Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Montáž oken pouze PUR pěnou nestačí, tvrdí soudní znalec

U oken se vyskytují různé poruchy funkce oken, rosení, zamrzání a u dřevěných oken i poruchy laku. Jestliže je výrobek z tepelně technického hlediska zabudován v geometricky správné poloze a plní požadavky na vlastní tepelnou izolaci, bývá příčinou těchto defektů nesprávné provedení připojovací spáry.
Montáž oken pouze PUR pěnou nestačí, tvrdí soudní znalec

Některými dodavateli je stále ještě z cenových důvodů nabízena neukončená montáž oken, tj. mechanické upevnění a vyplnění připojovací spáry pouze polyuretanovou pěnou. Stavebníkovi často chybí informace, že spára není v tomto stavu dokončená, následně nedokončenou spáru zakryje v interiéru omítkou a z exteriéru systémem ETICS, omítkou nebo obkladem. Pokud nenastaly následně vlhkostní problémy na výrobku, většinou takové provedení připojovací spáry „prošlo“ a obyvatelé bytů a domů o skrytém problému v zabudování svých oken dodnes vůbec netuší. Stává se ale, že se problémy s rosením, někdy i se zamrzáním oken a dveří, objeví.

Při posouzení takových případů se provádí sondy do ostění a v některých případech se zjistí, že je polyuretanová pěna v připojovací spáře dokonce mokrá. Vyskytují se i případy, že do nedostatečně vyplněné připojovací spáry proudil studený vzduch z mezery mezi zateplením (ETICS) a zdivem. Vyplnění připojovací spáry montážní připojovací pěnou je u případů, kde nastávají problémy, často provedeno nedostatečně a namísto izolační pěny se ve spáře vyskytuje malta nebo jen dutiny.

Případy, kdy je připojovací spára vyplněna pouze montážní pěnou, nejsou praxi ojedinělé, ale jsou jich desítky v celé České republice. Přestože dříve nebyly pro zabudování oken a dveří žádné závazné předpisy, při posouzení vady takového zabudování bylo samozřejmě možno vyjít ze základních fyzikálních zákonů a některých ustanovení souboru norem ČSN 73 0540 nebo zákona 458/2000 Sb. (energetický zákon).

Připojovací spára speciální pěnou PUR – ano či ne? Komentuje Ing. Milan Zápotocký:

V současné době stále častěji dostávám dotazy od dodavatelů oken i dodavatelů montážních polyuretanových pěn ohledně nabízené alternativy – jednosložkové polyuretanové pěny, u které dodavatel deklaruje, že připojovací spára provedená touto pěnou vyhovuje požadavkům nové normy ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování (vyšla v dubnu 2014).

Dodavatel výrobku by měl ve svých podkladech s výjimečností složení svého výrobku odběratele blíže seznámit anebo alespoň uvést číslo patentu nebo průmyslového vzoru, případně předložit úplné zkušební protokoly. To proto, že je nabízena jednosložková polyuretanová pěna podobně jako jednosložkové pěny konkurenčních výrobců, kteří ale soulad samotné pěny s novou normou ČSN 74 6077 ani nehledají.

Jestliže má být montážní polyuretanová jednosložková pěna použita jako jediná bariéra proti vodě a vodní páře, musí dodavatel prokázat omezení difuzního průniku vlhkosti do materiálu pěny. Pěna musí mít velmi nízkou nasákavost, aby se nezhoršily její izolační vlastnosti.

Musí být taktéž prokázáno, že průnik a kondenzace vodní páry v připojovací spáře splňují normové požadavky. Dodavatel musí dále doložit zajištění rozdílného součinitele difuzního odporu na vnější a vnitřní straně spáry vyplněné pouze jedinou vrstvou.

Dodavatel musí doložit, že elastické vlastnosti jednosložkové montážní pěny zajistí dlouhodobou přilnavost pěny k podkladům a neporušení pěny uvnitř spáry. Zároveň dodavatel musí doložit zajištění dlouhodobé životnosti zkouškou akcelerovaného stárnutí materiálu.

V současné době jsou k jedné pěně, který dodavatel doporučuje jako jediný prostředek pro vyplnění připojovací spáry, prokazovány jen dvě vlastnosti změřené krátkodobým měřením čerstvě aplikované pěny – vodotěsnost podle EN 1027 a vzduchotěsnost podle EN 1026.

Z pohledu znalce jsou tyto dvě zkoušky nedostatečné jako průkaz vhodnosti aplikace pěny jako jediného výplňového prostředku připojovací spáry, který zajistí splnění všech požadavků českých norem, které se vztahují k výplním otvorů.

Závěr zní: pouze na pěnu ne!

Odmítám konstatování, že je tato pěna v současné době vhodná jako jediný materiál připojovací spáry oken a dveří, který trvale zajistí všechny požadované vlastnosti jako je vzduchotěsnost, vodotěsnost, parotěsnost a těsnost proti nárazovému dešti.

Zastávám názor, že i při aplikaci této pěny je potřeba požadované vlastnosti připojovací spáry zajistit v souladu s ČSN 74 6077 stejně, jako se to provádí u montážních polyuretanových jednosložkových pěn ostatních výrobců, tedy provedením vnějšího a vnitřního uzávěru připojovací spáry jinými prostředky (páskami, tmely, fóliemi atd.)

Přesný komentář norem a odůvodnění závěrů pana inženýra Zápotockého můžete nalézt na TZB-info.cz.

Ing. Milan Zápotocký

absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, obor KD, v roce 1986. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT pro obor Pozemní stavby a autorizovaným inženýrem pro obor Požární bezpečnost staveb.

Je soudním znalcem v oboru Stavebnictví, Specializace: Vady a poruchy staveb se zaměřením na lehké obvodové pláště, okna, dveře a prosklené konstrukce. Pracuje jako oblastní vedoucí prodeje společnosti elumatec CZ s.r.o.

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Vlhkost a plísně na oknech a v jejich blízkosti

Vlhkost a plísně na oknech a v jejich blízkosti

Okna jsou velké téma posledních let. Je jedno zda máme okna plastová, dřevěná, hliníková - dojít ke kondenzaci může u kteréhokoli z nich. Kondenzace má ale v interiéru za následek i růst plísní a v takovém případě nejde ani o to co vydrží okno, ale spíše o to co vydrží naše zdraví.

Připojovací spára okna

Připojovací spára okna

Připojovací spárou se rozumí styk rámu okna s okenním otvorem. Vyřešení této spáry je poměrně pracné, zvláště při výměně oken, vyžaduje pečlivost a využití speciálních těsnících materiálů. I proto je význam správného vyřešení některými „zaručeně nejlevnějšími a nejrychlejšími“ firmami podceňován. Vyřešení připojovací…

Kotvení okna

Kotvení okna

Kotvení okna má zajišťovat stabilitu otvorové výplně ve stavebním otvoru. Polohu okna ve stěně (na středu, v líci zdiva, v rovině tepelného izolantu) a z toho vycházející způsob kotvení oken, musí určit projektová dokumentace. Poloha kotevních prvků se řídí pravidly souvisejícími s celkovými rozměry okna.

Montáž okna

Montáž okna

Vlastnosti a kvalita samotného výrobku je u oken a dveří pouze jednou polovinou potřebnou pro úspěšné a správně fungující stavební dílo jako celek. Neméně důležitou součástí je i odborně provedená montáž oken, proto se nevyplatí podceňovat výběr firmy, která okna bude dodávat. Na co je potřeba dávat pozor u…