REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Nájemní bydlení více o tématu

Na co nezapomenout při stěhování? Co zařídit při změně trvalého pobytu nebo bydliště. Můžeme mít trvalý pobyt v nájmu?

Stěhujete se? V době, kdy přípravy na stěhování změní domácnost na skladiště krabic, je třeba zachovat klidnou hlavu. Stěhování není jen o přesunu věcí z jednoho místa na druhé a nekončí s vybalením poslední krabice. Co vyřešit před změnou bydliště? A pokud s novou adresou měníte i trvalý pobyt, komunikaci s úřady a dalšími institucemi se nevyhnete. Advokátka na ESTAV.cz radí co si všechno zařídit při změně bydliště nebo trvalého pobytu. Je v tom rozdíl. A je více věcí k zařizování, na které se nevyplatí zapomínat.
Zdroj: AdobeStock – David Pereiras
Zdroj: AdobeStock – David Pereiras

„Bydliště“ versus „trvalý pobyt“

Pojmy trvalý pobyt a bydliště jsou často zaměňovány, je však nutné je odlišovat.

Dle zákona o evidenci obyvatel[1] může mít občan České republiky jen jedno místo trvalého pobytu na našem území. Zdržovat se v místě trvalého pobytu však není zákonná povinnost, ani se v případě změny bydliště nemusíte přehlásit k trvalému pobytu na novou adresu. Trvalý pobyt má totiž pouze evidenční charakter.

I přesto existuje množství důvodů, pro které by měly být změny trvalého pobytu nahlášeny. Adresa trvalého pobytu je kontaktní adresou pro veškeré úřady a další instituce. Trvalý pobyt může být i důvodem pro neúspěšné přijetí dítěte do mateřské školy či školy, kdy ředitel školského zařízení je povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu.

V případě, že se stěhujete od svých blízkých zatěžkáni exekucemi, je třeba mít na paměti, že exekuce může být vykonána jak na adrese, kde má dlužník nahlášen trvalý pobyt, tak i ve skutečném bydlišti.

A co je „bydliště“? Obec, resp. městský obvod, v němž osoba bydlí s úmyslem se zde zdržovat trvale.[2] Bydlišť může mít každý vícero.[3]

Ohlášení změny trvalého pobytu

Na co bychom tedy při změně trvalého pobytu neměli zapomínat? Předně je třeba změnu ohlásit na obecním úřadě v místě nového bydliště (popř. na úřadě městských částí nebo městských obvodů).

Změnu bohužel nelze řešit na dálku, je třeba se s občanským průkazem fyzicky dostavit na úřad a tam vyplnit a podepsat „Přihlašovací lístek k trvalému pobytu“. Zároveň je třeba doložit dokument dokládající oprávnění k užívání bytu či domu: výpis z katastru nemovitostí, pokud jsme vlastníky nemovitosti, na jejíž adresu se přehlašujeme[4], anebo souhlas vlastníka s úředně ověřeným podpisem či nájemní smlouvu. Pronajímatel přitom nemá právo přihlášení k trvalému pobytu jakkoliv bránit. Ujednání v nájemní smlouvě, že je k možnosti trvalého pobytu nutný jeho souhlas, jsou sice častá, ale neplatná (!). Výše uvedené ovšem neplatí, pokud nemovitost máte v podnájmu. Jaký je rozdíl mezi nájmem a podnájmem vysvětlovala realitní makléřka Lucie Tůmová pro ESTAV.cz již dříve.

Pokud trvalý pobyt mění osoba starší patnáct let, hradí se správní poplatek 50 korun.

Ve lhůtě 45 dní ode dne ohlášení změny trvalého pobytu končí platnost starého občanského průkazu. O vydání nového je pak třeba zažádat ve lhůtě nejpozději 15 dnů od ohlášení změny trvalého pobytu (a ve lhůtě 30 dnů od ohlášení změny trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině).[5] Za prodlení s žádostí o vydání nového občanského průkazu v celkové lhůtě do 60 dnů (15 + 45) může být uložena pokuta do částky 15 000,- Kč[6].

Trvalý pobyt v nájmu

Jak je výše uvedeno, vlastník nemovitosti jako pronajímatel nemá možnost ovlivnit přihlášení nájemce k trvalému pobytu, a proto by měl při výběru nájemce co nejostražitější. Na tuto skutečnost je vhodné myslet již při uzavírání nájemní smlouvy.

Povinnost odhlásit se z trvalého pobytu v pronajaté nemovitosti je vhodné vázat při ukončení nájemního vztahu na konkrétní lhůtu a ideálně i na smluvní pokutu. Pokud se bývalý nájemce odstěhuje, avšak z trvalého pobytu se neodhlásí, má pronajímatel právo podat místně příslušnému úřadu návrh na zrušení trvalého pobytu původního nájemce. Jako oznamovatel musí prokázat, že užívací právo nájemce k nemovitosti zaniklo a že nájemce nemovitost již neužívá, a to například nájemní smlouvu na dobu určitou, výpovědí z nájemní smlouvy a svědectvím, že nájemník již nemovitost neužívá.

Komu je dále třeba nahlásit změnu trvalého pobytu/bydliště?

Zdravotní pojišťovně

Oznamovací povinnost máte v případě stěhování i vůči zdravotní pojišťovně, a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy ke změně došlo.[7] Oznámení adresy místa pobytu, tj. skutečného bydliště, je třeba provést, i pokud se v místě trvalého pobytu nezdržujete.

Živnostenskému úřadu

V případě, že podnikáte na základě živnostenského listu a máte trvalý pobyt zapsán i jako sídlo firmy, je nutné změnu sídla nahlásit do 15 ode dne změny trvalého pobytu na kterémkoliv živnostenském úřadu.[8] Požádat o automatickou změnu sídla na adresu bydliště lze však již při ohlášení živnosti a v budoucnu by vám tato povinnost odpadla.[9] Pokud neměníte sídlo podnikání, změnu adresy trvalého pobytu hlásit živnostenskému úřadu nemusíte.

Zaměstnavateli, eventuálně školským zařízením

V případě, že jste zaměstnáni nebo studujete, je třeba změnu trvalého pobytu nahlásit. Jako zaměstnanec máte nárok na volno na stěhování po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však dva dny, nedomluvíte-li se zaměstnavatelem jinak.[10]

Pojišťovnám

Stěhujete se z pojištěné nemovitosti, kterou současně prodáváte? Nezapomeňte zažádat o ukončení pojistné smlouvy, a to doložením kupní smlouvy na předmětnou nemovitost včetně návrhu na vklad nebo vyrozuměním katastru nemovitostí o povolení vkladu vlastnického práva nového vlastníka.

Pojištění nemovitosti, případně pojištění domácnosti, se zpravidla zaniká dnem, kdy došlo ke změně vlastnictví pojištěného majetku, nedohodnete-li se s pojišťovnou jinak.[11] Pojišťovna následně vydá potvrzení o ukončení pojištění a vyúčtuje vám případné přeplatky či nedoplatky.

Úřadu práce

Pokud v době změny bydliště čerpáte dávky státní sociální podpory, je třeba změnu trvalého pobytu nahlásit na příslušné pracoviště Úřadu práce do 8 dnů.

České správě sociálního zabezpečení

V případech, kdy je vám důchod vyplácen na účet, se změna trvalého pobytu hlásí prostřednictvím formuláře „Hlášení změny adresy nebo jména a příjmení“ dostupného na webových stránkách ČSSZ, eventuálně vlastnoručně podepsaným dopisem zaslaným na kteroukoliv OSSZ. Pokud pobíráte důchod v hotovosti, změnu lze provést na kterékoliv pobočce České pošty. Osobně můžete změnu provést i na jakékoliv pobočce OSSZ, podáním vlastnoručně podepsaného tiskopisu.

Registru vozidel

Jako provozovatel nebo vlastník motorového vozidla máte povinnost změnu trvalého pobytu nahlásit na registru vozidel do 10 pracovních dnů ode dne, kdy změna nastala.[12]

Dodavatelům plynu a elektrických energií

Pokud se stěhujete z nemovitosti, kde máte na sebe coby odběratele napsané smlouvy o dodávkách energií, je třeba provést přepis energií na nového odběratele. Přepis lze provést na základě plné moci původního odběratele. Při předání nemovitosti proto věnujte pozornost vyplnění předávacího protokolu, ve kterém si odsouhlasíte stavy energií, předejdete tak možným budoucím neshodám. Za velmi praktické se považuje provést přepis energií tak, že se původní odběratel k určitému dni z odběru energií odhlásí a nový odběratel se v ten den k odběru energií přihlásí (ideálně v den předání nemovitosti).

Druhému rodiči dítěte

Máte v péči nezletilé dítě a stěhujete se spolu s ním? Stěhujete se na větší vzdálenost od současného bydliště? Bude dítě měnit školské zařízení? Je potřebné se s druhým rodičem na změně bydliště eventuálně mateřské školky či školy dohodnout. V případě, že by druhý rodič se stěhováním nesouhlasil, lze podat u soudu návrh na nahrazení souhlasu druhého rodiče.[13]

Změna trvalého pobytu se dále hlásí těmto institucím:

 • Bankám
 • Lékařům
 • Poště, kde můžete žádat o dosílku došlých zásilek

 1. 133/2000 Sb., Zákon o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
 2. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 6. 2005, sp. Zn. 30 Cdo 444/2004
 3. V případě civilního soudního procesu se zpravidla místní příslušnost žalovaného určuje podle místa bydliště, a nemá-li jej, pak dle místa, kde se zdržuje dle § 85 zákona č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád. Při zahájení civilního soudního řízení pak žalobci náleží právo volby, u kterého soudu zahájí řízení, pokud má žalovaný vícero bydlišť.
 4. Vlastník nemovitosti nemusí své vlastnické právo dokládat, pokud si jej úřad může ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem do katastru nemovitostí.
 5. § 11 zákona č. 269/2021 Sb., Zákon o občanských průkazech
 6. § 11 zákona č. 269/2021 Sb., Zákon o občanských průkazech
 7. § 12 písm. k) zákona č. 48/1997 Sb., Zákon o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů
 8. § 49 zákona č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 9. § 45 zákona č. 455/1991 Sb. Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon)
 10. Nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci a dále § 199 zákona č. 262/2006 Sb., Zákon zákoník práce
 11. § 27 zákona č. 37/2004 Sb., O pojistné smlouvě
 12. Dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 56/2001 Sb., Zákon o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
 13. K tomu blíže ustanovení § 877 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Mgr. Bc. Sandra Červenková

Advokátka, jež mj. poskytuje komplexní právní služby při převodu nemovitostí, v problematice nájemního bydlení a soudních sporů týkajících se nemovitostí. Více informací na www.akcervenkova.cz

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Nájemní bydlení

 1. Chcete pronajmout svůj byt? Poradíme vám, jak na to
 2. Chcete získat nájem bytu? Nepokažte první dojem a nesmlouvejte
 3. Na co nezapomenout při stěhování? Co zařídit při změně trvalého pobytu nebo bydliště. Můžeme mít trvalý pobyt v nájmu?
 4. Nájemní smlouva na byt podle občanského zákoníku: Platí i nejasné smlouvy
 5. Kauce neboli jistota u nájemního bydlení. Komu patří a jak vysoká může být?
 6. Pronájem bytu nebo pokoje? Podnájem či pronájem? Jaký je mezitím rozdíl
 7. Majitel vs. nájemník: Je možné zakázat domácí zvířata či návštěvy?
 8. Majitel vs. nájemník - co je stavební úprava a kdo ji platí?
 9. Češi se učí bydlet v nájmu. Jak to chodí s nájmy ve zbytku Evropy? Kde lze nájemníka vystěhovat a jaké jsou podmínky?
 10. Ubytování není bydlení. K legálnímu provozu Airbnb je třeba rekolaudovat byt nebo dům na novou funkci
 11. Právo na bydlení: Kdy má majitel bytu právo na vystěhování obyvatel
 12. Soudní vystěhování z bytu: Jak na neplatící nájemníky a jak raději ne

Mohlo by vás zajímat