REKLAMA
Hledat

Fotosoutěž Otevřená Praha Pořádá ESTAV.cz a Open House Praha.

estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak odvést dešťovou vodu ze střechy: Odvodnění ploché střechy vnitřním potrubím. Jaké se vyskytují chyby

Ploché střechy je možné odvodnit buď jako pultovou střechu – tedy k jedné straně okapem, nebo častěji vtokem v ploše střechy. Takový vtok má pak zaústění do svislého odpadního potrubí, které prochází budovou. Jak správně zajistit odvodnění ploché střechy a co nikdy nedělat?

Jaké jsou hlavní zásady odvodnění vnitřním odpadním potrubím:

  • Ve stavební části objektu je zásadní podmínkou pro odvodnění plochých střech zřízení přepadu mimo vlastní objekt.
  • Hydroizolace střešní konstrukce je třeba upravit tak, aby byla zajištěna i vodotěsnost navazujících svislých konstrukcí až nad úroveň maximální hladiny při přepadající vodě.
  • Střešní vtoky je vhodné opatřit topnými kabely.

Vtoky se musí montovat v souladu s technickými podmínkami výrobce tak, aby hydroizolační vrstva byla těsně připojena k tělesu vtoku (obr. 01 a 02). Pro odvodnění střešních ploch se obvykle nepoužívají vpusti, které mají vodní zápachové uzávěrky. Výjimkou jsou pochůzné plochy střech v oblasti s jednotnou kanalizací, v tom případě se musí použít vpusti se zápachovou uzávěrkou mechanickou. Odpadní potrubí se musí minimálně po délce dvou podlaží opatřit ochranou proti opocování kondenzovanou vodou.

Obr. 01 Střešní vtok se svislým odtokem v provedení pro pochůzné střechy / Obr. 02 Střešní vtok 5 s pevnou izolační přírubou a izolační svorkou, s elektrickým ohřevem se samoregulací

Stavební řešení střešního pláště někdy vyžaduje použití odtokového žlabu s napojením střešního vtoku v nejnižším místě žlabu. Použití plechů z pozinkované oceli se mnohdy jeví stavebníkovi jako výhodné, poměrně levné řešení. Po nějaké době se ukáže, že přes kvalitně provedenou práci klempířů se střešní plášť musí vyměnit z důvodů možných problémů tepelné dilatace plechových spojů u složitých tvarů střechy. Kondenzace vody na spodním líci plechu může způsobit rychlou korozi.

Obr. 03 Střešní žlab, krytina pozink. plech / Obr. 04 Detail žlabu s topnými kabely

Do dešťových svodů nelze napojit umyvadlo či odtok kondenzátu!

Důležitou podmínkou, která je uvedena v normě ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace, je zákaz připojení zařizovacích předmětů k odpadnímu potrubí dešťové kanalizace. Na obr. 05 a 06 je příklad havárie, kdy se do odpadního potrubí připojily odtoky kondenzátu z výparníků chladicích boxů.

Po zanesení přechodového kolena splaveninami, došlo k vyplavení chladicích boxů, ve kterých se skladovaly léky. Škoda byla přes 2 mil. Kč.

Objekt banky v Brně zažil podobný problém. Asi dva měsíce po kolaudaci nastal přívalový déšť. Lidé z ulice vběhli do haly, aby byli vzápětí pokropeni vodou z výparníků klimatizace ve stropě haly. Výparníky byly napojeny na blízká odpadní potrubí ze střechy objektu.

(1) ČSN 75 6760 Vnitřní kanalizace

Ing. Zdeněk Žabička

Po absolvování Fakulty stavební VUT v Brně v roce 1968 pracoval jako projektant v oborech vodní hospodářství, zdravotní technika a zařízení kuchyní. Je členem Technické normalizační komise ČSNI č. 95 Kanalizace č. 94 Vodárenství. Podílel se na zpracování řady českých technických norem. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT a zkušebním komisařem v oborech technika prostředí staveb a technologická zařízení staveb.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Ing. Zdeněk Žabička

Jak odvést dešťovou vodu ze střechy: Gravitační odvodnění

Vnitřní kanalizace se navrhuje tak, aby byl zajištěn odtok odpadní vody, pokud možno, bez nároku na doplňkovou energii. Veškeré odpadní vody ze střech a podobných ploch a ze zařizovacích předmětů, které jsou umístěny v podlažích nad úrovní terénu, se mají odvádět gravitačně.

Zdroj: Ing. Zdeněk Žabička

Jak odvést dešťovou vodu ze střechy: Nejčastější problémy

Dešťová voda je přirozená srážková voda, která nebyla znečištěna použitím. Těsně před dopadem na povrch obsahuje řadu látek. Jsou to zejména rozpuštěné plyny a látky zachycené průchodem atmosférou jak organické, tak neorganické. Po dopadu na povrch se obohacuje o další látky, které unáší nebo rozpouští na své cestě…

REKLAMA