řešeny různé zdroje (jako např. kotel na pelety, tepelné čerpadlo, kogenerační jednotka na zemní plyn atd.). V konečném výběru bylo kromě investičních nákladů přihlédnuto k využitelnosti pozemku a technického zázemí.

Zdroje tepelné energie byly rozděleny podle předpokládaného provozu a využití nemovitosti. Přípravu teplé užitkové vody a ohřev topného média pro podlahové vytápění zajišťují pro komerční podlaží do kaskády zapojené kondenzační kotle na zemní plyn.

Pro byt obojí obstarává tepelné čerpadlo vzduch–voda s možností elektrického dohřevu.

Pro každé nadzemní podlaží je navržena samostatná vzduchotechnická jednotka s vysokou účinností zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. Jednotka pro 1. NP slouží i pro větrání části 1. PP.

V současnosti už můžeme na základě dvou uplynulých topných sezón shrnout výsledky hospodaření s energií dosažené při provozu:

Komerční prostory vytápěné kondenzačními plynovými kotli

 • PP (čistá plocha místností 88,8 m²) – hygienické zázemí personálu, přípravna zeleniny, sklady a kotelna. Toto podlaží je ze 2/3 temperováno na teplotu 18 °C.
 • NP (čistá plocha místností 160,5 m²) – prostory jídelny, kuchyně, úklidové místnosti a sociálního zařízení. Již druhou topnou sezónu není podlaží plně využíváno. Temperováno na 18 °C.
 • NP (čistá plocha místností 179,5 m²) – menší kavárna, sál tělocvičny, šatna se sociálním zázemím, místnost masérny a kancelář. Prostory jsou vytápěny na 21 °C.
 • V topné sezóně 2014–2015 odpovídala specifická spotřeba tepelné energie na vytápění a přípravu teplé vody 47,5 kWh/m².rok.

Byt vytápěný tepelných čerpadlem vzduch–voda

Byt ve 3. NP (čistá plocha místností 154,3 m²) s odděleným pokojem pro hosty. Byt užívá tříčlenná rodina a je vytápěn na teplotu 22 °C. V topné sezóně 2014–2015 odpovídala specifická spotřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody 35 kWh/m².rok.

Celková specifická spotřeba elektrické energie bytu dle cejchovaného elektroměru (tzn. vytápění, příprava teplé vody, větrání, osvětlení, pomocná energie a veškeré další spotřebiče domácnosti) odpovídá 56 kWh/m².rok.

Při tvorbě koncepce bylo dbáno na možnost snadného rozdělení provozních nákladů při rozdílných uživatelích jednotlivých podlaží.

 • Každé nadzemní podlaží má svůj elektroměr a jistič, společná spotřeba domu je odečítána samostatným elektroměrem.
 • Každé podlaží má své podružné vodoměry.
 • Teplo dodané do komerčních prostor je rozúčtováno na základě kalorimetru a spotřeby vody.

Něco navíc:

Z realizace:

 • Investor musí mít znalosti o materiálech a technologiích, pokud chce nestandardní řešení (některé z běžně používaných stavebních materiálů byly již při projektu zakázány, zákazy bylo nutné hlídat i při výstavbě).
 • Investor musí najít změnám otevřené projektanty a stavbyvedoucího, kteří jsou schopni mu naslouchat a učit se nové postupy.
 • Stavbyvedoucí a stavební dozor musí počítat s delší dobou realizace a pracnosti (být schopen přizpůsobit harmonogram a organizaci práce.

Z provozu:

 • Paní uklízečka komerčních prostor ztratila po letech alergii (možná díky ekologickým materiálům, kterými jsou ošetřovány přírodní povrchy).
 • Paní masérka oceňuje teplotu v interiéru, světlost, čerstvý vzduch a zemitost povrchů
 • Při výpadku tepelného čerpadla v měsíci únoru 2016, kdy venkovní teplota po západu slunce byla okolo -3 °C, byl pokles vnitřní teploty v bytě za použití 10 svíček, které byly zapáleny během odpoledne a večera za týden o 4K.

Základní parametry domu

Vnější obestavěný objem budovy: 2 918,3 m3
Celková plocha ochlazovaných konstrukcí obálky budovy: 1 677 m²
Celková podlahová plocha budovy: 564,5 m2
Objemový faktor tvaru budovy: 0,57

Ekodům z.s.

logo
Milady Horákové 400/23
170 00 Praha 7 - Holešovice

telefon: 733 251 047
e-mail: sdruzeni.ekodum@gmail.com

web: www.sdruzeni-ekodum.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Foto: Petr Polák

Vilu z roku 1906 citlivě přestavěli. Původní detaily i moderní design vás ohromí

Intuitivně dokončovat za druhého nedopovězené věty je v partnerském vztahu považováno za známku hlubokého porozumění milované osobě, anebo taky rutiny dvacetiletého spolužití. Ale v architektuře? Tam je tahle empatie a návaznost dialogu signálem mimořádného nadání. Zvlášť, když ticho mezi větami trvalo desetiletí,…

Zdroj: PREMIOT Group

Secesní vila továrníka Paška znovu ožila

Podle návrhu architekta Miroslava Wagnera byla postavena v letech 1912 až 1913 nádherná secesní vila v žádané lokalitě rozvíjejícího se pražského Smíchova. Po mnoha letech se konečně podařilo chátrající objekt profesionálně rekonstruovat podle nejvyšších stavebních a restauratérských standardů. Podívejte se na…

Foto: Enric Duch

Villa Heike: rekonstrukce hezké budovy s nehezkou minulostí

Současné hyperkorektní tendence našich německých sousedů k lepšímu uchopení architektonického dědictví let nedávno minulých zrovna neprospívají. Tvářit se neutrálně, jako že ve 30. letech minulého století všichni vyrazili někam na dovolenou a vrátili se až se vstupem do Evropské unie, totiž mimo jiné znamená…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Střešní krytiny SATJAM jsou nyní za zvýhodněnou cenu a představují tak v době nevyzpytatelného vývoje inflace vhodnou investici. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

Akční nabídka střešních krytin SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA