REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozemky a parcely více o tématu

Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd

Vyhlídli jste si vysněné místo k bydlení, ke stavbě rodinného domu či rekreační chaty? Před koupí si dobře ověřte nejen právní stav pozemku, sítě v dosahu ale i přístupovou cestu. Z přístupové cesty budete zřizovat sjezd na pozemek. Sjezd ale nelze zřídit kdekoli, přístupové cesty musí splňovat požadavky dané zákonem, poloha sjezdu se odvíjí mimo jiné od typu přilehlé komunikace.
Zdroj: AdobeStock - Mario
Zdroj: AdobeStock - Mario

Před koupí pozemku

Před zakoupením pozemku je důležité si říct, jak bude tento pozemek přístupný. Z hlediska vyhlášky č. 501/2006 Sb. (vyhláška o obecných požadavcích na využívání území) je nutné dle §20 odst. 7 ke každé stavbě rodinného domu nebo stavbě pro rodinnou rekreaci nebo souvislé skupině těchto staveb zajistit přístup pomocí zpevněné pozemní komunikace, široké nejméně 2,5 m a končící nejdále 50 m od stavby. Zde jen podotknu, že zpevněná slepá komunikace, která je delší než 50 m musí mít dle kodexu norem požární ochrany na konci obratiště a její šířka je minimálně 3,0 m. (viz ČSN 73 0802 - čl. 12.2.2, ČSN 73 0833 - čl. 4.4.1, tak i případně ve vyhlášce č. 246/2001 Sb. v platném znění - §11, 2c. Dále upozorním, že dle Přílohy č. 3 vyhlášky č. 23/2008 Sb., odst. 2 – musí být pro příjezd požární techniky navrženy vjezdy o minimální šířce 3,5 m a výšce 4,1 m. Jedná se tedy o průjezdný minimální prostor pro vozidlo hasičů, a proto je oproti šířce komunikace 3,0 m zvětšen o 0,5 m.

Obecně lze říct, že minimální šířka prostoru zpevněné přístupové komunikace k pozemku, na kterém se stavba nachází, je 3,0 m + 2 x 0,25 m (nezpevněná krajnice) = 3,5 m. Tyto pozemní komunikace navrhuje výhradně autorizovaný projektant pro dopravní stavby, kde nejen tyto požadavky zohlední. Vyhláška č. 501/2006 Sb., uvádějící šířku 2,5 m (viz výše) je tedy v rozporu s kodexem norem požární ochrany, které jsou na základě vyhlášky č. 23/2008 Sb., závazné, a proto volíme šířku pozemní komunikace minimálně 3,0 m.

 Pokud vlastníte nebo kupujete pozemek, který je územním plánem zahrnut v zastavěném či zastavitelném území obce či města, je většinou u tohoto pozemku zajištěná např. podél jeho okraje místní komunikace (vlastníkem je obvykle obec) nebo je zde vyčleněno území, pozemek, věcné břemeno chůze a jízdy, které umožňuje se na takový pozemek dostat.

Ne vždy je cesta k pozemku samozřejmostí

Bohužel se vyskytují i takové případy, kdy například pozemek v minulosti nebyl nijak napojen na přístupovou komunikaci nebo je přístupný po účelové komunikaci (vlastníkem není obvykle obec), která není v majetku vlastníka předmětného pozemku nebo nemá k této komunikaci vlastnická práva, případně vede k pozemku pouze polní, a tedy nezpevněná, pro dojezd požární techniky nevhodná, cesta. Tyto skutečnosti je nutné před koupí pozemku ověřit, jelikož je zajištění takového přístupu komplikované. V nejnutnějších případech lze pak po vlastníkovi takové příjezdové komunikace žádat o spoluvlastnictví, případně pokud taková komunikace vůbec neexistuje, žádat po vlastníkovi sousedního pozemku, aby umožnil se na daný pozemek dostat přes jeho pozemek a užívat jej. Blíže o tomto v občanském zákoníku a sice §1029 - § 1036, který řeší nezbytnost cesty.

Zjištění těchto informací je možné na katastrálním a stavebním úřadě, kde Vám jistě poradí, jak to vlastně s přístupem na Váš vysněný stavební pozemek bude.

Pozemek máme zakoupen, chceme na něj zřídit sjezd

Po zakoupení pozemku přichází na řadu projektová dokumentace pro územní a stavební řízení, která bude řešit umístění stavby a staveb vedlejších mezi které patří samostatný sjezd na pozemek z místní komunikace.

Z místní komunikace lze stavbu napojit také účelovou komunikací (ta může být veřejná nebo neveřejná), která bývá zpravidla zřízená pro více nemovitostí a na tuto účelovou komunikací se napojuje stavba opět samostatným sjezdem. Dle §22 vyhlášky č. 501/2006 Sb., je nejmenší šířka veřejného prostranství, jehož součástí je pozemní komunikace (např. účelová) zpřístupňující pozemek rodinného domu, 8 m. Při jednosměrném provozu lze tuto šířku snížit až na 6,5 m. Veřejným prostranstvím je míněna vzdálenost mezi ploty, případně stavbami, které ohraničují pozemní komunikaci. Pokud se bude zřizovat například komunikace pro více nemovitostí, je nutné počítat s tím, že pozemky vymezené plotem podél této komunikace budou o něco menší, a to na úkor veřejného prostranství.

Nyní se vrátíme k samostatnému sjezdu na pozemek. Poloha takového sjezdu vůči pozemku je v prvé řadě ovlivněna komunikací, na kterou se budeme sjezdem napojovat, účelem takového sjezdu a třídou dané pozemní komunikace, respektive návrhovou rychlostí. Dalšími důležitými faktory jsou překážky ve výhledu při napojování na komunikaci, bezpečnost a plynulost provozu, budoucí výstavba, stínící vegetace nebo např. oplocení.

Všechny tyto podmínky nám ovlivňují správný návrh a polohu sjezdu vůči komunikaci a vůči pozemku. Je tedy velice důležité zajistit koordinaci mezi polohou sjezdu vůči pozemní komunikaci a polohou sjezdu vůči pozemku s návazností na stavbu např. rodinného domu, respektive garáže nebo parkovacího stání. Může se totiž stát, že poloha navrženého sjezdu nebude schválena příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR, který je dotčeným orgánem při územním řízení a vydává závazné stanovisko. Proto je důležité získat nejprve kladné stanovisko a až pak přemýšlet, kde bude stavba umístěna a vhodně navázána na sjezd, který získal kladné stanovisko. Tuto koordinaci zajišťuje projektant stavby spolu s požadavky investora a s cílem zajistit logické návaznosti: komunikace - sjezd - parkování u objektu.

O konkrétních technických parametrech sjezdu, rozhledových poměrech a návrhu rozhledových trojúhelníků si povíme v dalších článcích autora. Nenechte si ujít další články z ESTAV.cz, aktivujte si týdenní emailový zpravodaj zdarma.

Ing. David Šotkovský

absolvoval Fakultu stavební VUT v Brně, obor pozemní stavby. Je autorizovaným inženýrem ČKAIT, působí jako hlavní projektant v projekční a stavební společnosti. Zabývá se projekcí pozemních staveb a technických zařízení budov, zejména pak novou metodou termo-hydraulického vyvažování rozsáhlých otopných soustav.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jak vybrat správné místo pro bydlení? Zamyslete se nejprve nad svými potřebami
 2. Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí
 3. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 4. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 5. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 6. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 7. Chci změnit územní plán. Co všechno si mohu s obcí dohodnout? A co na to nový stavební zákon?
 8. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 9. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 10. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 11. Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu
 12. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 13. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 14. Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd
 15. Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?
 16. Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?
 17. Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?
 18. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 19. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 20. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 21. Evoluce katastrálních map. Dříve byly na plastové fólii
 22. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?
 23. Pozor na neúplné údaje v katastru nemovitostí. O nemovitost můžete přijít už v lednu 2024. Propadne státu
 24. Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?
 25. Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost
 26. Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru
 27. Co to je BPEJ? Číslo prozradí kvalitu půdy. Jak jej správně přečíst?
 28. Využití BPEJ. Kdy je dobré jej znát, jak ovlivňuje cenu pozemku a kde ho najdeme
 29. BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně
 30. Jde změnit zápis BPEJ? Jak na aktualizaci bonity půdy vašeho pozemku? Má to vliv na cenu i daně
 31. Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?
 32. Vlastníte pole? Víte, jak ho zabezpečit před nešetrným zacházením? Lze v pachtu vyžadovat ekologické zěmědělství?

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock, Jemang

Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?

Sjezd na pozemek nelze zřídit, kde se vám zlíbí. Nelze se například připojit z účelové komunikace na silnici I. třídy. Připojení se na komunikaci musí odpovídat požadavkům na rozhled pro bezpečné vyjíždění automobilů. Je přitom rozdíl, zda vyjíždíte na komunikaci v zastavěném nebo nezastavěném území, roli hraje i…

© Fotolia.com - ThomBal

Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?

Pozemek, parcela, stavební pozemek, trvalý travní porost, orná půda, zastavěná plocha, zahrada… zaklínadla která se dočtete v katastru nemovitostí nebo územním plánu mají přímý vliv na cenu pozemku. Jeden může vypadat na první pohled stejně jako druhý, přesto pokud mají jinou klasifikaci, jejich cena je rozdílná.…

REKLAMA