REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Recyklace odpadů více o tématu

Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?

Stavební a demoliční odpady v ČR představují přibližně polovinu všech produkovaných odpadů vůbec. Většina z nich (téměř 98 %) se dále využívá, to znamená, že se třídí, upravují a potom opět využijí ve výrobě, na stavbách či při úpravách terénu. Kam se stavebním odpadem co nechememe využít? Stavební odpad do popelnice nepatří, obce na něj sběrné místo zřídit nemusí.
Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?

Škála stavebních odpadů je velmi široká.  Při rekonstrukci domu či bytu lze vidět kusy betonu, cihly, omítky, tašky, keramické výrobky, sádrokarton, různé druhy izolačních materiálů, dřevo, sklo, plasty, kovový odpad, kabely, zeminy atd. Ve stavebním odpadu se může vyskytovat řada nebezpečných odpadů, jejich příkladem jsou materiály obsahující azbest. Problematická může být i likvidace plastů, protože to často bývá PVC. Proto také stavební plasty není vhodné dávat do žlutých kontejnerů na ulici.

Způsob likvidace stavebního odpadu ovlivňuje rozsah prací, který je prováděn. V případě menší rekonstrukce, která nevyžaduje stavební povolení, obvykle vzniká jen menší množství stavebního odpadu. Jeho likvidaci si může zajistit stavitel sám (odvoz na sběrný dvůr), případně si u oprávněné firmy může objednat kontejner na likvidaci tohoto odpadu. V případě větší stavby, zajišťuje likvidaci stavebního odpadu stavební firma. Stavební úřad při kolaudaci provádí kontrolu, jak s odpady bylo naloženo.  

Obce nemají povinnost sběru stavebního odpadu, do popelnice ale nepatří

Podle odpadového zákona č. 185/2001 Sb. nemají obce povinnost zajistit místa pro odložení stavebních odpadů a nemusí je ani likvidovat. Pokud tak činí, tak pouze v omezeném množství a často i za úplatu (liší se region od regionu). Podmínky, za jakých to obec činí, jsou obvykle uvedeny v obecně závazné vyhlášce, která řídí nakládání s odpady v obci. Omezen může být rozsah přijímaných odpadů, jejich množství, služba může být zpoplatněna. Řada obcí stavební odpady na sběrném dvoře neshromažďuje, může ale nabízet jako službu přistavení objemných kontejnerů a odvoz tohoto odpadu na skládku, deponii či recyklační linku.

Stavební odpady nepatří do popelnice, protože ty jsou určeny pouze pro směsný komunální odpad. Mohlo by dojít k poškození svozové techniky, případně lisu, pokud je směsný odpad překládán a lisován do velkých kontejnerů na překladišti. Ze stejných důvodů nepatří stavební odpad ani do kontejnerů na objemný odpad.  

Řada materiálů ze stavby lze využít a recyklovat. To je ale možné jen tehdy, pokud je materiál roztříděn. Pokud vše naházíme do jednoho kontejneru, potom je nutné odvézt vše na skládku. Podle metodického pokynu Ministerstva životního prostředí stavební a demoliční odpady neupravené do podoby recyklátu nelze také používat na povrchu terénu (s výjimkou zemin, které neobsahují nebezpečné látky). Nelze totiž u nich prokázat vyloučení nebezpečných vlastností, obsah škodlivin ve vodním výluhu.

To, jakým způsobem jsou odpady roztříděny, rozhoduje o výši poplatku, který za jejich likvidaci zaplatíme. Obvykle platí, že za dobře roztříděné odpady méně zaplatíte. Pokud směs odpadu obsahuje nebezpečné materiály, je hodnocena jako nebezpečný odpad a tomu odpovídá i cena za jejich likvidaci (nebezpečné odpady nelze ukládat na všechny skládky).

Dělení stavebních odpadů dle Vyhlášky č. 93/2016 Sb., tzv. Katalog odpadů:

17 01 01 Beton

17 01 02 Cihly

17 01 03 Tašky a keramické výrobky

17 01 06 Směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky

17 01 07 Směs betonu, cihel, tašek a keramických výrobků, která nebezpečné látky neobsahuje

17 02 01 Dřevo

17 02 02 Sklo

17 02 03 Plasty

17 02 04 Sklo, plasty, dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné

17 04 10 Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky

17 04 11 Kabely bez obsahu nebezpečných látek

17 05       Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení, vytěžená hlušina

17 06 01 Izolační materiál s obsahem azbestu

17 06 03 Jiné izolační materiály, které jsou či obsahují nebezpečné látky

17 06 04 Izolační materiály, které neobsahují azbest ani jiné nebezpečné látky

17 06 05 Stavební materiály obsahující azbest

17 08 01 Stavební materiály na bázi sádry znečištěné nebezpečnými látkami

17 08 02 Stavební materiály na bázi sádry neobsahující nebezpečné látky

Hierarchie nakládání s odpady

Hierarchie nakládání s odpady říká, že nejlepší je odpadům předcházet nebo alespoň prodloužit životnost výrobků či materiálů. I rekonstrukci domu lze provádět tak, že opatrně demontujete díly a prvky, které bude možné dále využít. Řada prvků lze opět použít či prodat. Takovéto nakládání s materiály je obecně méně náročné na energii a suroviny ve srovnání s recyklací. Stavební bazary v ČR fungují a některé druhy materiálu i vykupují (příklad z Litoměřicka[5]).

[1] http://www.arsm.cz/dok/MN2008.pdf
[2] https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=86140&fulltext=Katalog~20odpad~C5~AF&rpp=15#local-content
[3] http://www.stavbazar-jinak.cz/
[4] https://portal.gov.cz/app/zakony/zakonPar.jsp?idBiblio=86140&fulltext=Katalog~20odpad~C5~AF&rpp=15#local-content
[5] http://www.stavbazar-jinak.cz/

Ing. Milan Havel

Pracuje téměř 15 let v ekologické organizaci Arnika, kde se dlouhodobě věnuje problematice odpadů, problematice chemického znečištění a ekoporadenství. Podílí se na realizaci českých i mezinárodních projektů zaměřených na tuto oblast. V posledních letech se zaměřuje především na předcházení vzniku odpadů. Jeho heslem je: "Nejlepší odpad je žádný odpad".

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Recyklace odpadů

 1. Poplatek za komunální odpad může obec vyžadovat, i když v ní nemáte trvalé bydliště
 2. Z čeho se skládá domovní odpad?
 3. Jakým způsobem máme doma třídit odpad
 4. Jak třídíme plasty a jak se dále využijí?
 5. Jak třídíme papír a jak se dále využívá?
 6. Jak třídíme sklo a jak se dále využívá?
 7. Jak třídíme kov a jak se dále využívá?
 8. Nápojové kartony: Recyklují se i do podoby stavebního materiálu
 9. Jak třídíme bioodpad a jak se dále využívá?
 10. Olej z kuchyně do kanalizace nepatří, ucpává ji a škodí čistírnám. Kam s ním?
 11. Jak třídíme textil a jak se dále využívá?
 12. Jak třídíme elektroodpad?
 13. Stavební odpad: Z čeho se skládá a kam s ním?
 14. Azbest: Kam s nebezpečným stavebním odpadem?
 15. Co se starými pneumatikami? Lze je přidat do betonu nebo jako zvukovou izolaci? Jejich využití zkoumají vědci

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock-anna

Olej z kuchyně do kanalizace nepatří, ucpává ji a škodí čistírnám. Kam s ním?

Od začátku ledna začala platit pro všechny obce a jejich občany nová povinnost: Sběr použitých kuchyňských olejů. Že běžně pánev s olejem nebo fritézu vylejete do záchodu? Nedělejte to. Porušujete zákon, navíc můžete poškodit kanalizační síť. Navíc olej je odpad, který se dá velmi dobře dále zpracovávat a může…

Radioaktivní plast pomohl stvořit odolnější beton

Radioaktivní plast pomohl stvořit odolnější beton

Ve spojených státech amerických se ročně s recyklačními zařízeními nepotká okolo 40 milionů plastových lahví, které původně obsahovaly pitnou vodu. Studenti z MIT (Massachusettský technologický institut) proto přišli se zajímavým nápadem, jak se této nezpracované frakce odpadů zbavit. S pomocí plastové štěpky…

Jaká hrozí zdravotní rizika z azbestu? Pozor při rekonstrukcích!

Jaká hrozí zdravotní rizika z azbestu? Pozor při rekonstrukcích!

Azbest – na první pohled skvělý stavební materiál: má vysokou pevnost, malou objemovou hmotnost, je nehořlavý, lze jej jednoduše opracovat například řezáním. Jednu nevýhodu však má, takovou která převáží veškeré technické přednosti: Je zdravotně závadný, konkrétně vdechování rozptýlených azbestových vláken ve vzduchu…

Jak třídíme kov a jak se dále využívá?

Jak třídíme kov a jak se dále využívá?

Kovy lze rozdělit na železné, litinu, barevné kovy a hliník. Železo, litina, barevné kovy i silnější kusy hliníku jsou velmi cennou a dobře prodejnou surovinou. Vykupují se. Problematický je výkup tenkostěnného hliníku, ten se vykupuje jen někde a ne všechen (obvykle jen plechovky).

Dizajn z odpadu: druhý život vecí

Dizajn z odpadu: druhý život vecí

Dizajn z odpadu? Aj to môže vzniknúť, ak o veciach, ktoré nám už prestali slúžiť, začneme premýšľať ako o „novom“ materiále. Ako o veci, ktorá nepatrí do koša, ale ponúka nové možnosti využitia.

Domy z plastu - jak se zbavují odpadu v Mexiku

Domy z plastu - jak se zbavují odpadu v Mexiku

Z hlediska produkovaného objemu představují plasty jednu z nejvýznamnějších složek na skládkách ukládaných odpadů. Jsou všudypřítomné, a jejich účelná recyklace je zatím doménou spíše vyspělých zemí. Mexická společnost EcoDomum se proto rozhodla pojmout sekundární zpracování plastů po svém. Vyrábí z nich domy.

Stavební suť

Praha by měla do roku 2020 zdvojnásobit recyklaci stavebního odpadu

Praha by měla do roku 2020 zhruba zdvojnásobit využití stavebního odpadu. Ročně by tak mělo být zpracováno o 388.000 tun odpadu více než dosud. Stavební odpad tvoří 72 procent z více než 3,5 milionů tun, které Praha vyprodukuje. Na veřejném projednání Plánu odpadového hospodářství (POH) to řekl Karel Bursa ze…

REKLAMA