Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Kanalizace více o tématu

Vnitřní kanalizace: svodné ležaté potrubí

Tomuto potrubí se také říká svodné, svody nebo ležaté svody. Pro potrubí musí být použity správné materiály, průměry a musí být řádně uloženo, aby nedošlo k jeho poškození. Potrubí začíná u paty odpadního potrubí (nebo připojovacího potrubí zařizovacího předmětu v nejnižším podlaží) a končí nejčastěji napojením na kanalizační přípojku, popřípadě na domovní čistírnu odpadních vod nebo jímku na vyvážení (žumpu).

Svody se rozdělují na hlavní a vedlejší. Hlavní svodné potrubí by mělo začínat u nejvzdálenějšího odpadního potrubí a mělo by vést, pokud možno, v těžišti mezi připojenými odpadními potrubími tak, aby vedlejší svody, které se na hlavní svodné potrubí napojují, byly co nejkratší. Vedlejších svodných potrubí může být několik v závislosti na velikosti budovy.

Materiál a průměry trubek

Svodné potrubí se vede z materiálu kameniny nebo z plastů. Dříve se používala také litina, která se dnes vyměňuje za plast. Výhoda kameninového potrubí spočívá v jeho odolnosti vůči chemikálií, avšak ve srovnání s plastem, je kamenina těžší a křehká. Také manipulace a instalace kameninových potrubí je řemeslně obtížná, proto se kamenina používá zejména ve specifických případech nutné chemické odolnosti. Plastové trubky musí mít označení KG, což znamená, že mohou být uloženy v zemi. Nejčastěji se jedná o trubky z PVC, PP, PE.

Průměr ležatého potrubí závisí na množství protékajících vod – na počtu napojených zařizovacích předmětů a na sklonu potrubí. Běžné průměry svodného potrubí u RD jsou 100 až 150 mm, výjimečně 200 mm.

Vedení potrubí

Svodné potrubí se zpravidla vede v zemi pod nejnižším podlaží. V případě rodinného domu pod podkladním betonem, mezi základovými pasy. Hloubka uložení závisí na místních podmínkách a odvíjí se od minimální požadované tloušťky vrstvy nadloží nad vrcholem potrubí, od sklonu potrubí a hloubky napojovacího bodu (kanalizační přípojky, napojení na domovní čistírnu odpadních vod nebo žumpu). Minimální tloušťka vrstvy nadloží nad vrcholem potrubí vedených pod objektem činní, u potrubí z nekovových materiálů, 0,3 m. Potrubí vedené vně budovy musí být vrstva nadloží nejméně 1,0 m, výjimečně, u krátkých úseků, 0,8 m. V případě, že není možné dodržet požadovanou tloušťku nadložní vrstvy, musí se potrubí zajistit proti mechanickému poškození a u potrubí vně budovy také tepelně zaizolovat. 

Schéma ležatého potrubí z kameniny s revizní šachtou uvnitř objektu

Svodné potrubí se může vést také zavěšené pod stropem nebo na stěně v nejnižším podlaží. Při zavěšení je třeba dbát na dodržení spádu a na řádné upevnění. Pokud je svodné potrubí zavěšené pod stropem v místech, které slouží k průchodu osob, musí být podchodná výška nejméně 2,1 m.

Tvarové kusy

Potrubí se skládá z rovných trub a tvarových kusů. Na ležatém potrubí uloženém v zemi se nejčastěji instalují tyto tvarové kusy: koleno, oblouk, odbočka šikmá jednoduchá, redukce. Tvarové kusy slouží ke změně trasy potrubí, připojení vedlejších svodů na hlavní svod a ke zvětšení průměru potrubí. V čisticí šachtě, která je umístěna v objektu, je na potrubí osazen čisticí kus, kterému se také říká revizní kus nebo revizní tvarovka. Čisticí kus je 30 cm dlouhá trouba s víkem, které se dá odšroubovat. Tak vznikne možnost dostat se do potrubí a v případě ucpání je možno potrubí vyčistit a usazeniny odstranit. Pokud je šachta umístěna vně objektu, pak dno šachty zůstává otevřené pro revize a čisticí kus se zde neinstaluje (šachta se nazývá revizní nebo vstupní podle průměru).

Spád potrubí

Sklon svodných potrubí splaškové kanalizace a jednotné kanalizace do DN 200 se navrhuje minimálně 2 %. Pokud je na svodné potrubí napojeno nevětrané připojovací potrubí, pak minimální sklon činí 5 %. U dešťových svodů je minimální sklon 1 %. Maximální sklon činí 40 %, výjimečně 60 % u krátkých vedlejších svodů. U plastových potrubí se sklonem větším než 10 %, a u neplastových potrubí se sklonem větší než 15 %, se potrubí musí zabezpečit proti posunutí.

Pokud by při místních podmínkách vycházel příliš velký spád svodného potrubí, pak je vhodné potrubí dát do spádu 2-3 % a na jeho konci se udělat spádový stupeň.

Někdy se stane, že potrubí nebude mít potřebný spád, protože by se např. pro jeho uložení musela poškodit hydroizolace apod., v tom případě se musí udělat opatření, aby nedošlo k ucpání potrubí. Řešením je osazení čisticího kusu do ležatého potrubí. U dlouhých svodů to může být i několik čisticích kusů, např. u kolena nebo odbočky. Musí být možnost se k těmto čisticím kusům bez problémů dostat tzn. Čisticí kus musí být instalován v šachtě.

Spojení splaškových a dešťových vod

Svodné potrubí v budově musí být odděleno zvlášť pro odvod splaškových a dešťových odpadních vod. Spojení splaškových a dešťových odpadních vod v budově je možné pouze, pokud průtok dešťových vod nepřesáhne 1,0 l/s.

Pokud se objekt napojuje na jednotnou kanalizační přípojku, pak je možné provést spojení splaškových a dešťových odpadních vod buď vně objektu anebo, pokud hranici nemovitosti tvoří obvodová stěna objektu, pak také uvnitř objektu před hlavní čisticí šachtou.

U objektů napojených na oddílnou kanalizační soustavu, na domovní čistírnu odpadních vod nebo na žumpu nelze provést spojení splaškových a dešťových odpadních vod.

Šachy na vnitřní kanalizaci

Na vnitřní kanalizaci se zřizují čisticí šachty, vstupní šachty a revizní šachty. Čisticí šachta slouží pro přístup k čisticím tvarovkám – zřizuje se uvnitř objektu. Vstupní šachty (běžný průměr 1,0 m) a revizní šachty (průměr menší než 800 mm) se instalují vně objektu. Dříve se šachty vyzdívaly nebo betonovaly. V současné době se šachty vyrábí z betonových prefabrikovaných dílců nebo ze zesílených a vyztužených plastových materiálů. Na horní straně je šachta zakryta poklopem.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Kanalizace

  1. Vnitřní kanalizace: druhy a charakteristika potrubí
  2. Materiály a tvarovky pro kanalizační potrubí
  3. Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí
  4. Vnitřní kanalizace: svislé odpadní potrubí neboli "stoupačka"
  5. Vnitřní kanalizace: větrací potrubí
  6. Vnitřní kanalizace: svodné ležaté potrubí
  7. Předstěnové systémy instalací pro WC a umyvadlo
  8. Vnitřní kanalizace: dimenze, hydraulická kapacita, spádování a kruhová tuhost potrubí
  9. Podlahové vpusti využijete v kotelně i prádelně. Jak se osazují a na co si dát pozor?
  10. Kořenová čistírna odpadních vod je spolehlivé řešení pro domácnosti i obce

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: Fotolia.com - fefufoto

Vnitřní kanalizace: dimenze, hydraulická kapacita, spádování a kruhová tuhost potrubí

Co sledovat na potrubí? Na první pohled nebo letmým přeměřením můžeme rozlišit různé dimenze. Jaké průměry se běžně používají pro připojovací nebo svodné potrubí? Nejen průměr je nutné sledovat. Důležitá je i kruhová tuhost a síla stěny potrubí. To vše má vliv na kvalitu výsledného díla – kanalizace.

Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí

Vnitřní kanalizace: připojovací potrubí

Pro připojení každého umyvadla či WC a dalších zařizovacích předmětů je nutné připojovací potrubí. To začíná u zápachové uzávěrky a končí napojením na odpadní potrubí. Může být v provedení větrané nebo nevětrané, častější je nevětrané. Hlavním úkolem připojovacího potrubí je zajištění dostatečného odtoku odpadních…