Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Okna více o tématu

Správné zabudování oken a dveří je zásadní pro jejich funkčnost. Odkazujte se na normu a pozvěte si stavební dozor

Okno nebo dveře – tedy odborně řečeno otvorové výplně – je potřeba do stavby zabudovat, připojit k okolním stěnám. A od toho název připojovací spára, spára mezi rámem a stěnou. Tato spára se často podceňuje, zvláště při výměně oken, v rekonstrukcích. Její správné provedení má ale zásadní vliv na vlastnosti oken a dveří. Pokud je špatně provedena, může znamenat tepelné ztráty, pronikání hluku do interiéru v extrémním případě i průvan nebo tvorbu plísní v okolí okna.
Zdroj: AdobeStock – W PRODUCTION

Správné provedení téměř těsné připojovací spáry je principiálně možné pouze s využitím tzv. třístupňového utěsnění.

Zvukově izolační vlastnosti

Má-li být účinně odstíněna venkovní hluková zátěž, navrhují se otvorové výplně s různými úpravami standardního provedení (zlepšená konstrukce okenního profilu, speciální výplně křídel). Navýšená investice do otvorové výplně se zlepšenými zvukově izolačními vlastnostmi však bude do značné míry znehodnocena, pokud připojovací spára nebude těsná.

Je zřejmé, že prostor, který je dobře utěsněn, lépe zabrání prostupu hluku než prostor neutěsněný. Zvukově izolační vlastnosti tepelně izolačních materiálů jsou velmi malé. Pouhé vyplnění připojovací spáry PUR pěnou či různými druhy komprimovaných pásků je proto z pohledu akustiky nedostatečné. Jak připojovací spáru utěsnit si rozebereme níže.

Tepelná izolace, odolnost proti namáhání vlhkostí

Pokud odhlédneme od vlhkostního namáhání srážkovou vodou z exteriéru (viz výše), jsou tepelně izolační vlastnosti a odolnost proti namáhání vlhkostí obecně do velké míry propojené. Ve stavebnictví se jedná o velmi často se vyskytující problém.

Každá stavební konstrukce musí zajistit dostatečný tepelný odpor. Většina materiálů má ve stavu zvýšené vlhkosti tepelně izolační vlastnosti podstatně horší, než tomu je ve stavu přirozeně vlhkém. V zásadě existují tři způsoby, při jejichž výskytu dochází ke zvýšení vlhkosti v inkriminované oblasti:

 1. zatečením srážkové vody z exteriéru,
 2. volným přístupem vodní páry z interiéru,
 3. kondenzací prostupující vzdušné vlhkosti z interiéru.

Každou porézní stavební konstrukcí prostupuje z prostředí s vyšší teplotou směrem k prostředí s teplotou nižší vodní pára prostřednictvím jevu nazývaného difúze vodních par. Aby vliv difúze vodních par byl maximálně omezen, je důležité respektovat několik zásad, kterými jsou:

 1. maximální omezení možnosti průniku vlhkosti z vnitřku budovy do stavební konstrukce (zde do připojovací spáry),
 2. umožnit zbytku vlhkosti, které nebylo v průniku do konstrukce zabráněno, plynulý tok směrem ven tak, aby byla vyloučena kondenzace v konstrukci, případně aby došlo k jejímu odpaření v rámci roční vlhkostní bilance.

Výše popsaným jevům lze předejít tím, že připojovací spáru provedeme jako třístupňově utěsněnou. Třístupňového utěsnění připojovací spáry dosáhneme, jak samotná název napovídá, kombinací tří těsnicích rovin, kterými jsou:

 • vnitřní uzávěr, který musí být parotěsný,
 • tepelně izolační výplň, zajišťující tepelně izolační vlastnosti spáry,
 • vnější uzávěr, který musí být paropropustný z vnitřní strany a vodotěsný zvenku.

Technicky správným řešením při vytváření třístupňového uzávěru připojovací spáry je použití příslušných funkčních pásek jakožto vnitřního a vnějšího uzávěru a tepelně izolační výplně, která vyplní prostor mezi funkčními páskami. Variantou je použití komplexních těsnicích profilů, které slučují tři stupně těsnění do jednoho utěsňovacího profilu.

Vnitřní parotěsný uzávěr

Prvním opatřením, jak chránit tepelně izolační materiál připojovací spáry před účinky vlhkosti, je zabránění jejímu přístupu. Tuto funkci plní parotěsný uzávěr. Je přitom třeba zdůraznit, že vodní pára není pouze jev, který vzniká při běžném varu vody, ale je přítomna v různé koncentraci i při běžných pokojových teplotách.

Čím méně vlhkosti do prostoru připojovací spáry pronikne, tím menší je pravděpodobnost vzniku kondenzátu. A pokud kondenzát vznikne, což nelze nikdy zcela vyloučit, pak je větší šance na jeho odpaření v celoroční vlhkostní bilanci stavebního detailu.

Srovnání existence kondenzačních zón při použití či zanedbání instalace parotěsné pásky je provedeno na následujících dvou obrázcích.

Obrázek 3 – připojovací spára bez utěsnění – geometrie detailu, nalevo vlhkostní poměry a oblasti kondenzace (vpravo), zdroj: Výpočetní software Area 2017 (Svoboda software)

Obrázek 4 – připojovací spára včetně utěsnění – geometrie detailu, nalevo vlhkostní poměry a oblasti kondenzace (vpravo), zdroj: Výpočetní software Area 2017 (Svoboda software)

Na obr. 3 a 4 je provedeno porovnání detailu připojení dřevěného okna do stavby se standardními okrajovými podmínkami (místo Praha, vlhkost vnitřního vzduchu v interiéru 50 %, teplota vnitřního vzduchu 20 °C). Zde je vhodné zmínit především fakt, že použití parotěsné pásky podstatně snižuje přísun vlhkosti do připojovací spáry, čímž se mimo jiné prodlužuje životnost tepelně izolační výplně.

Celý rozbor vlhkostních poměrů v oblasti rámu otvorové výplně a jejího připojení do navazující stavební konstrukce by vyžadoval podstatně větší rozsah příspěvku a není zde na jeho provedení prostor. Kondenzace v rámci celého detailu vypadá na obrázcích 3 a 4 opticky sice podobně, podstatné ale je, že množství kondenzátu v celoroční vlhkostní bilanci je v případě na obr. 4 o cca 20 % nižší.

Tepelně izolační výplň

Kvalitu připojovací spáry z hlediska tepelně izolačních vlastností zajišťuje porézní materiál s nízkou hodnotou součinitele tepelné vodivosti ʎ [W/(m.K)]. Nejčastěji se používají různé druhy PUR pěn, méně často různé komprimační pásky buď speciální nebo multifunkční.

Vrstva tepelně izolační výplně musí být kompaktní a musí rovnoměrně vyplňovat připojovací spáru. V případě použití montážní pěny by po její expanzi neměla vyčnívat z prostoru spáry, protože při oříznutí se narušuje zacelený povrch materiálu, čímž nastávají lepší podmínky pro průnik vlhkosti do jeho struktury.

Tepelně izolační výplň zajišťuje potřebnou teplotu na vnitřním povrchu navazujících neprůsvitných částí stavební konstrukce. Prakticky to znamená, že při správném provedení a při normových okrajových podmínkách nemůže na vnitřním povrchu docházet ke kondenzaci vzdušné vlhkosti s následným vznikem podmínek pro bujení plísní. Tento jev sice souvisí též s dalšími faktory, na jejichž rozbor zde není prostor, ale provedení tepelně izolační vložky v připojovací spáře je faktorem velmi významným.

Obrázek 5 – příklad nesprávně provedené tepelně izolační výplně, na vnitřní straně je pomocí termografického změření zjištěna povrchová teplota pod bodem mrazu! (zdroj: archiv autora)

Vnější vodotěsný a paropropustný uzávěr

Funkci vnější těsnicí a paropropustné fólie lze přirovnat k použití pojistné hydroizolační fólie u šikmých střech. Venkovní fólie utěsňuje připojovací spáru zvenku proti srážkové vodě. Zároveň musí být paropropustná proto, aby se vodní páry, které se i přes parotěsný vnitřní uzávěr do spáry mohou dostat, mohly volně odpařit do vnějšího prostředí.

Obrázek 6 – vodotěsný uzávěr podél svislé části rámu (označeno šipkou) nelze přilepit k ostění (chybné zaměření otvoru), obrázek napravo se správně aplikovanou těsnicí venkovní páskou před přilepením ke stěně. (zdroj: archiv autora)

Závěr

Správné provedení montáže otvorové výplně do stavebního díla je pro úspěch celého díla stejně důležité jako vlastní výběr druhu a typu okna či dveří. Při výběru otvorové výplně je situace relativně jednoduchá, neboť všechny nabízené výrobky budou s největší pravděpodobností splňovat soubor základních požadavků, které na ně klade platná legislativa.

U druhé části celé realizace pořízení či výměny otvorových výplní – zabudování do stavby – je už situace poněkud složitější, neboť zde může nastat velké množství situací, jejichž řešení zákazník nemusí rozumět a úspěch celého díla může nakonec být v rozporu s oprávněným očekáváním.

Naštěstí je již poměrně dlouhou dobu v platnosti aktualizovaná ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování, která poměrně obsáhle a podrobně celou problematiku upravuje. Přitom nejde pouze o připojovací spáru ale i o soubor všech podstatných věcí, které se zabudováním otvorových výplní souvisí.

Samozřejmě není nutné si tuto ČSN hned pořizovat, ale postačí, když je ve smluvním ujednání na tuto normovou úpravu odkaz. V takovém případě se stává norma právně závaznou a zákazník má podstatně ulehčenou situaci při vymáhání eventuálně nastalých problémů, které na stavbě mohou vzniknout.

Je také možno jen doporučit angažování technického dozoru investora. Může to vypadat jako nadbytečné opatření, nicméně takový postup umožní předejít budoucím možným problémům, se kterými si zákazník nemusí umět jednoduše poradit.

Před montáží a v jejím průběhu je vhodné pořizovat průběžnou fotodokumentaci postupu prací, po jejich skončení pak sepsat protokol o předání a převzetí celého díla, ve kterém je nutno sepsat případně vzniklé závady.

Pro shrnutí lze v běžných případech pro oblast připojovací spáry otvorových výplní doporučit následující:

 • uvést ve smlouvě o dílo odkaz na ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování,
 • šířka spáry by měla být v rozmezí od 5 mm do 10 mm, přijatelné maximum je cca 15 mm,
 • plochy navazující stavební konstrukce mají být rovné, zbavené prachu; na nerovný povrch nelze úspěšně provést třístupňově utěsněnou připojovací spáru,
 • tepelně izolační výplň z PUR pěny nemá po expanzi vytékat z prostoru spáry, pokud se tak děje v převážné míře, je lepší trvat na jejím odstranění a novém provedení,
 • vnitřní a vnější uzávěry připojovací spáry musí být po celé délce přilepeny k podkladu, nesmí dojít k jejich přerušení.

Kompletní výčet podmínek je obsažen ve výše zmíněné ČSN 74 6077.

Použité zdroje:

 • Výpočetní program Area 2017 (Svoboda software)
 • Vlastní archiv autora

Ing. Zdeněk Petrtyl

Autorizovaný inženýr a energetický specialista, jehož hlavním zaměřením je snižování energetické náročnosti všech typů budov – od rodinných a bytových domů po průmyslové objekty. Kromě toho se věnuje i optimalizaci projektů novostaveb do pasivního standardu. Podílel se na vývoji okenního systému Euro IV-78 a jako jeden z prvních jej uvedl na trh. Je spoluautorem odborných publikací (Okno – klíčová součást staveb, Moderní okna) i článků. Je také podepsán pod sekcí Okna – dveře na serveru TZB-info.cz. Mezi lety 1993 a 2007 působil ve vedení firem zaměřených na produkci dřevěných, dřevohliníkových a plastových oken a dveří. Promoval na Fakultě stavební ČVUT v Praze a stavebnictví se profesně věnuje již více než 30 let.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Okna

 1. Základní teorie o oknech
 2. Jak vybrat okna
 3. Plastová okna
 4. Dřevěná okna
 5. Konstrukce okna
 6. Zasklení oken
 7. Montáž okna
 8. Kotvení okna
 9. Připojovací spára okna
 10. Měníte okna? Pozor si dejte na připojovací spáru. Má zásadní vliv na kvalitu oken a dveří
 11. Správné zabudování oken a dveří je zásadní pro jejich funkčnost. Odkazujte se na normu a pozvěte si stavební dozor
 12. Údržba a seřízení oken – jak je mazat, seřídit a čistit?
 13. Okna s rekuperační jednotkou
 14. Venkovní stínění oken

Související témata

Přečtěte si více k tématu Okna

Zdroj: PEXELS

Bezpečný domov a mapa kriminality představená na veletrhu FOR ARCH

Již 34. ročník mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH (19. až 23. 9.) odstartoval seminářem Bezpečný domov. V široké nabídce doprovodných programů veletrhu má tato akce již své čestné místo. Aktuálně zaujala přítomné svým dalším vývojem aplikace Mapa kriminality a novými informacemi…

Zdroj: Fotolia.com

Navštívili jsme veletrhy For Pasiv a Střechy Praha

Zájemci o tepelná čerpadla, fotovoltaiku, úspory energie a pasivní domy mohli do soboty 11. 2. navštívit veletrhy For Pasiv, Střechy Praha a další souběžné veletrhy v pražských Letňanech. Průřez nabídek ze stánků firem nabízíme i v naší reportáži.

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA