REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Stavební deník: Jak ho vést? Je nutný i pro stavbu svépomocí? Příklad z praxe

Vést stavební deník je zákonnou povinností. Jde o základní dokument o dění na stavbě. Stavební dozor investora do něj zapisuje veškeré prohlídky a kontroly. Zapisují se do něj také veškeré změny oproti projektové dokumentaci. Víte, že je důležitý nejen pro stavební úřad, ale rovněž v případě soudního sporu mezi stavebníkem a zhotovitelem?

Stavební deník byste jako investoři - stavebníci měli vést především ve svém vlastním zájmu. Nejedná se o zbytečné papírování, které po vás „někdo“ chce. V případě poruchy nebo opravy může podrobně psaný stavební deník pomoci objasnit závadu a vyřešit problém, ať již po stránce technické nebo právní.

Dobře si rozmyslete, co v deníku podepíšete. Váš podpis může v závislosti na obsahu smlouvy s dodavatelem znamenat právně závazný souhlas s vícepracemi nebo změnou stavby.

V případě sporů s dodavatelem bez něj těžko dokážete, co se na stavbě vlastně dělo. Málokdo přitom těmto zápisům věnuje patřičnou pozornost, neboť vznikají přímo na stavbě, v neformálních podmínkách a v době, kdy ještě strany nejsou ve sporu. Obvykle za vzájemného ujišťování, že "papíry se doladí potom".

Zapisuje se do něj dokonce i počasí, pokud je to relevantní pro technologický proces (například při betonáži, omítání, konstrukci dřevěných prvků apod.) To může být opět důležité například pro dokazování před soudem, zdali se práce zdržely vinou zhotovitele, či nikoli.

Provádět zápisy do stavebního deníku mohou pouze oprávněné osoby, těmi jsou zejména stavebník, stavbyvedoucí, stavební dozor, ale i další zákonem určené osoby.

Stavební deník musí být na stavbě stále k dispozici. Zápisy musí být vedeny dle skutečnosti a provádí se každý pracovní den. Pozor, ani stavba svépomocí se neobejde bez stavebního deníku. U jednoduchých staveb (§ 104 odst. 1 písm. e) až k) stavebního zákona) se pak musí se vést alespoň tzv. jednoduchý záznam o stavbě.

Zdroj:  Fotolia.com - ralf-geitheZdroj: Fotolia.com - ralf-geithe

Vedení stavebního deníku

Na vedení stavebního deníku existují běžně dostupné tiskopisy, lze jej však vést i v obyčejném sešitě. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

Stavební deník se vede ode dne předání a převzetí staveniště do dne dokončení stavby, popřípadě do odstranění vad a nedodělků zjištěných při kontrolní prohlídce stavby. Musí být na stavbě přístupný kdykoli v průběhu práce všem oprávněným osobám. Obsahuje originální listy a potřebné množství kopií pro oddělení dalším osobám. Má číslované stránky a nesmí v něm být vynechána volná místa.

Záznamy o postupu prací a jejich souvislostech se zapisují tentýž den, nejpozději následující den, ve kterém se na stavbě pracuje. U technicky jednoduchých staveb se mohou záznamy se souhlasem stavebního úřadu provádět nejdéle za období jednoho pracovního týdne.

Archivace je nutná po dobu 10 let. Investor deník ukládá společně s dokumentací skutečného stavu.

Níže vidíte příklad zápisu do stavebního deníku z praxe. Dle přílohy č. 9 písm. B vyhlášky 499/2006 Sb., zjistíte, že v deníku není vše, co by mělo být. Například jména všech pracovníků na staveništi. "I přes nedostatky, je to dobrý příklad. Málokdo v praxi vyplňuje deník takto poctivě," komentuje právník Radek Motzke.

Příklad zápisu do stavebního deníku z praxePříklad zápisu do stavebního deníku z praxe

Obsah stavebního deníku

Deník se člení na 3 části: úvodní listy, denní záznamy, přílohy. Úvodní listy obsahují základní údaje o stavbě. Do denních záznamů se zapisuje postup prací, případné reklamace a vícepráce, všechny závažné události (povětrnostní, zemětřesení apod.), bezpečnosntí události, trestní události a další údaje.

Deník má pevné a trhací listy. Originál je pevně spojen s deníkem, zůstává na stavbě a spravuje jej stavbyvedoucí. Po dokončení stavby předá zhotovitel originál stavebního deníku stavebníkovi. Kopii uloží do archivu.

Přílohy obvykle tvoří samostatné zápisy (záznam z kontrolního dne apod.), kopie smluv mezi objednatelem a dodavatelem nebo protokoly o provedených zkouškách.

Máte-li pochybnosti, jak vyplnit deník nechte si poradit od vašeho stavebního dozoru, co ve vašem případě v deníku musí být a co naopak vynechat.

Radek Motzke

Advokát specializovaný na architekturu, stavebnictví a ochranu životního prostředí. Své rady zveřejňuje i na www.radekmotzke.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Povolování staveb bude možné i elektronicky, Senát to schválil

Povolování staveb bude možné i v elektronické formě. Senát schválil novelu, díky níž vznikne informační systém pro vyřizování všech záležitostí stavebních řízení. Digitalizace by měla vést ke zkrácení a zjednodušení řízení pro investory, projektanty, správce inženýrských sítí i úředníky. Předlohu nyní dostane k…

Zdroj: Fotolia.com - Novak

Pro reklamaci stavby oslovte soudního znalce

Když se stavba nepovede a zhotovitel se nemá k odstranění vad, začnete přemýšlet co s tím. Řada majitelů si rovnou pozve novou firmu nebo chyby odstraní sama. Neuvědomuje si, že jakýkoliv zásah do stavby komplikuje nebo dokonce znemožňuje uplatňování odpovědnosti původního zhotovitele. Bude totiž obtížné odlišit, co…

Stavební deník je možné vést i on-line

Stavební deník je možné vést i on-line

Stavební deník je důležitý dokument. Není to jen „zase nějaký papír co po mě chce úřad“ ale důležitý důkazní materiál v případě, že se vyskytne potřeba reklamace či poruch stavby. Jeho zápisy mohou být důležité i při hledání příčin poruch i na stavbách svépomocí. Je v něm zapsáno vše podstatné – například jaké bylo…