REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Centrum Bořislavka protínají původní kupecké stezky. Je živým městským prostředím u rušné ulice

Architektura centra Bořislavky je nevšedním rámcem i svorníkem, který spojuje funkce okolní složité infrastruktury a centra samotného, spojuje zároveň i svoje vlastní vnitřní rozličné funkce. Různorodost okolní zástavby i funkcí se tak podařilo zdařile propojit s různorodostí samotného centra.
Centrum Bořislavka - BoysPlayNice
„Cítím se být propojen s východoevropskými městy, zvláště pak s Prahou. Je zde neobyčejně kvalitní světlo a mimořádná architektura, ať už se jedná o středověké budovy či domy ze 30. let 20. století. Je pro mě ctí sdílet i malou část zdejší historie.“
Richard Meier (americký architekt 1934)

Výrazné nové centrum je architekturou stejně jako uměním

Administrativní a obchodní centrum obohatilo Evropskou třídu v Praze o výjimečnou architekturu, která je budována na principech zásad udržitelného rozvoje. Ateliér Aulík Fišer vytvořil smysluplný celek s 30 125 m2 moderních kancelářských prostor a 9 875 m2 obchodních ploch. Svažitý terén, atypický tvar parcely, specifické požadavky, výrazná provázanost s okolní infrastrukturou včetně stanice metra Bořislavka, to vše přetaveno do vítězného návrhu architektonické soutěže. Místo určení Praha 6, Vokovice.

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení

Rámec centra Bořislavka tvoří významná rezidenční luxusní čtvrť Hanspaulka, různorodá zástavba se socialistickým sídlištěm a firemní sídla. Architekti se rozhodli spojit rozdílné prostředí i rozdílné výšky terénu krystalickou strukturou čtyř staveb na společném základu. Tento společný základ, z něhož centrum vyrůstá, je zároveň spojovacím prvkem mezi jednotlivými budovami centra a okolní zástavbou včetně stanice metra, podle které se centrum jmenuje.

Centrum Bořislavka se tak stalo zajímavou a výraznou dominantou této části Prahy a je zdařilou symbiózou autorských výtvarných děl spojených moderní architekturou. Architektura Bořislavky je rámcem a svorníkem, který spojuje funkce okolní infrastruktury a centra samotného, spojuje svoje vnitřní rozličné funkce. Různorodost okolní zástavby i funkcí se tak podařilo spojit s různorodostí samotného centra. Autorský kolektiv našel schůdnou cestu pro vyřešení nepravidelného tvaru pozemku. Fraktálním strukturováním parcely odvodili tvary nepravidelných objektů, jež jsou signifikantním a autentickým tvarem architektury Bořislavky. Zároveň dokázali udržet historický průchod objektem jako reminiscenci na původní cesty k Pražskému hradu.

Centrum Bořislavka - pohled exteriér - fasády - BoysPlayNice

Výtvarné prvky zde nejsou sevřeny jednotným zadáním, ale naopak jsou volným a osobitým projevem jednotlivých autorů. Na Horu od Federica Díaze, Ledovec od Maxima Velčovského, Planeta od architektů Centra Jana Aulíka, Leoše Horáka, Davida Zalabáka a sochaře Pavla Filipa a Proudění od Jana Poupěte jsou výtvarná díla vztažená k základním přírodním principům. Interaktivně spojují a doplňují celou architekturu centra.

Ta interakce a napětí vzniká směrem ven k tomu, kdo se zde ocitá v roli diváka, ale zároveň i mezi jednotlivými výtvarnými díly. Jsou jeho nedílnou součástí i přes svoji rozmanitost a různorodost. Nebo právě proto? Každopádně zde vzniklo něco velmi nevšedního, a i přes uspěchanost doby vám nedá se zde chvíli nezastavit. Je opravdu na co se dívat…

Centrum Bořislavka - pohled exteriér - fasády – BoysPlayNice

Bořislavka Centrum

Novostavba otevřeného prostupného městského bloku na specifické nepravidelné parcele se stala v synergii stanice metra Bořislavka lokálním centrem Prahy 6. Blok tvoří čtyři nadzemní budovy nepravidelného krystalického tvaru umístěné na společné podnoži vymezené okolními ulicemi – Evropská, Liberijská, Kladenská. Zahrnuje služby a obchody, administrativní plochy i podzemní parking.

Kontext

Pozemek leží u Evropské třídy – významné, ale současně velmi rušné městské radiály vedoucí z centra Prahy na letiště, přímo u stanice metra. Pozemek s nepravidelným tvarem a výškovým převýšením 7–14 metrů se nachází v různorodém kontextu okolní zástavby. Je zde vilová čtvrť, středně vysoká bytová zástavba a v širším kontextu i panelové objekty sídliště.
Vzhledem k významu i komplikovanému charakteru místa uspořádala společnost KKCG REG v roce 2012 mezinárodní architektonický workshop. Výzvou pro všechny účastníky workshopu se stala neadekvátnost prázdného místa u stanice metra a tramvaje, ve významné pozici pražského reliéfu s výhledem na Pražský hrad.

Centrum Bořislavka - pohled exteriér - fasády – BoysPlayNice

Vizí pro lokalitu je živé městské prostředí

Vize investora KKCG Real Estate Group spočívala ve funkčním propojení architektury s veřejným prostorem tak, aby sloužil místním obyvatelům i návštěvníkům městské části Prahy 6. Základním kritériem byla komplexnost a výjimečnost řešení při zachování kontextu místa. Cílem byl návrh architektury dostatečně sebevědomé a zároveň korespondující s různorodou okolní zástavbou. Důraz se kladl především na kultivaci veřejného prostoru, maximální prostupnost pro pěší, tvorbu městského prostoru a zeleně. S požadavky na „A“ kvalitu vlastního kancelářského prostředí byl spojen požadavek udržitelnosti při provozu budov.
Zadáním do workshopu bylo zejména využití morfologie pozemku, a to tak, že v podzemních částech projektu na úrovni ulice Kladenská vznikne malé lokální obchodní centrum (cca 9 000 m2) a na této platformě bude vícero objektů (min. tři) pro kancelářské účely (cca 26 000 m2).

„Cílem naší podnikatelské vize není pouze dobře investovat, ale také o jednotlivých projektech přemýšlet v mnohem širším, a hlavně dlouhodobém, kontextu.“ (Petr Pujman, generální ředitel KKCG Real Estate Group, investor projektu)

Ulice Evropská prošla ve 20. století velkým rozvojem. Postavily se podél ní nové budovy se sídly významných společností, které ale urbanisticky posilují pouze charakter městské radiály, méně už lokální městské prostředí za ní.

Centrum Bořislavka - pohled exterér - Na Horu – BoysPlayNice

„Přesah záměru také do zlepšení prostředí uvnitř navazujícího území byl pro nás nejdůležitějším bodem zadání.“ (Aulík Fišer architekti)

Společným cílem developera a architektů bylo vytvořit skutečně živé městské prostředí, které nabídne místním obyvatelům nejen služby, kavárny, restaurace a obchody, ale také odpovídající kultivovaný veřejný prostor.

„Vedle kancelářské a obchodní funkce bylo hlavním cílem doplnit pro spádovou oblast občanskou vybavenost a zpříjemnit přístup ke stanici metra.“ (Petr Pujman, KKCG Real Estate Group, generální ředitel KKCG Real Estate Group)

Centrum Bořislavka - pohled interiér - BoysPlayNice

Místu odpovídající architektura a princip fraktální podobnosti

„Při studiu historických map jsme si uvědomili, že nepravidelný tvar pozemku v podobě velmi protáhlého trojúhelníku je záznamem historických cest vedoucích k Pražskému hradu. Ostrý úhel, který cesty svírají, je důsledkem jejich různé nivelety. Toto geometrické schéma jsme rozvinuli a průchod pozemkem opět umožnili. Nepravidelnou parcelu jsme fraktálně strukturovali z ní odvozenými nepravidelnými segmenty.“ (Aulík Fišer architekti)

Geometrie objektů vychází z principu fraktální podobnosti a je přímo odvozena z tvaru pozemku. Forma budov umožňuje reagovat na odlišná prostředí a nivelety okolních ulic a současně naplnit principy kancelářské typologie. Nepravidelnost objektů není pouhým vnějším designem, ale odpovídá potřebě vnitřního uspořádání a funkce budov. Objekty jsou tvarově vzájemně příbuzné a v pevných vazbách komponované k sobě. Sestava těchto „krystalů“ vytváří formu prostupného městského bloku.

Centrum Bořislavka - pohled interiér - BoysPlayNice

Prostupnost a konektivita

Navázali jsme na vývoj urbanistických schémat pro současné město, jimiž se dlouhodobě zabýváme. Jde nám o hledání nové podoby blokové zástavby, která by dokázala evokovat kvality veřejného prostoru historického města, splňovala nároky na vnitřní prostředí budov a umožňovala individuální architektonickou formu.“ (Aulík Fišer architekti).

Cílem architektonického návrhu tedy nebyla jenom estetika jednotlivých budov/krystalů a jejich vnitřní dispoziční racionality, ale především prostředí okolo nich a mezi nimi. Jednotlivé budovy jsou položeny na společné nízké platformě, která vyrovnává velké terénní rozdíly okolních ulic. Mezi jednotlivými krystaly tak vznikají uličky a veřejné prostory evokující sevřenou zástavbu, kterou známe z historických center měst.
Především je zde piazzetta navržená v místech historicky existujícího obdobného prostoru. „Malé piazzetty v městech mají nesrovnatelně lepší atmosféru než většina předimenzovaných a slabě žijících prostor vzniklých od druhé poloviny 20. století.“ (Aulík Fišer architekti).

Centrum Bořislavka - pohled interiér - Epifyt – BoysPlayNice

Piazzetta umožňuje bezbariérové spojení celého centra a jeho okolí přímo s vestibulem metra. Význam tohoto místa podtrhuje socha Federica Díaze. Rozsah možného pohybu v interiéru i exteriéru, rovnoměrně prostupujícího celým souborem, lze přirovnat k mraveništi.

Skleněná fasáda – vyjádření formy blokové kompozice

Použití technicky komplikovaného řešení celoskleněných fasád nebylo cílem samo o sobě ani projevem suverenity kancelářské typologie, ale prostředkem pro vyjádření zvolené blokové kompozice.

Požadované exaktnosti, která by zachycovala krystalickou formu jednotlivých objektů, nejlépe odpovídala celoprosklená strukturální fasáda. Zvolené vlastnosti skel včetně míry reflexe umožňují vnímat geometrickou celistvost tvarů, ale nevytváří ve většině pozic a světelných podmínek silné zrcadlení, které by v daném kontextu města nebylo žádoucí. Výsledkem je nalezení citlivé rovnováhy technických vlastností s důrazem na kvalitu denního osvětlení i ve vnitřních částech pracovního prostředí.

Centrum Bořislavka - pohled interiér - BoysPlayNice

Vyrovnávací platforma, na kterou jsou prosklené objekty posazeny, je z důvodu integrace do běžného městského prostředí ulice Kladenské naopak spíš masivního, tradičního charakteru. Plné plochy stěn mezi uličními výkladci jsou obloženy světlými kamennými deskami.

Strukturální prosklené fasády jsou v pravidelnějších vertikálních částech řešeny systémem blokových fasád, ve složitějších, lomených, prostorových částech systémem rastrových fasád. Při vývoji nejkomplikovanějších nosných prvků byly použity 3D tištěné makety v měřítku 1:1.
Výjimečnou konstrukcí v opláštění budovy je prosklené zastropení dvorany mezi objekty I a II tvořené prostorovou ocelovou konstrukcí se zapuštěným instalačním prostorem pro technické periferie v dolních pásnicích.

Centrum Bořislavka - pohled interiér - BoysPlayNice

Veřejný prostor a zeleň. Rovnováha zastavěných a zelených ploch

Veřejné prostory jsou z velké části prosluněné a chráněné od dopravního ruchu městské radiály Evropská. Domy – krystaly – jsou usazeny do terasovitých zahrad, v interiéru je pak systém atrií s vitální zelení procházející jako vlákna celými domy. Pro tento projekt byla vyvinuta experimentální forma zeleně, ta se výrazně odlišuje od běžných zelených stěn a má formu rozsáhlých prostorových útvarů tvořených vertikálními kůly s epifytickými rostlinami. Na to navazuje skutečný park ve východní části, kde už mohou růst velké stromy z přirozeného terénu. Tím jsou zastavěné a zelené plochy v pozemku v rovnováze.

„V případě Bořislavky by výraznější použití zeleně šlo proti principu výtvarného záměru architektů. Jednotlivé objekty stylizují krystaly a ty bývají čisté… Zeleň je v rámci Bořislavky v harmonickém měřítku s celkovým záměrem. Centrálním bodem je „Epifyt“ – vznikl jako hledání určité jedinečnosti použití interiérových rostlin. Jedinečnosti nejen ve vlastní instalaci, ale také jako součást architektury. Nejde jen o vegetační prvek, ale o výtvarné dílo, živé, proměnlivé.“ (Zdeněk Sendler, zahradní architekt).

Centrum Bořislavka - pohled interiér - BoysPlayNice

Umění jako součást architektonického programu

V architektonickém konceptu Centra Bořislavka autoři od počátku počítali s uměleckými díly jako nedílnou součástí prostředí. Uvažovali v zásadě ve dvou časových etapách.

První část děl, umístěná v předem určených pozicích exteriéru (piazzetta, prostor před vstupem do hlavní budovy) i interiéru, byla dokončena současně s budovami.

Umělecká díla zde byla vždy chápána jako svobodné vyjádření umělců, architektonické libreto vymezovalo pouze jejich umístění. Nikdy neexistovalo zadání ve smyslu společného východiska uvažovaných děl nebo jejich tématu, nebyla ani nijak definovaná míra integrity nebo kontrastnosti s architekturou.

„S vědomím dlouhodobého vlivu na veřejný prostor, a proto, že díla byla koncipována ještě před dokončením celkového prostředí, byla při dialogu s umělci zmíněna nadčasovost děl spíš než jejich aktuální angažovanost.“ (Petr Pujman, generální ředitel KKCG REG).

Centrum Bořislavka - pohled interiér - Ledovec – BoysPlayNice

Skutečnost, že skulpturální umělecká díla realizovaná v této etapě (Na Horu od Federica Díaze, Ledovec od Maxima Velčovského, Planeta od architektů Centra Jana Aulíka, Leoše Horáka, Davida Zalabáka a sochaře Pavla Filipa a Proudění od Jana Poupěte) jsou vztažena k základním přírodním principům, je výsledkem neplánované synergie mezi těmito tvůrci a prostředím, do kterého vstupovali. A samozřejmě i mezi autory navzájem.
„Mým úkolem bylo zabývat se vstupní halou, kterou se přichází do jednoho z krystalů. Jedná se o stovky čtverečních metrů a byla velká výzva pojednat prostor tak, aby se dílo v konzultaci s architekty stalo součástí domu a jeho architektury. Jedná se vlastně o gesamtkunstwerk, což je propojení všech uměleckých a designérských disciplín tak, aby celý dům fungoval v harmonických souvislostech. Pracování na celku, kde bylo nezbytné stále konzultovat s dalšími lidmi a profesemi, byl velmi zajímavý a důležitý proces vytváření.“ (Maxim Velčovský, umělecký ředitel, Lasvit).

Druhá část tvorby uměleckých děl bude pokračovat po dokončení centra především ve veřejném prostoru; pozice i výběr děl bude probíhat v kontextu existujících objektů a bude uměleckou reakcí na fyzicky přítomný prostor. Mohou zde opět vzniknout díla s předpokladem dlouhodobé koexistence v daném prostoru, ale i krátkodobé instalace a výstavy, tudíž zde bude prostor i pro zcela aktuální umělecká sdělení.

Centrum Bořislavka - pohled interiér - BoysPlayNice

Vnitřní prostředí – kanceláře

Současné kancelářské prostředí je nevyhnutelně vyplněno unifikovanými produkty, a je proto pro jeho příjemné užívání velmi důležité integrovat do něj individuální, na míru a řemeslně zpracovaná řešení. Kompozice atypických a typizovaných částí je pevná a samozřejmá, ve vzájemné rovnováze. Důležitým prostředkem je přirozená barevnost a používání přírodních materiálů.

Udržitelnost

Celý komplex má mezinárodně uznávaný certifikát environmentální udržitelnosti LEED Gold, mimo jiné za využívání dešťové vody, rozsáhlé zelené střechy, hospodaření s energií (například rekuperaci energie z výtahů nebo výměník tepla).

Centrum Bořislavka - pohled interiér - BoysPlayNice

Vizuální styl

Vytvořený logotyp vychází z toho, že určujícím prvkem architektury je prostor a prostupnost mezi budovami. Řešením je litera „B“, která je zbavena vnitřní hmoty a její tvar je vykreslen jen výrazným stínováním, které odkazuje ke skleněnému plášti budov. Geometrický charakter a množství asociací na architekturu obsahuje i font Bořislavka, který funguje jak ve vizuálním stylu, tak i v navigačním systému. Ten byl vytvořen agenturou Toman design ve spolupráci s typografem Vojtěchem Říhou.

Umělecká díla

Studio Federico Díaz: Na Horu
Sousoší čtyř objektů evokující starou stezku, která kdysi místem vedla. Betonové objekty jsou vyrobeny speciální technologií robotické fabrikace. Jejich součástí jsou vodní prvky, z nichž během letních měsíců skapává voda osvěžující přilehlé okolí. Výsledné dílo je navíc doplněno o vrstvu rozšířené reality dostupnou všem návštěvníkům prostřednictvím aplikace v mobilních zařízeních.

Centrum Bořislavka - pohled interiér - BoysPlayNice

Jan Aulík, Leoš Horák, David Zalabák, Pavel Filip: Planeta
Vodní objekt představuje pohled na kulovou úseč jižní polokoule naší planety v měřítku zhruba 1:1 000 000. Po povrchu stéká voda symbolizující oceán. Je vyroben z nerezové oceli.

Maxim Velčovský: Ledovec, Lasvit
Osvětluje vstupní lobby, největší dílo společnosti Lasvit v České republice. Skládá se ze 120 kusů plochého, tzv. spékaného, skla. Jednotlivé pláty jsou zasazeny do dřevěného prolamovaného rastru ve stropě vstupního lobby.

Zdeněk Sendler, Jan Aulík, Leoš Horák, David Zalabák a Radka Táborová: Epifyt
Unikátní řešení kombinující interiérovou zahradní architekturu s venkovní. Dílo inspirované deštnými pralesy tvarově i rozlohou přirozeně doplňuje vstupní lobby, pro které bylo vytvořeno. Epifytní rostliny osazují 76 speciálně upravených akátových kůlů zasazených do vodní plochy.

Jan Poupě: Proudění
Velkoformátový obraz vytvořený pro vstupní lobby objektu 4. Přes sérii kreseb, jejichž výchozím materiálem je 3D model budov a digitální simulace proudění vzduchu v dané lokalitě, autor umístil mřížku jehlanů, které dobře reflektují světlo a orientaci v prostoru. Výsledný systém pak umístil na plátno a formou strukturální olejomalby zpracoval do obrazu.

Interiér zejména objektu 1 doplňují díla významných současných českých autorů: Pavel Roučka, František Hodonský, Milan Houser, Jan Kovářík.

Centrum Bořislavka - pohled interiér - BoysPlayNice

O studiu

Aulík Fišer architekti je respektovaná architektonická kancelář se zaměřením na urbanismus velkých rozvojových území a návrhy administrativních a rezidenčních komplexů. Od největších měřítek až po zcela malé a propracované koncepty, interiéry, výstavy – AFA vždy hledají odpovídající a kontextuální řešení.
AFA navrhli BB Centrum – novou městskou čtvrť v pražské Michli. Jejich řadu let trvající práce na tomto území patří k největším počinům pražského urbanismu vedeného jedním architektonickým ateliérem. Poslední významnou realizací je nedávno dokončený soubor budov Bořislavka Centrum v Praze 6.
AFA od svého založení v roce 2007 pracují pro developerské, institucionální i soukromé investory. Práce ateliéru jsou oceňované a publikované v tuzemských i zahraničních médiích.
Jan Aulík a Jakub Fišer vedli ateliéry na architektonických vysokých školách; aktivně působí v profesní a kulturní sféře. 

Centrum Bořislavka - pohled interiér - BoysPlayNice

Doplňující informace:

Studio Aulík Fišer architekti
Autor Jan Aulík, Leoš Horák
Web www.afarch.cz
Adresa studia Na Václavce 3307/3a, 150 00 Praha 5, Česká republika
Spoluautor Jakub Fišer, Jakub Hemzal, Gabriela Králová, David Zalabák, Alena Sedláková, Petra Coufal Skalická, Eva Mašková, Jan Dluhoš
Projekční tým Ondřej Černý, Petra Měrková, Oleksandr Nebozhenko, Vojtěch Štamberg, Kristýna Zámostná
Umístění projektu Evropská 866/65, 160 00 Praha 6
Země projektu Česká republika
Rok dokončení 2018-2021
Zastavěná plocha 10 780 m²
Hrubá podlahová plocha 69 735 m² včetně podzemních podlaží
Rozměry obestavěný prostor 303 100 m3
Náklady 3,5 mld. Kč
Klient KKCG Real Estate Group
Fotografie BoysPlayNice, info@boysplaynice.com, www.boysplaynice.com
Spolupráce Zahradní architektura:
Ing. Zdeněk Sendler, www.arch.cz/sendler
Matouš Hydroponie, www.hydroponie.cz
Epifyt: Zdeněk Sendler, Jan Aulík, Leoš Horák, David Zalabák a Radka Táborová
Boardroom design: Michal Froněk, Jan Němeček [Olgoj Chorchoj], www.olgojchorchoj.cz


Umělecká díla:
Na Horu: Studio Federico Díaz, www.federicodiaz.net
Planeta: Jan Aulík, Leoš Horák, David Zalabák, Pavel Filip
Ledovec: Maxim Velčovský [Lasvit], www.lasvit.com/designer/maxim-velcovsky
Proudění: Jan Poupě, www.janpoupe.cz

Ostatní díla:
Pavel Roučka, www.pavelroucka.com
František Hodonský, www.frantisekhodonsky.cz
Jan Kovářík, www.jankovarik.art
Milan Houser, www.milanhouser.com

Skleněné objekty:
Noční obloha: Studna přání [v objektu 3]: Jan Aulík, Leoš Horák, David Zalabák [Aulík Fišer architekti] + BOMMA, www.afarch.cz, www.bomma.cz
AURA [v objektu 4]: Sans Souci, www.sanssoucilighting.com
Svítidlo [boardroom]: Michal Froněk, Jan Němeček [Olgoj Chorchoj], www.olgojchorchoj.cz

Vizuální styl:
Toman Design, www.toman-design.com
Spolupráce na mobiliáři obchodní pasáže: Studio Perspektiv, www.perspektiv.cz
Restaurace: Basepoint, www.basepoint.cz

Použité podklady:

  • Citáty - http://www.citaty.net
  • Fotografie – BoysPlayNice
  • Fotografie, část textů a tisková zpráva – STUDIO AULÍK FIŠER ARCHITEKTI a Vendula Tůmová, LINKA NEWS s.r.o.

Ing. arch. Petr Brandejský

Prošel projekcí BVV, pracoval na „volné noze“, následně ve firmě zabývající se komplexními službami v oblasti návrhů kancelářských celků a realizací logistického uspořádání. Od r. 2008 pracoval jako hlavní architekt nadnárodní společnosti v oblasti investiční výstavby. Po návratu na „volnou nohu“ se zabývá mimo zmíněných činností i inspekcí nemovitostí a odbornými recenzemi. Od roku 2014 píše, jako externí redaktor pro Moravu, pro internetový portál zabývající se stavebnictvím a úsporami energií TZB-info.cz a pro internetový portál určený široké stavební veřejnosti ESTAV.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Tomáš Sysel/Open House Praha, z. ú.

Palác Ara: klenot československého funkcionalismu s prvky amerických mrakodrapů

Jednou z budov, kterou si mohli návštěvníci v rámci letošního ročníku Open House Praha, pořádaného netradičně v náhradním zářijovém termínu, prohlédnout, byl palác Ara u Jungmannova náměstí. Ten v letech 2018 – 2019 prošel rozsáhlou rekonstrukcí, která mu navrátila bývalý lesk. Konkrétně bylo návštěvníkům…

Nové administrativní centrum AFI Karlín bude příkladem možností vertikálních zahrad

Nové administrativní centrum AFI Karlín bude příkladem možností vertikálních zahrad

Po necelých dvou letech od zahájení výstavby vznikl v Praze 8 nepřehlédnutelný kancelářský komplex AFI Karlín. Ten je unikátní nejen svou zelenou fasádou vytvářející nejrozsáhlejší systém vertikálních zahrad v celé střední Evropě, ale i použitými energeticky šetrnými řešeními, která jsou v souladu s principy…

Harrachovský palác

Tři perly na trhu s kancelářskými prostorami

Barokní městská budova po rekonstrukci v Jindřišské ulici, zámeček Na Křížku s dostačující parkovací kapacitou a pulzující administrativní budova v Holešovicích, to jsou podle konzultační a poradenské společnosti OFFICE HUNTERS v současnosti tři nejzajímavější kancelářské budovy v Praze, které nabízí svým klientům.…

Centrum u Masarykova nádraží vznikne podle návrhu Zaha Hadid

Centrum u Masarykova nádraží vznikne podle návrhu Zaha Hadid

Obchodní centrum u pražského Masarykova nádraží připravované investiční skupinou Penta má vzniknout podle návrhu architektonického studia nedávno zemřelé slavné britské architektky iráckého původu Zahy Hadidové. V celkem osmi budovách za minimálně 6,5 miliardy korun má vzniknout na 100 000 čtverečních metrů…

Enterprise Office Center v TOP 100 kancelářských staveb světa

Enterprise Office Center v TOP 100 kancelářských staveb světa

Odborná porota největšího světového veletrhu realit a investičních příležitostí MIPIM 2016, zařadila novou pražskou dominantu – Enterprise Office Center, mezi TOP 100 nejlepších administrativních staveb světa.

Budova Enterprise Office Center - nová dominanta Prahy 4

Budova Enterprise Office Center - nová dominanta Prahy 4

Dvanáctipodlažní budova nabízí 29 069 m 2 kanceláří nejvyšší třídy „A“, dodatečné prostory pro nájemce a také až 400 parkovacích míst. Budovu podle návrhu architekta Vladimíra Krátkého postavila stavební firma STRABAG.

Dokončení World Trade Center Hub doslova stojí na vodě

Dokončení World Trade Center Hub doslova stojí na vodě

Termín dokončení nového newyorského Světového obchodního centra (World Trade Center Hub) se nejspíš znovu protáhne. Ambiciózní a vizuálně strhující projekt z dílny španělského architekta Santiaga Calatravy totiž neustále naráží na nové „technické“ problémy.