REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozemky a parcely více o tématu

Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku

Vlastnictví a obývání nemovitosti je spojeno mimo jiné s náklady ve formě poplatků a daní, jejichž výše se obec od obce liší. Právem každé obce je požadovat po vlastnících nemovitostí a občanech, kteří mají v obci trvalé bydliště, úhradu poplatků do obecní kasy. Obec je však limitována zákonem (konkrétně zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích), který stanovuje pravidla a hranice pro ukládané poplatkové povinnosti.
Zdroj: AdobeStock-mariohagen

Místní poplatky

S jakými poplatky se lze setkat? Poplatek z odpadu, ze psů, z vjezdu, za zhodnocení pozemku sítěmi

Většina obcí vybírá poplatek ze psů. Dle zákona (ust. § 2 zákona o místních poplatcích) nesmí sazba poplatku činit více než 1.500,- Kč za kalendářní rok a jednoho psa. Poplatek jsou povinny hradit osoby, které mají v obci trvalé bydliště.

Aktualizace k 1. 1. 2021: Nejčastějším poplatkem je poplatek za komunální odpad. Zákon (ust. § 10d zákona o místních poplatcích) stanovuje, že tento poplatek nesmí překročit částku 1.200,- Kč za kalendářní rok. Na rozdíl například od poplatku za psa nemusí být povinnost úhrady vázána na trvalé bydliště, postačí v obci vlastnit nemovitost (konkrétní nastavení poplatku záleží na rozhodnutí obce – lze požadovat poplatek za obecní systém odpadového hospodářství míněný jako platba za možnost systém odpadového hospodářství využívat, anebo poplatek za samotné odkládání komunálního odpadu z nemovitosti, v rámci něhož se počítá konkrétní objem odpadu; obec si přitom musí vybrat jeden z výše naznačených způsobů vybírání poplatku, nelze je kombinovat).

Obec rovněž může vybírat poplatek za povolení k vjezdu motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst. Dle ust. § 10 zákona o místních poplatcích činí sazba poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst až 200 Kč za každý započatý den.

V souvislosti s výstavbou nemovitosti pak obec může vybírat poplatek, který je pro stavebníka citelným nákladem – jedná se o poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Tento poplatek přitom hradí vlastník stavebního pozemku, k jehož zhodnocení došlo, aniž by bylo jakkoliv řešeno, kde má trvalé bydliště. Podmínkou pro možnost požadovat úhradu tohoto poplatku je však výstavba vodovodu nebo kanalizace provedená obcí po roce 2002[3]. Za dříve vybudované vodovody a kanalizace tak obec poplatek požadovat nemůže. Výše tohoto poplatku připadající na 1 m2 je limitována rozdílem ceny pozemku bez připojení a ceny pozemku připojeného na vodovod či kanalizaci, když výstavbou vodovodu a kanalizace se hodnota pozemku výrazně zvýší. Obce přitom nejčastěji požadují řádově desítky tisíc korun (zákon nestanovuje horní hranici výše tohoto poplatku).

Na základě čeho jsou poplatky požadovány?

Veškeré poplatky, které obec požaduje, pak musí být účtovány na základě obecně závazné vyhlášky upravující sazby, lhůty a případné výjimky a úlevy při vybírání poplatků. Tyto obecně závazné vyhlášky pak vydává zastupitelstvo obce.

Při vydávání vyhlášky musí zastupitelstvo respektovat zákonné limity pro výši poplatků a zároveň zákaz diskriminace občanů (v této souvislosti již soudy rozhodovaly o případech, kdy obec požadovala poplatky v rozdílné výši např. po majitelích nemovitostí, kteří měli trvalé bydliště v obci oproti majitelům, kteří trvalé bydliště v obci neměli – takovéto nastavení úhrad bylo soudem zhodnoceno jako nelegitimní a diskriminující, načež byla příslušná obecně závazná vyhláška zrušena).

Kde se lze dozvědět o výši místních poplatků?

Místní poplatky jsou dány obecně závaznými vyhláškami obce, jak bylo zmíněno výše. Na platební povinnosti se tak lze nejlépe optat na místním obecním úřadě, popřípadě lze informace zjistit z webových stránek obce.

Každopádně nelze očekávat, že nový majitel nemovitosti od obecního úřadu obdrží údaje o platebních povinnostech automaticky – obecní úřady nové majitele neobesílají, a to ani když si v obci zřídí trvalé bydliště. Po přistěhování do obce je tedy třeba vyvinout aktivitu a informace o platebních povinnostech si zjistit.

Jaké jsou sankce za pozdní úhrady místních poplatků?

Na včasné placení místních poplatků je třeba dávat pozor. Zákon o místních poplatcích totiž obcím umožňuje sankcionovat prodlení s úhradou tak, že neuhrazený poplatek zvýší poplatníkovi až na trojnásobek původní částky (viz ust. § 11 zákona o místních poplatcích). Tímto způsobem tak může obec motivovat občany ke včasným úhradám.

Co když obec vybírá některé poplatky v rozporu se zákonem?

Požaduje-li obec úhradu nějakého poplatku v rozporu se zákonem (ať už je požadován na základě chybně vydané obecně závazné vyhlášky nebo na základě chybného výměru), může poplatník napadnout takový rozpor u soudu.

V případě neuhrazeného poplatku je totiž povinností obce vydat platební výměr, který doručí poplatníkovi. Tento platební výměr pak lze napadnout správní žalobou u soudu a domáhat se tak ochrany před neoprávněnými požadavky obce.

Smlouva o příspěvku na infrastrukturu

Jak je uvedeno výše, obec může požadovat po vlastníkovi pozemku poplatek za jeho zhodnocení v souvislosti s výstavbou vodovodu a kanalizace.

Některé obce však požadují i úhradu finančního příspěvku na budování další infrastruktury (např. výstavbu a rekonstrukci komunikací apod.). Záměr vybírat takovýto finanční příspěvek a způsob jeho výpočtu může schválit zastupitelstvo a požadovat následně po vlastníkovi pozemku uzavření smlouvy o jeho úhradě (k platbě je totiž vždy třeba nějaký titul a zde se nejedná o poplatek požadovaný na základě vyhlášky, nýbrž o smluvní závazek).

Nejvyšší soud ČR přitom dovodil, že je taková smlouva platná a vymahatelná[4] – obec tedy může smlouvou a následnou úhradou příspěvku např. podmínit vydání kladného vyjádření ke stavebnímu řízení. Požadovaná suma pak není zákonem nijak limitována a obec ji bude zpravidla vyžadovat ve výši odpovídající plánovaným investicím do potřebné infrastruktury.

Daň z nemovitosti

Mezi povinnosti spojené s vlastnictvím nemovitosti pak patří i úhrada daně z nemovitých věcí, jejíž výše – stejně jako výše místních poplatků – se obec od obce liší.

Daň z nemovitosti není hrazena obci, ale finančnímu úřadu místně příslušnému pro obec, kde se nemovitost nachází (trvalé bydliště jejího vlastníka tak nehraje roli). Výše daně je pak mimo jiné dána tzv. místními koeficienty, kterými se násobí základní sazba určená obecnými předpisy pro jednotlivé typy nemovitostí.

Kupříkladu vlastník bytu má tak povinnost uhradit ročně daň v sazbě 2,- Kč / m2 plochy – avšak v každé obci je jiný místní koeficient, kterými se tato částka násobí (v Praze je tento koeficient 5, v malých obcích do 1000 obyvatel činí koeficient 1 – v Praze tedy vlastník bytu zaplatí 10,- Kč / m2, v malé obci 2,- Kč / m2).

Každá obec může stanovit svůj místní koeficient obecně závaznou vyhláškou – informaci o výši koeficientu lze pak zjistit na místním obecním úřadě, na finančním úřadě, popřípadě na webových stránkách Ministerstva financí ČR – daňovém portále, který vede seznam místních koeficientů.

[1] Tato částka se pak skládá ze sumy 250,- Kč za osobu a rok a částky stanovené obcí na základě skutečných nákladů na řešení netříděného odpadu za uplynulý rok – ta však nesmí přesáhnout 750,- Kč.
[2] Nejvyšší správní soud ČR rozhodoval případ rodiny, která v souvislosti se svým alternativnějším stylem života tvrdila, že neprodukuje žádný odpad, a odmítala tak poplatek hradit. Soud na základě provedených šetření však došel k závěru, že nějaký odpad je přece jen produkován, byť je ho velmi malé množství, a obec tak má právo požadovat úhradu tohoto poplatku ve stejné výši, jako od jiných občanů (viz rozhodnutí sp. zn. 6 Afs 24/2016).
[3] Tento rok je přelomový z důvodu účinnosti zákona o vodovodech a kanalizacích (zák. č. 274/2001 Sb.).
[4] Viz rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 2. 2013, sp. zn. 33 Cdo 3225/2011.

Mgr. Pavlína Komedová, LL.M.

Advokátka, jež se ve své praxi zaměřuje mj. na problematiku nemovitostí, stavebnictví a územního plánování. Více informací na www.ak-komedova.cz.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jak vybrat správné místo pro bydlení? Zamyslete se nejprve nad svými potřebami
 2. Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí
 3. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 4. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 5. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 6. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 7. Chci změnit územní plán. Co všechno si mohu s obcí dohodnout? A co na to nový stavební zákon?
 8. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 9. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 10. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 11. Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu
 12. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 13. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 14. Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd
 15. Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?
 16. Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?
 17. Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?
 18. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 19. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 20. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 21. Evoluce katastrálních map. Dříve byly na plastové fólii
 22. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?
 23. Pozor na neúplné údaje v katastru nemovitostí. O nemovitost můžete přijít už v lednu 2024. Propadne státu
 24. Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?
 25. Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost
 26. Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru
 27. Co to je BPEJ? Číslo prozradí kvalitu půdy. Jak jej správně přečíst?
 28. Využití BPEJ. Kdy je dobré jej znát, jak ovlivňuje cenu pozemku a kde ho najdeme
 29. BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně
 30. Jde změnit zápis BPEJ? Jak na aktualizaci bonity půdy vašeho pozemku? Má to vliv na cenu i daně
 31. Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?
 32. Vlastníte pole? Víte, jak ho zabezpečit před nešetrným zacházením? Lze v pachtu vyžadovat ekologické zěmědělství?

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock.com - helivideo

Jak předcházet sporům ve stavebnictví. Jak je předvídat a jak je řešit? Právník radí

Stavebnictví, ač je to věc čistě technická, je i o lidech. A kde jsou lidé, vznikají spory. Abychom tyto spory rozřešili, máme zákony a abychom rozmotali síť zákonů máme právníky. Lepší je ale prevence. Jak lze sporům předcházet? A jak indikovat blížící se spor? A s jakými spory ve stavebnictví se právníci nejčastěji…

Zdroj: AdobeStock - brianjackson

Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?

Kdo chce stavět dům, chce si také zajistit jeho připojení na inženýrské sítě. Voda, odpady, plyn elektřina, telekomunikace, to vše je zapotřebí pro komfort moderního domu. Ovšem pozor, obce ani provozovatelé nemají povinnost přivést sítě k soukromým pozemkům. Je to věcí dohody mezi nimi a investorem výstavby.

Reality, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Realitní firmy: Zrušení daně z nabytí nemovitosti by bylo správné

Zrušení daně z nabytí nemovitosti, které navrhuje ministryně financí Alena Schillerová (za ANO), by byl správný krok, který by mohl rozhýbat realitní trh. Uvedli to zástupci většiny realitních firem a developerů. Za problém však považují zrušení daňových odpočtů z úroků u hypoték. Zatímco daň z nabytí nemovitosti se…

Peníze, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Daň z nemovitosti pomocí koeficientu na maximum zvedly dvě obce

Jednou z obcí, která nově zavedla maximální koeficient jsou Ledvice na Teplicku. Ty maximálně využily možnosti zvýšit daň z nemovitostí. Vedení města stanovilo nejvyšší koeficient pět, čímž zvýší příjmy z daně ze 700.000 zhruba na tři miliony korun. Peníze chce město investovat do zlepšení života svých 550 obyvatel.…

REKLAMA