REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Postoje k bydlení se mění. Mladí jsou ochotní se stěhovat. Nájem jako start do života. Vlastnické bydlení je stále priorita

Sociologický ústav Akademie věd ČR zveřejnil na konci roku 2023 zprávu o stavu bydlení. Výzkum byl zaměřen i na změny v preferencích mezi generacemi a na úroveň znalostí o fungování trhu. Předcházela mu pilotní šetření a výsledky se porovnávaly s výzkumy v předešlých letech. Z výstupů jsou patrné poměrně výrazné změny v našem smýšlení o bydlení.
Bytový dům, zdroj: fotolia, Václav Mach

V dotaznících se výzkumníci nejprve ptali respondentů, jak jsou obecně spokojeni se svým bydlením. Porovnávali pak rozdíly ve spokojenosti mezi těmi, kteří bydlí ve svém a těmi, kteří bydlí v nájmu. Sledovali představy české populace o ideálním bydlení, zjistili, jak mladí vlastníci získali své bydlení a jakou roli při pořízení hrála rodinná výpomoc. Součástí šetření byly také otázky, které hledají odpověď na mezigenerační rozdíly v oblasti bydlení, a to včetně srovnání a vývoje cen bytů a domů v různých částech republiky.

Spokojenost s bydlením roste, nikoli však s cenami

Z grafů je patrné, že spokojenost s bydlením v tuzemsku roste oproti dřívějším letům poměrně výrazně. Nicméně záleží na tom, co do celkové spokojenosti s bydlením zahrneme. Celková spokojenost obsahuje celou řadu faktorů, mimo jiné i ceny bydlení či podporu státu mladým rodinám. Potom bychom se dostali k úplně jinému hodnocení, kde by převažovala spíše nespokojenost, v některých aspektech přímo enormní.

Zatímco v roce 2001 dalo jen 14 % respondentů svému bydlení jedničku, tedy projevilo nejvyšší spokojenost, v roce 2013 to bylo již 31 % respondentů a v roce 2023 pak 32 %. Naopak známkou 6 nebo vyšší hodnotilo svou spokojenost s bydlením v roce 2001 18 % respondentů a v letech 2013 a 2023 jenom 12 %,“ vysvětluje sociolog Martin Lux a dále objasňuje výše zmíněnou „řadu faktorů“ s odkazem na prezentované grafy. Zde jsou vysvětleny i důvody negativních hodnocení. Vážou se nejčastěji k nízké kvalitě bytu či jeho vybavení; důvodem nespokojenosti jsou špatné dispozice bytu, jeho velikost, častým důvodem je také hluk, špatné sousedské vztahy nebo vysoké výdaje. Nicméně spokojenost je podle Martina Luxe dána například i tím, zdali respondent bydlí v bytě či domě, a zdali je nemovitost jeho vlastní nebo v ní žije v nájmu. Zde jsou nejvíce spokojeni respondenti, kteří bydlí ve vlastním rodinném domě a nejméně pak bydlící v soukromých nájemních bytech.

Spokojenost s nájemním bydlením se pomalu zvyšuje, vlastní je stále priorita

Z výsledků posledního výzkumu v roce 2023 se zdá, že se rozdíly stírají, zejména proto, že se v čase postupně zvyšuje spokojenost s bydlením u těch lidí, kteří žijí v nájmu. V roce 2023 je rozdíl v celkové spokojenosti s bydlením mezi těmi, kteří žijí v nájmu, a těmi, kteří žijí ve svém, mnohem menší, než tomu bylo v letech 2001 i 2013 – a průměrná spokojenost s bydlením u nájemců v bytech soukromníků je dokonce stejná jako u obyvatel družstevních bytů,“ dodává Martin Lux a zároveň upozorňuje na to, že výše uvedené zjištění neznamená, že by se nájemní bydlení stalo skutečnou alternativou k bydlením ve svém. Naopak nadále se považuje vlastnické bydlení za prioritní právní formu bydlení. Téměř všichni oslovení se domnívají, že bydlet ve svém je vždy lepší než bydlet v nájmu. Mimo to 89 % z nich konstatuje, že vlastní nemovitost je pro běžného občana ideální způsob, jak se zajistit na stáří. Pořídit si vlastní bydlení je trvale dobrým důkazem odpovědného přístupu k budoucnosti.

Postoje k bydlení 2001 (n = 3 564), Postoje k bydlení 2013 (n = 2 986), Postoje k bydlení 2023 (n = 2 006).
Otázka: Kdybyste měl/a zhodnotit, jak jste celkově spokojen/a s Vaším bydlením, jak byste Vaši spokojenost oznámkoval/a? Při hodnocení použijte známky 1–10, kde 1 znamená, že jste velmi spokojen/a a 10 velmi nespokojen/a.

Graf: Celková spokojenost s bydlením v ČR v letech 2001, 2013 a 2023. Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Graf: Celková spokojenost s bydlením v ČR v letech 2001, 2013 a 2023. Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Graf: Celková spokojenost s bydlením v ČR v letech 2001, 2013 a 2023. Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Postoje k bydlení 2023 (n = 177).
Otázka: Vyberte, prosím, jeden hlavní důvod, proč jste spíše nespokojen/a s vaším bydlením?

Graf: Důvody nespokojenosti s bydlením v roce 2023. Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Postoje k bydlení (n = 2 019).
Otázka: Nyní bych Vás požádal/a, abyste mi řekl/a vaše názory na obecná témata, která se týkají bydlení. Kam byste svůj názor umístil/a na takovéto škále?

Graf: Názory na vybrané výroky týkající se vlastnického bydlení v roce 2023. Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Snižující se dostupnost bydlení, role státu a obliba stěhování

Zajímavá zjištění přinášejí mezigenerační rozdíly v oblasti bydlení. Zatímco starší generace preferuje (ve většině případů i ve svém mladém věku kvůli socialistickému způsobu života) stabilní zaměstnání a bydlení, mladá generace se nebojí cestovat a stěhovat podle výhodnosti aktuálních nabídek. Grafy ukazují poměrně velké rozdíly: většina mladých respondentů je ochotna se stěhovat, chtějí bydlet spíše ve městech a nikoli v malých obcích; téměř polovina respondentů volí pro začátek nájemní či sdílené bydlení, při hledání bydlení dávají větší důraz na ekologické aspekty, třídění odpadu a recyklaci…

Tento výsledek potvrzuje rovněž zjištění z výzkumu Dráhy bydlení miléniálů, který proběhl v roce 2020 ve čtyřech českých městech (Praha, Brno, Olomouc a Pardubice) mezi mladými lidmi, tedy respondenty ve věku 18 až 35 let. Podobně je to i s dostupností bydlení. Mladé generaci se bydlení jeví jako méně dostupné, než bylo pro generaci jejich rodičů. Významný rozdíl je pak v definici důvodů: nejčastěji je to nedostatečná bytová politika státu, rostoucí ceny pozemků a spekulace s nimi. I výše zmíněný výzkum mezi mileniály potvrdil, že hledají důvody snižující se dostupnosti bydlení zejména v excesech volného trhu.

Soukromé nájemní bydlení představuje pro mladé lidi velmi důležitý segment na cestě k osamostatnění – pro mnohé z nich jen jako chvilková zastávka na cestě k vlastnímu bydlení, ale pro mnohé, ať si tak přejí či nikoliv, také dlouhodobé bydlení: po dovršení 27. roku sice podíl nájemního bydlení postupně klesá, ale více než čtvrtina dotázaných třicátníků stále žije v soukromém nájmu,“ upřesňuje současnou situaci Martin Lux a šanci dává do budoucna i nejrůznějším alternativám komunitního bydlení.

Postoje k bydlení 2023 (n = 2 019).
Otázka: V čem (pokud vůbec v něčem) se podle vás preference dnešních mladých lidí v oblasti bydlení liší od preferencí předchozí generace, tedy generace jejich rodičů? V porovnání s generací jejich rodičů, souhlasil/a byste, že…

Graf: Největší mezigenerační rozdíly v oblasti bydlení v roce 2023. Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Dráhy bydlení mileniálů, N = 609.
Otázka: Který mezigenerační rozdíl z těch, které byly uvedeny v předchozí otázce, je podle vás největší?

Graf: Největší mezigenerační rozdíly v oblasti bydlení v roce 2021. Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Postoje k bydlení 2023 (n = 2 019).
Otázka: Máte pocit, že je bydlení pro mladé lidi dnes méně dostupné, než bylo pro generaci jejich rodičů?

Graf: Máte pocit, že je bydlení pro mladé lidi dnes méně dostupné, než bylo pro generaci Vašich rodičů? (2023) Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Postoje k bydlení 2023 (n = 1 686).
Otázka: Co je podle vás hlavní příčinou toho, že je bydlení dnes pro mladé lidi méně dostupné?

Graf: Hlavní důvod nízké dostupnosti bydlení pro současné mladé lidi v roce 2023. Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Postoje k bydlení 2023 (n = 2 019).
Otázka: Domníváte se, že by stát měl regulovat trh s bydlením více nebo méně než v současnosti? Stát by měl regulovat trh…

Graf: Domníváte se, že by stát měl regulovat trh s bydlením více nebo méně než v současnosti? (2001, 2013 a 2023). Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Co je a co není ideální bydlení?

Sociolog Petr Sunega, který je jedním ze spoluautorů výše zmíněných výzkumů, hledá odpověď na to, jak vlastně vypadá představa o ideálním bydlení. Společně s Petrem Kubalou si poté kladou otázku, zda by to mohlo být také alternativní bydlení ve stylu sdíleného kolektivního bydlení (Co-housingu) či kolektivní výstavby domu (Baugruppe). Z grafů je patrné, že ideální typ zástavby se od roku 2001 nijak podstatně nemění. I nadále zůstává ideálem rodinný dům (i řadový) následovaný bytem v bytovém domě.

Potvrdilo se, že Češi zůstávají národem vlastníků se silnou preferencí vlastnického bydlení a ani propad cen kolem roku 2008 v souvislosti s globální finanční krizí, ani stávající krize finanční dostupnosti bydlení na tom nic nezměnily. Nájemní bydlení ani výše zmíněné alternativy nepředstavují reálnou a plnohodnotnou náhradu k vlastnickému bydlení; důvodem jsou především nejistoty s ním spojené,“ komentuje současnou situaci Petr Sunega a doporučuje k pozornosti zvýšení zájmu o bydlení v menších městech, v některých případech i mimo republiku.

Nově byla totiž do šetření v letošním roce zařazena otázka, v jaké zemi by se mělo nacházet ideální bydlení. Podle očekávání s rostoucím věkem podíl respondentů, kteří by si ideální bydlení představovali mimo území ČR, klesá. Většímu zájmu mladých se netěší ani alternativní způsoby bydlení. V případě sdíleného komunitního bydlení (Co-housingu) by o této možnosti uvažovalo pouze deset procent dotázaných. O možnosti kolektivní výstavby domu (Baugruppe) by uvažovalo sedmnáct procent. Nevýhody spatřují zejména ve faktu, že je nutné domlouvat se s ostatními lidmi na společných řešeních, ve druhém případě i na sdílení nákladů a rizik.

Postoje k bydlení 2001 (n = 3 493), Postoje k bydlení 2013 (n = 2 977), Postoje k bydlení 2023 (n = 2 019).
Otázka: Ke kterému typu zástavby byste přiřadil(-a) dům, v němž respondent bydlí? Jedná se o:

Graf: Skutečný a ideální typ zástavby (bydlení) v letech 2001, 2013 a 2023. Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Postoje k bydlení 2023 (n = 769).
Otázka: Kde by mělo být vaše ideální bydlení?

Graf: Představy o zemi, kde by mělo být ideální bydlení, podle věku respondenta v roce 2023. Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Postoje k bydlení 2023 (n = 2 019).
Otázka: V jakém typu sídla by mělo být vaše ideální obydlí?

Graf: Skutečný a ideální typ sídla, kde by se mělo nacházet bydlení respondenta v roce 2023. Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Postoje k bydlení 2023 (n = 1 730, 1 930, 1 793, 1 812, 1 911, 1 900).
Otázka: Jaký očekáváte v příštích 12 měsících ekonomický vývoj v ČR v následujících oblastech:

Graf: Jaký očekáváte v příštích 12 měsících ekonomický vývoj v ČR v následujících oblastech (rok 2023). Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Co lze do budoucna očekávat na trhu bydlení

Důležitá je pro většinu oslovených možnost volby a neomezování se pouze na jednu lokalitu; podstatná je proto i finanční gramotnost a alespoň základní znalosti o trhu bydlení. Petr Sunega zjišťoval, co si respondenti myslí o vývoji cen bytů a rodinných domů a jaká jsou jejich očekávání do budoucna. „Očekávání v oblasti ekonomického vývoje jsou velmi důležitá, protože by měla souviset s vývojem cen bydlení. Ceny bydlení by měly být mimo jiné i odrazem vývoje fundamentů, což jsou právě hodnocené ukazatele. Jejich pozitivní vývoj by měl být spojen s růstem cen bydlení, negativní naopak s jejich poklesem,“ vysvětluje Petr Sunega, ukazuje grafy a vývoj na trhu bydlení hodnotí prozatím jako „mírně optimistický“. Z dat lze vyčíst ovšem i to, že většina respondentů očekává v příštích měsících roku 2024 růst cen bydlení i nájmů, nicméně jejich ekonomická situace i znalosti v oblasti investic se dle zjištění rozhodně lepší. Většina oslovených očekává zlepšení finančních nástrojů pro pořízení bydlení a rezidenční nemovitosti chápou jako investice. V rámci výzkumu se totiž vyskytuje i otázka, zda mimo svůj byt či dům investují do nemovitostí. Ve srovnání s jinými investicemi byly investice do nemovitostí mimo vlastní bydlení jmenovány nejčastěji. S nimi se pojí i největší důvěra; investicím do nemovitostí věří skoro 90 % respondentů. Část respondentů sice zatím žádný dům či byt mimo vlastní bydlení nemá, ale uvedla, že pořízení rezidenční nemovitosti k investici reálně plánuje a další část by ráda do nemovitostí investovala, pokud by nebyla finančně omezena. Respondenti, kteří investice do bydlení zvažují, nejčastěji uváděli, že hlavní motivací pro koupi nemovitosti na investici by pro ně byla touha lépe se zajistit na stáří, mít příspěvek k důchodu.

Postoje k bydlení 2023 (n = 1 987, 1 925).
Otázky: Řekl/a byste, že ekonomická situace Vaší domácnosti je v porovnání se situací před 12 měsíci:
Jaká se domníváte, že bude ekonomická situace vaší domácnosti za 12 měsíců v porovnání se současnou situací?

Graf: Porovnání ekonomické situace domácnosti v minulosti (před 12 měsíci) s očekávanou ekonomickou situací domácnosti v budoucnosti (za 12 měsíců). Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Postoje k bydlení 2023 (n = 2 019).
Otázka: Které z následujících tvrzení podle vás nejlépe odpovídá skutečnosti, pokud jde obecně o vývoj cen bytů?

Graf: Které z následujících tvrzení podle Vás nejlépe odpovídá skutečnosti, pokud jde obecně o vývoj cen bytů? (2023). Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Postoje k bydlení 2023 (n = 2 019).
Otázka: Do jaké míry odrážejí podle vašeho názoru tržní ceny bytů v dnešní době jejich skutečnou hodnotu? Jsou podle vašeho názoru tržní ceny příliš nízké, příliš vysoké nebo odpovídají skutečné hodnotě bytů a domů?

Graf: Do jaké míry odrážejí podle Vašeho názoru tržní ceny bytů v dnešní době jejich skutečnou hodnotu? (2023). Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Postoje k bydlení 2001 (n = 3 220), Postoje k bydlení 2013 (n = 2 994), Postoje k bydlení 2023 (n = 1 972).
Otázka: Lidé, kteří si pořizují nemovitost do osobního vlastnictví, k tomu často využívají hypoteční úvěr. Který z následujících výroků podle vás odpovídá nejlépe vaší situaci?

Graf: Využití hypotečního úvěru v letech 2001, 2013 a 2023. Zdroj: Sociologický ústav AV ČR

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Jak koupit bydlení

Byty, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia, jamrooferpix

Ombudsman: Byty zkolaudované k bydlení nelze využívat pro krátkodobou rekreaci

Byty zkolaudované k trvalému bydlení nelze podle veřejného ochránce práv Stanislava Křečka využívat pro krátkodobé ubytovací služby. Považuje to za obcházení stavebního zákona. Majitelé by takové byty měli nechat rekolaudovat. Ombudsman o tom dnes informoval na webu. Zabýval se stížností obyvatele domu, kterému…

Cihly - ilustrační obrázek, zdroj: pterwort, fotolia

Poptávka po cihlách roste, prodejci se předzásobují ze strachu z výpadků dodávek

Poptávka po zdicích a dalších stavebních materiálech začíná opět růst. Na začátek jarní stavební sezony mají prodejci ve skladech dostatek cihel, se zvyšující se poptávkou ale budou muset zásoby doplňovat. ČTK to sdělili největší čeští prodejci stavebnin DEK a Pro-Doma. Jedním z důvodů, proč se chtějí prodejci…

REKLAMA