Hledat
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Úspory energie a vysoká účinnost s větracími a chladícími systémy s tepelným čerpadlem

Společnost Hoval vyrábějící decentralizační klimatizační jednotky se již od počátku vývoje snaží o snížení spotřeby energie u každé generace jednotek. Jednotky RoofVent® a TopVent® s tepelným čerpadlem jsou výhodné jak pro provozovatele s ohledem na vysokou spolehlivost, tak pro společnost provádějící instalaci, která je schopna provést práci v krátké době a tím šetří náklady spojené s instalací.
Úspory energie a vysoká účinnost s větracími a chladícími systémy s tepelným čerpadlem

Osvědčené střešní ventilační jednotky pro přívod čerstvého vzduchu a odvod znečištěného vzduchu RoofVent® s jmenovitým průtokem vzduchu 5 500 m³/h (velikost jednotky 6) a 8 000 m³/h (velikost jednotky 9) prodělaly další vývoj. Možnost volitelného zabudování reverzních tepelných čerpadel jim nyní umožňuje pracovat nezávisle. Jednotky velikosti 9 mohou být vybaveny jedním nebo dvěma tepelnými čerpadly. Tato tepelná čerpadla, mají hodnotou topného faktoru COP 4,09 pro vytápění a hodnotou chladícího faktoru EER 3,77 pro chlazení. Více klíčových technických údajů k tepelným čerpadlům je uvedeno v tabulce 1 - Údaje pro tepelné čerpadlo Daikin ERQ250:

Jmenovitý topný výkon 1) 31,5 kW
Jmenovitý chladicí výkon 2) 28,0 kW
Teplota při které dochází ke kondenzaci chladiva 46 °C
Teplota při které dochází k odpaření chladiva   6 °C

1)  tOUT = 7 °C (teplota venkovního vzduchu)
    tEXT = 20 °C (teplota odváděného vzduchu)
2)  tOUT = 35 °C, tEXT = 27 °C / 45 % relativní vlhkost

Hodnoty jmenovitého topného a chladícího výkonu pro odlišné teploty vzduchu než jsou uvedeny v tabulce 1, na požádání budou zaslána.

Tepelná čerpadla lze kombinovat se systémem ZZT (zpětného získávání tepla) pomocí deskového rekuperačního výměníku s hodnotami tepelné účinnosti 77 a 78 % a vytvořit tak energeticky účinný systém větrání.

Jako distribuční element používaný pro rozvod vzduchu se u celé řady jednotek používá patentovaná vyústka Air – Injector (vířívý anemostat) od společnosti Hoval. Používání výustky umožňuje, aby systém pokryl rovnoměrně a bez průvanu plochy hal uvedené vtabulce 2 - Podlahové plochy (bez průvanu) pokryté jednotkami RoofVent® RP.

RoofVent® Pokrytá podlahová plocha
min.                    max.
Související měrná rychlost průtoku vzduchu
max.                            min.
RP-6 11 m x 11 m       22 m x 22 m 46 m³/(m²∙h)                11 m³/(m²∙h)
RP-9 13 m x 13 m       28 m x 28 m 48 m³/(m²∙h)                10 m³/(m²∙h)

Při průtoku vzduchu shora dolů lze dosáhnout teplotního spádu (gradientu) v rozsahu od 0,1 do 0,15 K/m výšky haly. To ve srovnání s jinými řešeními s vyššími hodnotami teplotní stratifikace otevírá doplňkový potenciál k úsporám energie. Tímto se snižují tepelné ztráty až o 20% v důsledku čehož je redukován požadavek na teplo.

Systém tepelného čerpadla RoofVent® je řízen pomocí řídícího a regulačního systému TopTronic® C, který je vyvinut speciálně pro potřeby decentralizovaných systémů. Ten reguluje tepelný a chladicí výkon reverzního tepelného čerpadla v rozsahu modulace 0 až 100 %, dále výkon rekuperace tepla a distribuci vzduchu. Na základě rozdílu mezi teplotou přiváděného vzduchu a teplotou vzduchu v místnosti se upravuje rozdělování vzduchu aby nevznikal průvan. Konečným výsledkem tohoto propojení je minimální spotřeba energie za všech provozních podmínek a tím i maximalizace přínosu pro provozovatele.

Výkonová kapacita systému RoofVent® RP je znázorněna níže pro typický scénář vytápění a chlazení. Toto řešení zahrnuje jednotku velikosti 6 s jedním tepelným čerpadlem (RP-6-K) a jednotku velikosti 9 s dvěma tepelnými čerpadly (RP-9-M).

Vytápění

Hodnoty pro zimní návrhový stav s teplotou venkovního vzduchu tOUT = -15 °C a teplotou odváděného vzduchu tEXT = 20 °C jsou uvedeny v tabulce 5. Venkovní vzduch se zahřívá z teploty tOUT na teplotu tER pomocí rekuperačního deskového výměníku o výkonu. (výkon zpětného získávání tepla).

Výkon tepelného čerpadla za těchto teplot je  (výkon tepelného čerpadla). Tepelné čerpadlo dohřívá proudící venkovní vzduch z teploty tER (teplota vzduchu po využití zpětného získávání tepla) na teplotu přiváděného vzduchu tSUP.

Dále je zde využit efekt tepelného zisku výkonu ventilátoru vznikající převodem kinetické energie na teplo předávané přiváděnému vzduchu. Její hodnota  se počítá z energie spotřebovávané motorem a účinnosti ventilátoru. To vede ke zvýšení teploty přiváděného vzduchu o ΔtV z teploty tSUP na teplotu tSUP eff.

Hodnoty pro obě dvě velikosti jednotek jsou uvedeny v tabulce 3: Přenos energie ventilátoru u jednotek RoofVent®

Velikost   RoofVent® [kW] ΔtV [K]
6 1,3 0,7
9 2,1 0,8

Tepelný výkon pro pokrytí tepelných ztrát je výsledkem množství přiváděného vzduchu a rozdílu mezi efektivní teplotou přiváděného vzduchu tSUP eff   a teplotou vzduchu uvnitř haly tINT. Pro ohřátí venkovního vzduchu z teploty tOUT na teplotu přiváděného vzduchu tSUP, je tak zapotřebí pouze energie pro pohon kompresoru tepelného čerpadla.

Tabulka 4: Zimní návrhový stav jednotky RoofVent® RP, teploty a topný výkon

RoofVent® tOUT tER1) tSUP tSUP eff 2)
RP-6-K -15 °C 14,0 °C 54 kW 22,1 kW 26,1 °C 26,8 °C 12,4 kW 7,5 kW
RP-9-M -15 °C 14,0 °C 78 kW 44,2 kW 30,6 °C 31,4 °C 30,3 kW 15 kW

1) Referenční stav: Teplota odváděného vzduchu tEXT = 20 °C, odpovídající teplotě vzduchu ≈ 18 °C v pobytové zóně
2) Podle tabulky 3

Dobře izolované haly vykazují průměrný měrný tepelný výkon 45 W/m². S hodnotou  proto vyplývá podle tabulky 4, že jednotka velikosti 6 dokáže pokrýt plochu o rozměrech 16,6 m x 16,6 m a jednotka velikosti 9 dokáže pokrýt plochu o rozměrech 26 m x 26 m. To odpovídá měrným rychlostem průtoku vzduchu 20 m³/(h∙m²) pro velikost jednotky 6 a 11,9 m³/(h∙m²) pro velikost jednotky 9.

Chlazení

Hodnoty pro letní návrhový stav s teplotou venkovního vzduchu tOUT = 32 °C s relativní vlhkostí 60 % a teplotou odváděného vzduchu tEXT = 28 °C s relativní vlhkostí 50 % jsou uvedeny v tabulce 6. Vzduch zvenčí se nejprve ochladí z teploty tOUT na teplotu tER pomocí rekuperačního deskového výměníku o výkonu Výkon tepelného čerpadla za těchto teplot je . Z toho je pouze  k dispozici pro praktické využití. Rozdíl hodnot je vyžadován pro odvlhčování venkovního vzduchu.  ochlazuje průtok venkovního vzduchu z teploty tER na teplotu přiváděného vzduchu tSUP. Nevýhodou je zde teplo vydávané ventilátorem při jeho chodu, protože zahřívá ochlazovaný přiváděný vzduch zpět o ΔtV (podle tabulky 4) z tSUP na tSUP eff.

Chladicí výkon QergQerg, který je potřeba pro ochlazení vzduchu na požadovanou teplotu, se vypočítá z průtoku přiváděného vzduchu a rozdílu teplot mezi efektivní teplotou přiváděného vzduchu tSUP eff  a teplotou odváděného vzduchu tEXT. Jediným požadavkem na energii, kromě ochlazení venkovního vzduchu z teploty tOUT na tSUP eff, je výkon elektrického pohonu kompresoru tepelného čerpadla QwpQwp.

Tabulka 5: Letní návrhový stav jednotky RoofVent® RP, teploty a chladicí výkony

RoofVent® tOUT tER 1) tSUP tSUP eff  2)
RP-6-K 32 °C
60 % rel. vlh.
28,9 °C
71,5% rel. vlh.
6 kW 29,7 kW 12,4 kW 22,1 °C 22,8 °C 9,5 kW 7,5 kW
RP-9-M 32 °C
60 % rel. vlhk.
28,9 °C
71,5% rel. vlhk.
9 kW 59,4 kW 25,6 kW 19,3 °C 20,1 °C 21,0 kW 15 kW

1) Referenční stav: Teplota odváděného vzduchu tEXT = 28 °C, 50 % relativní vlhkost
odpovídající teplotě vzduchu ≈ 26 °C v prostoru s přítomností osob
2) Podle tabulky 4

Při měrném chladicím zatížení uvnitř haly 60 W/m² dokáže jednotka velikosti 6 pokrýt plochu o rozměrech 12,6 m x 12,6 m a jednotka velikosti 9 dokáže pokrýt plochu o rozměrech 18,7 m x 18,7 m.

Splnění požadavků daných předpisů

Tyto jednotky splňují požadavky směrnice ErP 2018. V případě splnění požadavků zákona EEWärmeG (německý zákon o obnovitelných zdrojích energie), tato kombinace se ukazuje být dvojnásobně výhodná. Zákon EEWärmeG stanovuje, že minimálně 50 % energií používaných pro vytápění a ochlazování budovy musí být z obnovitelných zdrojů energie. V našem případě je složka obnovitelné energie dodávána tepelným čerpadlem. Výkon jednotek s ZZT může být zahrnut, také jako kompenzační opatření do složky alternativní energie.

Shrnutí

Jednotky RoofVent® RP a TopVent® TP jsou plně decentralizované a jsou tak samostatnými větracími a vytápěcími/chladicími systémy. Nevyžadují dodávku teplé a studené vody z centrálního zdroje a není potřeba pro ně navrhovat speciální technickou místnost. Obě řady systémů jsou charakteristické vysokou účinností.

Používání těchto systémů nabízí další výhody pro:

  • provozovatele, protože použití vícenásobných samostatných jednotek činí systém vysoce spolehlivým
  • projektanty - práce spojená s rozmístěním jednotek daleko snadnější a méně nákladná
  • společnosti provádějící instalaci, díky krátké době instalace šetří náklady spojené s instalací

Hoval spol. s r.o.

logo
Republikánská 45
31204 Plzeň

telefon: +420 377 261 002
e-mail: info@hoval.cz

web: www.hoval.cz

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

V pohodě i během pylové sezóny? Řízené větrání umožní alergikům doma volně dýchat

V pohodě i během pylové sezóny? Řízené větrání umožní alergikům doma volně dýchat

Pylovou sezónu každý rok zaznamenávají nejen včelstva, ale také alergici, pro které toto období přináší řadu starostí. Jedno z možných řešení je zůstat doma a do volné přírody moc nevycházet. Pyl však nevyhnutelně proniká i do uzavřených prostor, a tak ani zde nemají alergici často klid. Pro tento problém nacházíme…

Zdroj: Hoval

Označení výrobku CE - Co znamená?

Jaký je význam označení výrobku CE a prohlášení o zabudování pro vzduchotechnické jednotky? Označení CE je potvrzení výrobce produktu, které říká, že produkt splňuje podle nařízení EU 765/2008 všechny platné požadavky pro tento produkt. Označení CE není značkou kvality.

Plísně se vyskytují všude kolem nás

Plísně se vyskytují všude kolem nás

Lze se rozumným způsobem bránit plísním? Roh místnosti začne tmavnout a skvrna se stále zvětšuje. Zápach, dráždění dýchacích cest, jedovaté spory ohrožující naše zdraví, nevratné poškození stavebních konstrukcí - to vše jsou negativní projevy plísní, způsobujících velké škody. Čí je to vina?

Energeticky úsporné výrobky FAKRO

Energeticky úsporné výrobky FAKRO

FAKRO odráží ideu energetické účinnosti ve své nabídce energeticky úsporných výrobků, které představují komplexní řešení k omezování tepelných ztrát.

REKLAMA