REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Kanalizace více o tématu

Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí

Pro připojení každého umyvadla či WC a dalších zařizovacích předmětů je nutné připojovací potrubí. To začíná u zápachové uzávěrky a končí napojením na odpadní potrubí. Může být v provedení větrané nebo nevětrané, častější je nevětrané. Hlavním úkolem připojovacího potrubí je zajištění dostatečného odtoku odpadních vod ze zařizovacích předmětů bez odsávání zápachových uzávěrek a zpětného zatékání.

Vedení potrubí

Trasa potrubí se volí, pokud možno přímá, s co nejmenším počtem kolen. Potrubí se vede nejvhodněji v instalačních předstěnách, v drážkách v dostatečně silném zdivu, nebo se potrubí umístí do sádrokartonových příček. Vedení potrubí pod stropem obytných místnosti je nevhodné z hlediska šíření hluku z kanalizačního potrubí. V případě vedení potrubí pod stropem podružných místností, je možno toto potrubí zakrýt sádrokartonem. Volně před stěnou nebo pod stropem se vede potrubí jen tam, kde to vzhledově nevadí – ve sklepě nebo v garáži. V tomto případě se potrubí upevňuje objímkami ke stavební konstrukci. Trasu připojovacích potrubí je nutno zkoordinovat s vedením dalších instalací.

Materiál potrubí

V současné době se pro připojovací potrubí nejčastěji používají plastové materiály, běžně PP, PE nebo PVC. Trubky a tvarovky pro připojovací potrubí jsou vždy v provedení HT. Ve starších domech – při rekonstrukcích můžete narazit i na připojovací potrubí ze šedé litiny.

Průměr potrubí - jmenovitá světlost

Stanovení průměru potrubí vychází z průtoku odpadních vod, který potrubím odtéká. Protože od různých zařizovacích předmětů odtéká různé množství odpadních vod, pak přeneseně, závisí průměr potrubí na druhu zařizovacího předmětu. Běžně se průměr připojovacího potrubí pohybuje od DN 40 (napojení umyvadla) po DN 100 (napojení WC mísy).

Pro každý průměr potrubí, přesněji jmenovitou světlost, se definuje hydraulická kapacita potrubí tedy maximální dovolený průtok, který musí být větší nebo roven průtoku vody v připojovacím potrubí. S napojením dalších zařizovacích předmětů na téže připojovací potrubí se postupně zvyšuje průtok odváděných odpadních vod až po dosažení hydraulické kapacity potrubí. Následně je nutné zvýšit jmenovitou světlost potrubí – podrobněji viz kapitola dimenzování. Při stanovení jmenovité světlosti potrubí je třeba respektovat také empirické zásady.

S průměrem potrubí a průtokem vody souvisí také pojem spádová výška – viz obrázek. Největší spádová výška H může být u potrubí DN 70 nejvíce 100 cm. U potrubí DN 100 maximálně 200 cm, pokud na něj není napojena žádná WC mísa nebo výlevka s odtokem DN 100. U potrubí DN 50 (od dřezů, van apod.) a u potrubí DN 40 se spádová výška vyskytovat nemá.

Délka potrubí

Závisí na místních podmínkách, obecně platí, že délka by měla být co nejkratší. Některé důležité údaje o připojovacím potrubí ukazuje tabulka.

Nevětrané připojovací potrubí Mezní hodnoty
maximální doporučené
Délka potrubí (m) 6)1 4)2
počet kolen s úhlem nad 67o 3 1

)1 pouze v případě, že je na potrubí osazena čisticí tvarovka nebo snadno demontovatelné zápachové uzávěry umožňující snadné čištění potrubí

)2 pokud je na potrubí napojena WC mísa nebo výlevka, pak maximální počet kolen je jedno. Do tohoto počtu se nezahrnuje napojovací koleno pro připojení zápachové uzávěrky.

Vedení připojovacího potrubí je nutno zkoordinovat s vedením dalších instalací například s kabely elektrického vedení

Při vedení potrubí k více zařizovacím předmětům se potrubí v ležaté části napojují pomocí šikmých odboček s úhlem do 60°, nejčastěji s úhlem 45o.  

Napojení na odpadní potrubí

U odbočky odpadního potrubí k potrubí připojovacímu vzniká při proudění vody tzv. vodní uzávěr, který zabraňuje proudění vzduchu mezi připojovacím potrubím a odpadním potrubím. V připojovacím potrubí vzniká potom při proudění podtlak, který může odsávat vodu ze zápachové uzávěrky zařizovacího předmětu nebo může způsobovat nepříjemný hluk. Dále může u nevhodně situovaných odboček docházet k nežádoucímu zpětnému zatékání odpadních vod do připojovacích potrubí. Z těchto důvodů je nutné věnovat pozornost vhodnému způsobu napojení připojovacích potrubí na potrubí odpadní.

Připojovací potrubí plastové vedené ve stěně

Napojení připojovacích potrubí na potrubí odpadní se provádí pomocí jednoduchých a dvojitých odboček s úhlem 45°až 88,5°. V případě použití jednoduchých odboček s úhlem větším než 75°, musí být mezi dnem připojovacího potrubí v místě připojení na odpadní potrubí a hladinou vody v napojené zápachové uzávěrce svislá vzdálenost větší nebo rovna vnitřnímu průměru připojovacího potrubí. Při použití dvojitých odboček, s úhlem větším než 67,5° a s průměrem DN 100 a větším, nesmí být jednotlivá připojovací potrubí napojena proti sobě, ale musejí v půdorysné rovině svírat úhel nejvíce 135° (lépe jen 90° – rohová odbočka).  

Izolace potrubí

Pro omezení šíření hluku z potrubí se používají speciální trubky a tvarové kusy. Šíření hluku lze také omezit izolací potrubí. Potrubí se izoluje vždy po celé délce včetně tvarových kusů.

Obr. Izolace připojovacího potrubí proti šíření hluku

Spád potrubí

Potrubí musí být vedeno v patřičném sklonu, aby voda volně odtékala samospádem do odpadního (svislého) potrubí. Sklon, který se uvádí, jako minimální jsou 3 %, sklon doporučený 5 %. Sklon je výškový rozdíl na začátku a na konci potrubí. Při sklonu 3 % je výškový rozdíl 3 cm na 1 metr délky potrubí. Pokud by se nedodržel minimální sklon, voda by tekla pomalu a velmi znečištěné vody, které jsou těžší, by mohly potrubí ucpat, protože by se z nich na potrubí usazovaly nečistoty.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Kanalizace

  1. Vnitřní kanalizace: druhy a charakteristika potrubí
  2. Materiály a tvarovky pro kanalizační potrubí
  3. Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí
  4. Vnitřní kanalizace: svislé odpadní potrubí neboli "stoupačka"
  5. Vnitřní kanalizace: větrací potrubí
  6. Vnitřní kanalizace: svodné ležaté potrubí
  7. Předstěnové systémy instalací pro WC a umyvadlo
  8. Vnitřní kanalizace: dimenze, hydraulická kapacita, spádování a kruhová tuhost potrubí
  9. Podlahové vpusti využijete v kotelně i prádelně. Jak se osazují a na co si dát pozor?
  10. Kořenová čistírna odpadních vod je spolehlivé řešení pro domácnosti i obce

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - Roman Milert

Vnitřní kanalizace: svodné ležaté potrubí

Tomuto potrubí se také říká svodné, svody nebo ležaté svody. Pro potrubí musí být použity správné materiály, průměry a musí být řádně uloženo, aby nedošlo k jeho poškození. Potrubí začíná u paty odpadního potrubí (nebo připojovacího potrubí zařizovacího předmětu v nejnižším podlaží) a končí nejčastěji napojením na…