Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Jak bude vypadat Kulaťák? Přehlídka vítězů architektonické soutěže na Vítězné náměstí v Praze

Nabízíme v předstihu přehlídku projektů soutěže na novou podobu a optimální architektonické a urbanistické řešení severozápadní části Vítězného náměstí v Dejvicích zvané Kulaťák. Oficiálně budou oceněné projekty představeny veřejnosti na připravované výstavě v Centru architektury a městského plánování (CAMP) od 23. října do 12. listopadu 2023.
Zdroj a vizualizace projektů: organizátor soutěže plánovací kancelář ONplan

Soutěžící měli za úkol navrhnout multifunkční objekt s byty, kancelářemi, obchody, službami a restauracemi. Důležitou částí zadání byl rovněž návrh nové univerzitní budovy VŠCHT Praha, v níž kromě učeben a zázemí pro studenty vzniknou prostory pro veřejnost. Zadavatelem soutěže byla společnost Fourth Quadrant tvořená investory Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain. Na pořádání soutěže se dále podílely VŠCHT, hlavní město Praha, městská část Prahy 6 a IPR Praha; organizátorem byla plánovací kancelář ONplan.

Do soutěže byla zapojena i veřejnost – během přípravy měli obyvatelé možnost podělit se o své hodnocení současného stavu území a navrhnout, co by měla nová zástavba splňovat. Soutěž byla vyhlášena loni na počátku srpna formou soutěžního workshopu, který umožňuje vést přímý dialog mezi soutěžícími a porotou. Workshopů se účastnili také odborníci na dopravu a udržitelnou mobilitu, památkovou péči či modro-zelenou infrastrukturu, kteří posuzovali návrhy z odborného hlediska.

Celkem se do soutěže přihlásilo 44 týmů, z nichž porota vybrala na základě zaslaných portfolií 10 účastníků soutěže pro první kolo. Do druhého kola pak postoupilo pět týmů, dalšími účastníky druhého kola byly nizozemská kancelář MVRDV a česko-německé konsorcium Pavel Hnilička Architects+Planners a Baumschlager Eberle Architects.

Vizualizace dostavby 4 kvadrantu při pohledu od Generálního štábu AČR, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR), zdroj: ONplan

Porota soutěže a hlavní ceny

Členy mezinárodní poroty, která vybrala vítězný návrh, byli zkušení architekti, urbanisté i krajinářští architekti. Kromě známého Keese Christiaanse také britský architekt Alex Lifschutz nebo švédský krajinářský architekt Martin Arfalk. Místopředsedou poroty byl Michal Kohout z Fakulty architektury ČVUT. V závislé části poroty zasedli zástupci investora, VŠCHT Praha, městské části Praha 6, hlavního města a IPR Praha.

Na základě kritérií a s ohledem na zadání mezinárodní porota rozhodla o udělení těchto cen:

1. místo: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR)

Zdůvodnění: Urbanistická konfigurace návrhu sestává z několika vzájemně se doplňujících architektonických identit, které společně vytvářejí velmi přesvědčivou kompozici budov a propojených prostranství. Šikmé zastřešení do náměstí, hierarchizace funkcí i odlišná a elegantní architektura a fasády jednotlivých budov vyjadřující jejich funkci tvoří dohromady sehraný celek. Návrh si dobře poradil se všemi požadavky historické Engelovy regulace a nabízí řešení reagující na současné potřeby. Projekt výborně odpověděl na funkční a programové požadavky zadání soutěže. Rezidenční blok je zřetelně oddělen od kancelářské budovy a budovy VŠCHT, funkce parteru a jeho propojení s metrem fungují dobře, stejně tak i umístění kulturního centra.

Ptačí pohled na dostavbu 4. kvadrantu, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR), zdroj: ONplan

Střídmá bílá hmota budovy VŠCHT dobře navazuje na historickou budovu univerzity a přiměřeně kontrastuje s okolní zástavbou, které adekvátně dominuje. V západní částí 4. kvadrantu je navrženo náměstí otevřené do Technické ulice se zapuštěným schodištěm, které propojuje podzemní obchodní zónu a metro s nadzemím. Náměstí rovněž vytváří předprostor budovy VŠCHT, kulturního centra a je klidnější alternativou k rušnému Vítěznému náměstí. Za hodnotný princip lze považovat umístění kulturního centra do budovy v novém prodloužení Technické ulice, a to jak do přízemí, tak i podzemí budovy. Kulturní centrum tak nemá žádnou vlastní monumentální budovu, ale je plně integrováno, tak jak tomu v Praze často bývá, do městského bloku. Jeho umístění v klidové části území podtrhuje ambici využívat nové schodiště do pasáže metra i pro kulturní aktivity.

Schodiště navíc poskytuje kulturnímu centru atraktivní dvojí přístup a denní světlo i pro podzemní část. Kompozice budov vytváří velmi atraktivní sled vzájemně propojených, rozmanitých veřejných a poloveřejných prostranství. Návrh vytváří velmi prostupnou zástavbu, zajišťuje dobré propojení budov a ulic se zastávkami veřejné dopravy a nabízí adekvátní cyklistickou infrastrukturu.

Pohled do rezidenčního vnitrobloku, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR), zdroj: ONplan

2. místo: Cityförster (NL) + Studio Perspektiv (ČR)

Zdůvodnění: Celkové urbanistické rozvržení, v němž je jihozápadní segment koncipován jako mini-čtvrť tvořená především veřejnými budovami a severovýchodní jako rezidenční blok, se zdá být naprosto srozumitelné, stejně jako i rozložení programu. Promyšlené je i napojení na ulici Technickou a Zikovu a propojení s výstupem z metra.

Fasády jednotlivých bloků jsou rozmanité a elegantně řešené. Návrh vhodně pracuje s prostupností území a směřováním pěších tahů a vytváří polosoukromé a veřejné prostory doplněné zelení. Velmi dobré je propojení vestibulu metra a obchodních prostor, VŠCHT, kulturního centra a Technické a Zikovy ulice. Prostřednictvím různých výškových úrovní vytváří hodnotný veřejný prostor s aktivním parterem a předpolím reflektujícím význam VŠCHT.

Návrh kulturního centra je kompaktní, jeho prostorové řešení vyhovující, je dodržen požadavek na umístění částečně pod osou Technické ulice. Nová budova VŠCHT zcela jasně urbanisticky navazuje na historickou budovu, má dostatečné odstupy a architektonické odlišení od komerční výstavby v řešeném území. Pozitivně je hodnocen kaskádovitý způsob zachytávání dešťových srážek od střech až po zpevněné plochy a jejich využívání pro vegetaci i provoz budov, stejně jako důsledné navržení modrozelené infrastruktury v celém území.

Ptačí pohled na dostavbu 4. kvadrantu, tým 32: Cityförster (NL) + Studio Perspektiv (ČR), zdroj: ONplan

3. místo: A69 – architekti (ČR)

Zdůvodnění: Návrh akcentuje význam Technické ulice jako osy 4. kvadrantu, která formuje dva hmotově uzavřené bloky jejichž architektura neupozorňuje na různé funkční využití budov. Z této jednoty se vymyká pouze budova kulturního centra a budova VŠCHT. Návrh nadzemního kulturního centra naproti VŠCHT u vchodu do kampusu nabízí velké množství aktivit a interakcí.

Porota oceňuje samostatně stojící budovu VŠCHT, jejíž reprezentativní vzhled odpovídá jejímu významu. Zároveň působí hravým dojmem a komunikuje s protějším kulturním centrem. Západní, stejně jako i východní vnitroblok, má několik vchodů na logických místech, např. u metra a v Zikově ulici. Zakončení směrem do Zikovy ulice je dobře vyřešené. Terasy po vnitřním obvodu rezidenčního vnitrobloku změkčují fasády a umožňují interakci se zelení.

Fasády kolem Vítězného náměstí jsou monumentální, ale citlivě řešené, zejména pokud jde o sladění výšek podlaží kanceláří a rezidenčních budov. Budovy jsou odlehčeny průběžnou terasou v 5. podlaží. V návrhu je zajímavý koncept modrozelené infrastruktury založený na principu zelených pórů, které fungují jako porézní filtr a horizontální i vertikální sítě se zelení podporující lokální biodiverzitu a vytvářející řadu mikroprostředí. Porota oceňuje zapojení zeleně mimo hranice území a rozsáhlé plochy teras a rostlého terénu, které poskytují příležitosti pro ozelenění a biodiverzitu.

Pohled do rezidenčního vnitrobloku, tým 28: A69 – architekti (ČR), zdroj: ONplan

Názory porotců, architektů, zástupců města

Vítězný návrh představil velmi přesvědčivý soubor budov. Návrh rozvíjí individuální architektonickou identitu jednotlivých stavebních programů a současně zachovává silnou urbanistickou a architektonickou soudržnost celku zasazeného do krásného prostředí veřejných a soukromých prostranství. Porota zvláště kladně ocenila polohu nového kulturního centra Prahy 6 a jeho atraktivní dvojitý vstup jak z Technické ulice, tak z podzemí přes zahloubené nádvoří,” uvedl předseda soutěžní poroty a profesor na curyšské ETH Kees Christiaanse.

Výsledek soutěže hodnotí kladně také hlavní město Praha: „Zatímco soutěž na Florenc 21 nám poprvé ukázala soutěžní workshop jako cestu spolupráce mezi městem a soukromým sektorem, soutěž na 4. kvadrant z něj udělala seriál, který bude mít, doufám, hodně dílů. Místo se silným odkazem Antonína Engela bylo těžkým oříškem, podařilo se nám ale společnými silami dostat do Prahy skutečně špičkové světové i české architekty, kteří přišli se skvělými návrhy. Vítěznému návrhu se podařilo správně odpovědět na kladené výzvy a dle mého názoru skvěle dokomponuje Kulaťák,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní a strategický rozvoj.

Pohled prodloužením Technické ulice směrem k Vítěznému náměstí, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR), zdroj: ONplan

Do soutěže se přihlásila celá řada silných týmů a porota musela vybírat z mnoha vynikajících návrhů. Líbí se mi, jak vítězný návrh pojímá řešení veřejného prostoru – zahrnuje atraktivní pěší zónu s přímým napojením na metro a vnitřní náměstíčko obklopené obchody a restauracemi, zároveň ponechává prostor pro populární farmářské trhy. Budou zde i velké plochy zeleně v klidném rezidenčním vnitrobloku,“ uvedl Petr Palička, ředitel společnosti Penta Real Estate a zároveň člen poroty.

Vítězný návrh nás oslovil především z pohledu urbanismu. Respektuje okolní zástavbu a přináší do lokality novou kvalitu veřejných prostranství s přímou vazbou na výstup z metra. Ty budou sloužit nejen obyvatelům Prahy 6, ale i studentům a v podstatě všem Pražanům, neboť jde o multifunkční projekt celoměstského významu. Pestrá funkční náplň projektu přispívá k atraktivitě místa a podporuje život v celé lokalitě. Jsem rád, že návrh projektu vzešel z otevřené mezinárodní architektonické soutěže,“ konstatoval dále Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group.

Vizualizace dostavby 4 kvadrantu při pohledu od Generálního štábu AČR, tým 32: Cityförster (NL) + Studio Perspektiv (ČR), zdroj: ONplan

Vítězný návrh výborně navazuje na velmi dlouho nedokončený úkol. Příští rok to bude přesně 100 let od vzniku urbanistické koncepce Dejvic z pera Antonína Engela a právě Kulaťák na své dokončení čeká už velmi dlouho. Vítězný tým s tímto dědictvím pracoval naprosto bravurně a vytvořil prostředí, které nabízí dostatek veřejného i soukromého prostoru, zeleně i příležitostí pro komunitní život. Profitovat z něj budou celé Dejvice,“ dodal Marcel Dostal, CEO skupiny Kaprain.

Vítáme dokončení původních urbanistických plánů Antonína Engela vytvořením kvalitního městského prostředí. Nové budovy utvoří ve 4. kvadrantu fungující veřejný prostor a budou reagovat na probíhající a budoucí změny klimatu. Věříme, že se v dohledné době dočkáme rovněž revitalizace Vítězného náměstí v duchu vítězného návrhu architektonické soutěže. Aktuálně probíhá důležitá změna územního plánu, která kromě veřejných prostranství aktualizuje také koncepci dopravy a zeleně a bez níž nelze projekt realizovat,” uvedl ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Nová budova Vysoké školy chemicko-technologické při pohledu z prodloužení Technické ulice, tým 32: Cityförster (NL) + Studio Perspektiv (ČR), zdroj: ONplan

Pro náš tým bylo klíčové najít urbanistickou a architektonickou kompozici, která by hladce zapadla do 100 let starého návrhu Antonína Engela a zároveň doplnila rozmanité veřejné prostory Prahy 6 o současnou, novou vrstvu. Podařilo se nám otevřít přísnou geometrii stavebních bloků při zachování jejích základních pilířů a začlenit do ní veřejné náměstí v lidském měřítku aktivované kulturním centrem, univerzitní budovou VŠCHT, bistry, restauracemi a obchody,” vysvětlil Pascal Cornips z Benthem Crouwel Architects.

Výsledky soutěže odpovídají představám a očekáváním VŠCHT. Základní pravidla spolupráce se společností Fourth Quadrant v rámci budoucí výstavby byly již součástí kupní smlouvy o prodeji pozemků na Vítězném náměstí. Výstavbu budeme realizovat samostatně s vlastní organizací a managementem. V současné době se rozbíhají jednání, na kterých bude upřesněn harmonogram organizace a koordinace celého projektu, a to jak s Fourth Quadrant, tak se zástupci městské části Praha 6,“ konstatoval prorektor pro strategie VŠCHT Milan Pospíšil.

Pohled prodloužením Technické ulice směrem k Vítěznému náměstí s novou budovou Vysoké školy chemicko-technologické napravo a budovou kulturního centra nalevo, tým 28: A69 – architekti (ČR), zdroj: ONplan

Regulace Dejvic v původním podání architekta Antonína Engela se vyznačovala přímostí a jednoduchostí. Ve vítězném návrhu byly tyto základní Engelovy principy zachovány a jsou pojaty v duchu moderní architektury, která odpovídá 21. století. Mám obrovskou radost nejen z vítězného návrhu, který jsem osobně preferoval, ale také z toho, že jsme měli možnost ovlivnit i to, že zde vznikne kulturní centrum. Praha 6 postrádá své kulturní centrum, multifunkční prostor, kde by se mohly konat různé kulturní a společenské akce. Kulaťák bývá často považován za centrum Prahy 6, a je tedy samozřejmé, že zde takový multifunkční prostor vznikne, a jako bonus je jeho přirozené propojení s Kampusem Dejvice,“ dodává starosta městské části Praha 6 Jakub Stárek.

Důležitým krokem k realizaci projektu bylo uzavření smlouvy mezi vítězným týmem a zadavatelem soutěže, které proběhlo v září tohoto roku (2023). Ta zavazuje vítězný tým k dopracování návrhu do podoby urbanistické studie s regulačními prvky na celé řešené území. „S vítězným týmem již máme uzavřenou dohodu a práce na projektu mohou začít. Nyní se soustředíme na dopracování architektonické studie na základě podnětů od porotců soutěže. Předběžný termín dokončení budov je na přelomu roku 2028/2029,“ doplnil na závěr Petr Palička, ředitel společnosti Penta Real Estate.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akce a slevy

Plechové krytiny SATJAM lze nyní pořídit o něco výhodněji díky výhodné jarní akční nabídce. Zdroj: SATJAM s.r.o.

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

Výhodné jaro s plechovými krytinami SATJAM

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA