Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Systém dešťové kanalizace. Jak odvádět vodu ze střech

Dešťová kanalizace je částí vnitřní kanalizace, sloužící k odvádění srážkových vod především ze střech a zpevněných ploch v objektu. Zahrnuje trubky, tvarovky, příslušenství (např. vpusti) a drobné objekty (např. revizní šachty). Do odpadního potrubí dešťové kanalizace nesmí být napojeno připojovací potrubí od žádného zařizovacího předmětu.
Zdroj: Fotolia.com - thongchai

Srážková voda z plochých střech se obvykle sbírá do vnitřních dešťových odpadních potrubí, u šikmých střech se srážkové vody svádějí do vnějších odpadních potrubí. Potrubí může být vedeno středem budovy, u velkých budov to může být několik potrubí rozmístěných v různých místech budovy, nebo se potrubí vede po vnější straně stavby.

Rozdělení dešťové kanalizace

Základní rozdělení je odvodnění gravitačním nebo podtlakovým způsobem. Při gravitačním odvodnění je potrubí plněno vodou pouze v části průtočného profilu. Vzhledem k různým intenzitám deště může v potrubí docházet k různým stupňům plnění potrubí. Pokud je vody málo, pak se potrubí špatně proplachuje a nečistoty se usazují na jeho stěnách. Příliš zaplněné potrubí, kdy v něm je málo vzduchu, má potíž s větráním a tím i odtokem vody. Pokud je potrubí zcela zaplněno vodou, dochází v něm ke vzniku podtlaku.

U gravitačního odvodnění je podtlak v potrubí nežádoucí (dochází ke špatnému odtékání vody), na druhou stranu vzniku podtlaku v potrubí s výhodou využívá podtlakový systém odvodnění plochých střech. Voda ve svislém potrubí teče rychle dolů jako píst a čímž vytváří v potrubí podtlak. Potřebná energie k vytvoření podtlaku se získává z rozdílu výšek osazení střešních vtoků na ploše střechy a úrovní odtoku do gravitační kanalizace. Speciálně navržená konstrukce střešního vtoku s protivzduchovou přepážkou zabraňuje nasávání vzduchu do potrubí a zajišťuje rovnoměrné proudění vody v potrubí.

Stupeň plnění potrubí; málo vody (vlevo), správné množství vody (uprostřed), málo vzduchu (vpravo), Zdroj: Josef Dufka

Potrubí dešťové kanalizace

Pro odvádění srážkové vody se používá nejčastěji potrubí z plastů. V některých budovách to může být i z ocelových trub – pokud to předepíše projektant. Průměr potrubí závisí na množství odváděných dešťových vod. Běžný průměr potrubí je 100 mm, avšak může být u velkých střech až 200 mm.

Systém podtlakového odvádění dešťových vod, zdroj: Josef Dufka

Systém gravitačního odvádění dešťových vod, zdroj: Josef Dufka

Vedení dešťového potrubí

Svislé potrubí se vede od střešního vtoku přes všechny podlaží budovy. U rodinných domů je to většinou středem domu. Budovy s rozsáhlou plochou střechy mohou mít svislých potrubí několik; vedou se takovými místy, aby nenarušovaly stavební konstrukce a potřebný provoz budovy. Ideální je osazení do instalační šachty. V rodinných domech se může dešťová voda odvádět svislým potrubím vedených v drážce. V nejnižším podlaží se na svislém potrubí osazuje čisticí tvarovka.

Ploché střechy s atikou by měly být vždy vybaveny alespoň dvěma dešťovými odpadními potrubími, popřípadě jedním odpadním potrubím a nouzovým přepadem v atice.

Ležaté potrubí se vede ve spádu. Protože dešťové vody nejsou znečištěné, stačí spád potrubí 1 %. Rovněž na ležatém dešťovém potrubí se zřizují místa pro čistění, ve vzájemných vzdálenostech určených normou, vždy tak, aby byla zajištěna možnost čištění kanalizace. U svodného potrubí vedeného v objektu bývá místem pro čištění čisticí kus instalovaný na potrubí (nutno zřídit revizní šachtu pro přístup k čisticímu kusu). Na svodném potrubí vně objektu jsou místem pro čištění revizní šachty. Místa osazení čisticího kusu musí být zakreslena v projektové dokumentaci.

Dešťový vtok na střeše

Každá plochá střecha musí mít spád směrem ke vtoku. Nutné je velmi důkladné provedení hydroizolace, aby dešťová voda nepronikala do stavebních konstrukcí a případně do podkrovních místností. Střešní vtok musí být dobře spojen s hydroizolací střechy. Špatně spádovaná plocha střechy může rovněž způsobit hromadění dešťové vody na střeše. Vtok musí být udržován čistý, případné nafoukané listí nebo jiné nečistoty je třeba odstranit.

Množství střešních vtoků závisí na velikosti odvodňované plochy střechy, návrhové intenzitě dešťových srážek (0,03 l/s.m2) a optimální kapacitě navrhovaného střešního vtoku. Maximální povolená vzdálenost střešních vtoků mezi sebou je 20 m a vzdálenost ke kraji střech je 10 m.

U střešních vtoků se uvádí tzv. hltnost, je to největší množství vody v litrech za sekundu, které proteče vtokem. Vtoky s malým průměrem trubky mají hltnost 17 l/s, s velkým průměrem až 80 l/s.

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat