REKLAMA
Témata Hledat

Architektonické inspirace

Mozaika nápadů z celého světa!

Citlivá rekonstrukce udělala ze secesní vily v Poděbradech pasivní dům

Postavit novostavbu v nízkoenergetickém nebo pasivním standardu by měl být v současnosti běžný standard. Při změně stávajících staveb, které tvoří historická jádra měst, je obnova do standardu budov s velmi nízkou provozní potřebou energie výzvou. Secesní vila z roku 1907, na druhém náměstí Poděbrad, která byla původně zkolaudována jako rodinný dům, byla právě v té kategorii výzev, jenž se neodmítají.

Cíl původně rodinný dům, zrekonstruovat do představ budoucího provozu, který nutně zasahoval do statiky stropů a potřeby prohloubení sklepa, přispěl k rozhodnutí o aplikaci opatření vedoucích ke snížení potřeby tepla na vytápění. Tyto opatření byla realizována, na základě vnitřního přesvědčení, původními a přírodními materiály. Důraz byl kladen na tradiční stavební postupy, které se v moderní výstavbě již nepoužívají z důvodu přísných norem např. na rovinnost povrchů.

Z obytné části zbyl pouze nově vybudovaný byt ve 3. NP. V 1.PP až 2.NP byl vybudován komerční prostor (s cílem rozvoje těla i ducha). Ve 2.NP byl postaven sál pro jógu, tai-či a další relaxační techniky a zázemí k němu: šatna se sociálním zařízením, místnost masérny, kancelář a místnost, která do konce roku 2016 byla provozována kavárna a od poloviny roku je zde provozována kosmetika s velkým podílem přírodních esencí. V prvním nadzemním podlaží byl dubnu roku 2017 otevřen prostor CAFÉ & BISTRA s bezmasou kuchyní. Bezmasá příprava jídel, umožnila jednodušší zázemí (není třeba zvláštních prostor pro práci s masem).

Z požadavků na změnu užívání vyplynul koncept rekonstrukce i celkový rozsah stavebních prací a volby technologie zajišťující vysoký komfort vnitřního mikroklimatu, požadavků na přípravu teplé vody a provozování uživatel.

Původní stav nemovitosti

Secesní vila v Poděbradech byla postavena v roce 1907 s využitím klasických postupů, podle jednoduché projektové dokumentace, stavitelem J. Fialou, který se počátkem 20.století podílel na výstavbě lázeňských objektů.

Obvodový plášť byl vyzděn z plných pálených a vápenocementových cihel. Otvorové výplně tvořila klasická kastlíková okna. Stropní konstrukce byly původně dřevěné (tzv. pražské stropy). Strop pod půdou byl izolován tzv. stavebním rumem, a do něho byly uloženy pálené půdovky. Zásyp byl navezen také na klenbách stropu nad podsklepeným prostorem.

Po druhé světové válce byly byty v 1. a 2.NP rozděleny a v domě tak vznikly 4 bytové jednotky. Vytápění původních podlaží bylo v průběhu 20.století změněno na lokální plynová topidla WAW. K přípravě teplé vody se používaly elektrické boilery o příkonu 2 kW.

V 90. letech 20. století byl v původním prostoru půdy vybudován podkrovní byt, který dosti nepříznivě ovlivnil další vývoj domu. Vlivem zatékání střešními okny a nově vybudovanou terasou došlo k poškození stropů 2. NP a k poničení uliční fasády.

V podkrovním bytě byly pro vytápění i přípravu teplé vody instalovány dva kotle na zemní plyn.

Koncept použitý pro změnu stavby

Hlavní cíle, které byly stanoveny při návrhu studie a projektové dokumentace:

 • Zvýšení komfortu užívání nemovitosti,
 • Dosažení zdravého vnitřního prostředí
 • Zajištění vyšší energetické nezávislosti.
 • Zachování historického rázu nemovitosti a jejich prvků (např. krásného kamenného schodiště).

Zvýšení vnitřního komfortu

Velký důraz byl kladen na tepelnou pohodu v interiéru. Té je dosaženo pomocí přírodních materiálů, které umožňují lépe se v interiéru vypořádat s nárůstem nebo naopak poklesem vnější teploty a vlhkosti. Jde o materiály, které umožňují teplotní fázový posun a z interiéru odebírají vzdušnou vlhkost či ji do něho naopak vracejí.

 • Vnitřní příčky jsou postaveny z plných pálených cihel, částečně z plných vápenopískových cihel a panelů slisované slámy. Objemová hmotnost panelů lisované slámy jejichž objemová hmotnost je 380 kg/m3;
 • Podhledy jsou z panelů lisované slámy;
 • Interiérové stěny a stropní podhledy jsou opatřeny hliněnou omítkou, ve sprchách a sociálních zařízeních jsou marocké štuky.
 • Původní schodiště bylo očištěno a zbaveno omítky, tak aby vynikla krása žulových a pískovcových stupňů. Na podesty byla navrácena původní dlažba.
 • Prostory schodiště byly omítnuty vápennou omítkou, tradiční metodou (kdy stejně jako na vnější jádrové omítce je vidět požadovaná nerovinost povrchu).
 • Nášlapné vrstvy jsou uzpůsobeny podle požadavků předpokládaného provozu (terazzo, dřevěné lamely, kamenné podlahy).

Dalším prvkem vedoucím ke zvýšení užitné hodnoty interiéru (např. akustiky z hlučné ulice) a kvality vzduchu bylo dokonalé utěsnění obestavěného prostoru, které bylo ověřeno pomocí blower-door testu. V prvním kole jsme odhalili netěsnosti v napojení jednotlivých konstrukcí. U druhého testu neprůvzdušnosti se dům jako celek dostal na hodnotu 0,57, tzn. hodnota a něco nižší, než je limitní hodnota pro pasivní domy 0,60.

Abychom docílili dostatečné výměny vzduchu v užívaných místnostech a přispěli k dalším úsporám energie, jsou v domě instalovány vzduchotechnické jednotky s vysokou účinností zpětného získávání tepla. „Dle uživatelské zkušenosti by do podkrovních bytů, kde při deštivých dnech či větší vrstvě sněhu nelze vyvětrat běžným způsobem se řízené větrání velmi osvědčilo.“

V neposlední řadě jsme pro zajištění vysokého standardu vnitřního prostředí řešili co možná nejvyšší využití denního světla. Kromě velikosti okenních otvorů a jejich rozmístění byly do temných místností bez oken, které slouží jako zádveří a chodba v bytě, instalovány světlovody.

Snížení tepelných ztrát prostupem a větráním

Prvním z bodů, které jsme řešili – při zachování požadavků památkového odboru stavebního úřadu –, bylo dostatečné snížení tepelné ztráty prostupem a větráním. Při návrhu jsme pečlivě zvažovali napojení jednotlivých stavebních prvků a konstrukcí tak, aby došlo ke snížení vzniku nežádoucích tepelných vazeb, které by v dlouhodobém důsledku vedly k poškození stávajících konstrukcí.

Z již zmíněných požadavků na akustiku, požární bezpečnost a statiku byly na místo původních dřevěných stropů navrženy železobetonové stropy, vetknuté do těch obvodových stěn, které mohly být zatepleny klasickým vnějším kontaktním systémem (štítové stěny a stěna do dvora). U členité uliční fasády se sgrafitem byl předpoklad použití vnitřního zateplení a z tohoto důvodu bylo zvoleno ukončení stropní konstrukce na ocelových sloupech. Ty jsou předsazeny před obvodovou zeď, k níž jsou pouze lokálně ukotveny.

Při zpracování projektu se však ukázalo, že klasické tepelněizolační materiály nejsou pro vnitřní zateplení uliční stěny z hlediska řešení stavebních detailů vhodné. V průběhu dalšího postupu jsme jako vhodnou variantu vnitřního zateplení „objevili“ tepelný izolant na bázi aerogelu, který díky svým tepelně-technickým vlastnostem a malé tloušťce mohl být použit. S výrobcem materiálu byla konzultována možnost aplikace v tloušťce 20 mm (λ = 0,014 W/m².K) ve skladbě s parotěsnou fólií s proměnným difuzním odporem a magnesiovou deskou. Toto řešení bylo již v průběhu stavebních prací posuzováno v dynamickém programu WUFI a ve statických programech běžně dostupných na tuzemském trhu. Výpočty potvrdily, že zvolená skladba bude vyhovující a s rezervou na straně bezpečnosti bylo toto vnitřní zateplení aplikováno na uliční fasádu. Použití netradičních materiálů stále velmi omezeně dostupných v České republice, vede k nutnosti zaškolení realizační firmy a zvýšené kontrole aplikace. Např. penetrace panelu na bázi pryskyřice s vysokým faktorem difuzní prostupnosti, musela být objednána v zahraničí a aplikace několikrát překontrolována.

Spoje deskového panelu vnitřního zateplení, stejně jako OSB desky, které tvoří parotěsnou vrstvu střešního pláště, byly přelepeny air-stop páskou. Také napojení otvorových výplní v obvodové a střešní konstrukci bylo provedeno air-stop páskami.

Další aplikovaná opatření a skladby konstrukcí vedoucí ke snížení tepelných ztrát se dají považovat za běžné, a proto je uvádím pouze v bodech.

 • Ostatní svislé ochlazované konstrukce – kontaktní zateplovací systém – 160 mm izolace z minerálních vláken. Povrchově ošetřen jádrovou omítkou, která zlepšuje akustiku i absorpci vnější vlhkosti;
 • Okna do dvora – dřevěné Europrofily 92 s izolačním trojsklem Ug = 0,59 W/(m².K);
 • Okna do ulice – dřevěná kastlíková – vnější křídlo s izolačním dvojsklem, vnitřní křídlo s jednoduchým zasklením – Uw = 1,15 W/(m².K);
 • Střecha – 300 mm minerální vlny + 60 mm panelu lisované slámy;
 • Střešní okna s elektricky ovládanými vnějšími žaluziemi – dřevěný rám s osazeným izolačním trojsklem – Ug = 0,5 W/(m².K).

Původní, přes 100 let stará okna byla v některých místech následkem zatékání velmi poškozená. Z toho důvodu byla okna do ulice i dvora kompletně vyměněna za nová, ač se během projekční fáze u oken do ulice uvažovalo jen o repasi. Výrobcem doložený součinitel prostupu tepla replik původních kastlových oken odpovídá součiniteli prostupu tepla oken 1,15 W/m².K.

Technické zařízení budovy

Technologická zařízení byla instalována s ohledem na dodržení čistého vzhledu interiéru, ekologický přínos a minimální provozní náklady. Při studii a projektové fázi byly řešeny různé zdroje (jako např. kotel na pelety, tepelné čerpadlo, kogenerační jednotka na zemní plyn atd.). V konečném výběru bylo kromě investičních nákladů přihlédnuto k využitelnosti pozemku a technického zázemí.

Zdroje tepelné energie byly rozděleny podle předpokládaného provozu a využití nemovitosti. Přípravu teplé užitkové vody a ohřev topného média pro podlahové vytápění zajišťují pro komerční podlaží do kaskády zapojené kondenzační kotle na zemní plyn.

Pro byt obojí obstarává tepelné čerpadlo vzduch–voda s možností elektrického dohřevu.

Pro každé nadzemní podlaží je navržena samostatná vzduchotechnická jednotka s vysokou účinností zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu. Jednotka pro 1. NP slouží i pro větrání části 1. PP.

V současnosti už můžeme na základě dvou uplynulých topných sezón shrnout výsledky hospodaření s energií dosažené při provozu:

Komerční prostory vytápěné kondenzačními plynovými kotli

 • PP (čistá plocha místností 88,8 m²) – hygienické zázemí personálu, přípravna zeleniny, sklady a kotelna. Toto podlaží je ze 2/3 temperováno na teplotu 18 °C.
 • NP (čistá plocha místností 160,5 m²) – prostory jídelny, kuchyně, úklidové místnosti a sociálního zařízení. Již druhou topnou sezónu není podlaží plně využíváno. Temperováno na 18 °C.
 • NP (čistá plocha místností 179,5 m²) – menší kavárna, sál tělocvičny, šatna se sociálním zázemím, místnost masérny a kancelář. Prostory jsou vytápěny na 21 °C.
 • V topné sezóně 2014–2015 odpovídala specifická spotřeba tepelné energie na vytápění a přípravu teplé vody 47,5 kWh/m².rok.

Byt vytápěný tepelných čerpadlem vzduch–voda

Byt ve 3. NP (čistá plocha místností 154,3 m²) s odděleným pokojem pro hosty. Byt užívá tříčlenná rodina a je vytápěn na teplotu 22 °C. V topné sezóně 2014–2015 odpovídala specifická spotřeba energie na vytápění a přípravu teplé vody 35 kWh/m².rok.

Celková specifická spotřeba elektrické energie bytu dle cejchovaného elektroměru (tzn. vytápění, příprava teplé vody, větrání, osvětlení, pomocná energie a veškeré další spotřebiče domácnosti) odpovídá 56 kWh/m².rok.

Při tvorbě koncepce bylo dbáno na možnost snadného rozdělení provozních nákladů při rozdílných uživatelích jednotlivých podlaží.

 • Každé nadzemní podlaží má svůj elektroměr a jistič, společná spotřeba domu je odečítána samostatným elektroměrem.
 • Každé podlaží má své podružné vodoměry.
 • Teplo dodané do komerčních prostor je rozúčtováno na základě kalorimetru a spotřeby vody.

Něco navíc:

Z realizace:

 • Investor musí mít znalosti o materiálech a technologiích, pokud chce nestandardní řešení (některé z běžně používaných stavebních materiálů byly již při projektu zakázány, zákazy bylo nutné hlídat i při výstavbě).
 • Investor musí najít změnám otevřené projektanty a stavbyvedoucího, kteří jsou schopni mu naslouchat a učit se nové postupy.
 • Stavbyvedoucí a stavební dozor musí počítat s delší dobou realizace a pracnosti (být schopen přizpůsobit harmonogram a organizaci práce.

Z provozu:

 • Paní uklízečka komerčních prostor ztratila po letech alergii (možná díky ekologickým materiálům, kterými jsou ošetřovány přírodní povrchy).
 • Paní masérka oceňuje teplotu v interiéru, světlost, čerstvý vzduch a zemitost povrchů
 • Při výpadku tepelného čerpadla v měsíci únoru 2016, kdy venkovní teplota po západu slunce byla okolo -3 °C, byl pokles vnitřní teploty v bytě za použití 10 svíček, které byly zapáleny během odpoledne a večera za týden o 4K.

Základní parametry domu

Vnější obestavěný objem budovy: 2 918,3 m3
Celková plocha ochlazovaných konstrukcí obálky budovy: 1 677 m²
Celková podlahová plocha budovy: 564,5 m2
Objemový faktor tvaru budovy: 0,57

Ekodům z.s.

logo
Milady Horákové 400/23
170 00 Praha 7 - Holešovice

telefon: 733 251 047
e-mail: sdruzeni.ekodum@gmail.com

web: www.sdruzeni-ekodum.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Stavba

Zdroj: Fotolia.com - neubau-lagerhalle---thombal

Propad stavebnictví pokračuje, v červnu kleslo o 11,5 procenta

Propad stavební výroby v Česku znovu zrychlil. V červnu se reálně meziročně snížila o 11,5 procenta po květnovém poklesu o 7,7 procenta. Opět si pohoršilo pozemní stavitelství, kam spadá výstavba bytů, kanceláří nebo skladů. Oproti předchozím měsícům zaznamenaly horší výsledky také inženýrské stavby, mezi něž patří…

Letní posezení. Inspiraci k fotosoutěži naleznete i ve svém okolí. Zapojte se!

Letní posezení. Inspiraci k fotosoutěži naleznete i ve svém okolí. Zapojte se!

Velká letní fotosoutěž ESTAV.cz a TZB-info pro letošní rok má téma Letní posezení. Zašlete i vy svoji fotografii. Kde hledat inspiraci? Rozhlédněte se kolem sebe! Léto, pohoda, kávička či zmrzlina, zahrádka, pergola či příjemná lavička mohou vykouzlit tu správnou atmosféru vaší fotky. Zapojte se, pošlete fotografii a…

Zdroj: AdobeStock - Roman Milert

Jak umíchat beton? Na co dát pozor při betonování drobných staveb

Beton lze využít na mnoho drobných realizací okolo domu i v zahradě. Schody, opěrné zídky, základové patky a další si mnozí zvládnou zrealizovat sami. Na takovou betonáž často nepotřebujete ani míchačku, na menší objemy stačí kolečko či plech. Jak namíchat beton? Na co si dát pozor? Kolik dát do betonu vody, písku a…

Zdroj: AdobeStock-Roman Milert

Vnitřní kanalizace: druhy a charakteristika potrubí

Kanalizace – neviditelná, v ideálním případě i neslyšitelná. Systém vnitřní kanalizace je soustava několika potrubí, každé má své požadavky na průměr tvarovky i na její materiál či sklon. Abychom si ve stavařině rozuměli, je potřeba mluvit stejným jazykem. Víte co je připojovací potrubí, svodné potrubí a k čemu je v…

Zdroj: AdobeStock - maudanros

V Janově byl otevřen nový dálniční most, nahradil ten zřícený

V severoitalském Janově byl včera slavnostně otevřen nový dálniční most na místě Morandiho mostu, jehož část se 14. srpna 2018 zřítila. Neštěstí si tehdy vyžádalo více než čtyři desítky lidských životů. Dnešního ceremoniálu se zúčastní mimo jiné italský prezident Sergio Mattarella a premiér Giuseppe Conte.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Partner tématu

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Zvýhodněné sady nádrží na dešťovou vodu pro rodinné domy

Zvýhodněné sady nádrží na dešťovou vodu pro rodinné domy

Velkokapacitní podzemní nádrže na dešťovou vodu

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA