REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozemky a parcely více o tématu

Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona

V praxi mohou naše stavební záměry zkomplikovat různé zásahy zvenčí, jedním z nich mohou být již existující či připravovaná ochranná pásma. Tato pásma prakticky nemůžeme téměř vůbec ovlivnit, ale jejich existence může být pro nás zásadní. V důsledku stanovení ochranného pásma dochází k omezení vlastnického práva. Některá ochranná pásma mohou vznikat ze zákona.
© Fotolia.com - rupbilder

V prvním díle seriálu jsme se podívali na to, kde si zjistit informace o ochranných pásmech. Dnes se podíváme na ten druh ochranných pásem, jejichž vznik nařizuje zákon.

Připomeňme si skutečnost, že ochranná pásma mohou vzniknout v zásadě dvěma způsoby to:

 • ze zákona (dnešní článek)
 • vydaným rozhodnutím (připravujeme k vydání)

Ochranná pásma vzniklá ze zákona

Zákonů, které stanovují ochranná pásma je poměrně hodně a setkáváme se s nimi velice často. Uvedeme si ty nejfrekventovanější.

Četná a častá jsou ochranná pásma podle energetického zákona – zákon č. 458/2000 Sb.,

(§ 46). Tento zákon stanovuje požadavky na ochranná pásma v různých energetických odvětvích, kterými jsou elektroenergetika, plynárenství a teplárenství. Uvedený paragraf stanovuje ochranná pásma nejen pro nadzemní a podzemní vedení, ale i ochranná pásma pro související objekty jako např.  trafostanice a výrobny elektřiny. Stanovuje i režim hospodaření v ochranných pásmech, možnost případné výjimky z ochranného pásma nebo požadované vzdálenosti k umístění větrné elektrárny.

Další ze zákonů určující ochranná pásma je zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (§ 30 – 34).  Z uvedených ustanovení zákona vyplývají silniční ochranná pásma k ochraně dálnice, silnice a místní komunikace I. nebo II. třídy mimo souvisle zastavěné území obcí. Upravují také režim hospodaření v těchto pásmech, a to včetně umisťování reklamních zařízení v nich. V ochranných pásmech lze provádět stavby a terénní úpravy jen na základě povolení vydaného silničním správním úřadem současně je nutno dodržovat i předpisy z oblasti územního plánování a stavebního řádu.

Také zákon č. 266/1994 Sb., o drahách (§ 8 a § 9) vymezuje ochranná pásma a požaduje pro určité činnosti, zejména stavební, v tomto pásmu souhlas drážního správního orgánu. Je nutné si také uvědomit, že z tohoto zákona vyplývají i ochranná pásma pro dráhy lanové, tramvajové, trolejbusové i vlečky.

Zákon o státní památkové péči č. 20/1987 Sb., v § 17 rovněž upravuje režim ochranných pásem. Obecní úřad obce s rozšířenou působností může v ochranném pásmu omezit nebo zakázat určitou činnost nebo učinit jiná vhodná opatření na základě závazného stanoviska dotčeného orgánu.

Je-li třeba zabezpečit zvláště chráněná území před rušivými vlivy z okolí, může být pro ně vyhlášeno ochranné pásmo, ve kterém lze vymezit činnosti a zásahy podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Ke stavební činnosti, terénním a vodohospodářským úpravám, změnám kultury pozemku v ochranném pásmu je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody.

Ochranu vodních zdrojů zajišťují ochranná pásma vodních zdrojů stanovená vodním zákonem č. 254/2001 Sb., (§ 30). Ochranná pásma se dělí na ochranná pásma I.  a II. stupně. Stanovení těchto ochranných pásem je vždy veřejným zájmem a vodoprávní úřad může ze závažných důvodů i ochranné pásmo změnit. V ochranném pásmu I. a II. stupně je zakázáno provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní nezávadnost vodního zdroje.

I vodní zdroje, vodovodní řady nebo i kulturní památky či památkové zóny mají svá ochranná pásma. © Fotolia.com - kaprikfotoI vodní zdroje, vodovodní řady nebo i kulturní památky či památkové zóny mají svá ochranná pásma. © Fotolia.com - kaprikfoto

Také vodovodní řady a kanalizační stoky mají svoje ochranná pásma, která jsou stanovena zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích (§ 23), která je chrání před poškozením. Činnosti, které lze v těchto územích provádět jako např. zemní práce, stavby, umisťování jakýchkoliv konstrukcí, vysazovaní trvalých porostů nebo terénní úpravy vyžadují vždy písemný souhlas vlastníka vodovodu nebo kanalizace. Výjimku z ochranného pásma může povolit v odůvodněných případech vodoprávní úřad.

Další zákon, který vymezuje ochranná pásma je zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (§ 102, 103).

V ochranném pásmu komunikačního vedení lze provádět zemní práce nebo terénní úpravy, zřizovat stavby, umisťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení, vysazovat trvalé porosty pouze se souhlasem vlastníka zařízení nebo na základě rozhodnutí stavebního úřadu. Ochranné pásmo rádiového zařízení a rádiového směrového spoje rovněž upravuje tento zákon.

Téměř všechny uvedené zákony byly již několikráte novelizovány a je proto nutné vždy pracovat se správným zněním příslušného zákona.

Ochranné pásmo může existovat dříve než chráněná stavba!

Závěrem této první části chci upozornit na skutečnost, že ochranné pásmo ze zákona vznikne dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění předmětné stavby (např. dálnice, komunikace I. a II. třídy, vodovodního řadu, kanalizační stoky, el. vedení). Prakticky to tedy znamená, že stavba dosud reálně neexistuje, ale pokud je příslušná stavba, pro kterou zákon stanovuje ochranné pásmo pravomocně umístěna, tak ochranné pásmo od tohoto momentu již existuje.

Ing. arch. Zdena Umlášková

Je autorizovanou inženýrkou v oboru pozemní stavby, členkou stavovského soudu ČKAIT. Vystudovala VUT v Brně, obor architektura a stavba měst, a dvouleté postgraduální studium. Má třicetiletou praxi na stavebním úřadě I. a II. stupně, z toho 10 let jako vedoucí Odboru územního a stavebního řízení na Magistrátu města Brna. Přes dvacet let působí jako lektor a vyučující v oblasti stavebního práva na VUT Brno.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jak vybrat správné místo pro bydlení? Zamyslete se nejprve nad svými potřebami
 2. Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí
 3. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 4. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 5. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 6. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 7. Chci změnit územní plán. Co všechno si mohu s obcí dohodnout? A co na to nový stavební zákon?
 8. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 9. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 10. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 11. Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu
 12. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 13. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 14. Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd
 15. Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?
 16. Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?
 17. Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?
 18. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 19. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 20. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 21. Evoluce katastrálních map. Dříve byly na plastové fólii
 22. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?
 23. Pozor na neúplné údaje v katastru nemovitostí. O nemovitost můžete přijít už v lednu 2024. Propadne státu
 24. Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?
 25. Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost
 26. Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru
 27. Co to je BPEJ? Číslo prozradí kvalitu půdy. Jak jej správně přečíst?
 28. Využití BPEJ. Kdy je dobré jej znát, jak ovlivňuje cenu pozemku a kde ho najdeme
 29. BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně
 30. Jde změnit zápis BPEJ? Jak na aktualizaci bonity půdy vašeho pozemku? Má to vliv na cenu i daně
 31. Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?
 32. Vlastníte pole? Víte, jak ho zabezpečit před nešetrným zacházením? Lze v pachtu vyžadovat ekologické zěmědělství?

Mohlo by vás zajímat

© Fotolia.com - rcfotostock

Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím

V praxi mohou naše stavební záměry zkomplikovat různé zásahy zvenčí, jedním z nich mohou být již existující či připravovaná ochranná pásma. Tato pásma prakticky nemůžeme téměř vůbec ovlivnit, ale jejich existence může být pro nás zásadní. V důsledku stanovení ochranného pásma dochází k omezení vlastnického práva. O…

© Fotolia.com - zhu difeng

Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace

V praxi mohou naše stavební záměry zkomplikovat různé zásahy zvenčí, jedním z nich mohou být již existující či připravovaná ochranná pásma. Tato pásma prakticky nemůžeme téměř vůbec ovlivnit, ale jejich existence může být pro nás zásadní. S ochrannými pásmy se setkáváme poměrně často, aniž si to vůbec uvědomujeme.

Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?

Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?

V praxi jsou velice běžně používány oba pojmy, a to jak stavba neoprávněná, tak i stavba nepovolená. I když se jedná o naprosto různé pojmy, jsou tyto často zaměňovány a užívány nesprávně. Rovněž jejich posuzování a rozhodování o nich se děje dle různých právních předpisů a u různých institucí. Pojďme si v tom udělat…

Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny

Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny

Stavební povolení má omezenou platnost. Nelze si nechat stavbu povolit, pak desítky let na dílo nešáhnout a následně vyžadovat respektování stavby na základě starého stavebního povolení. Jaké jsou lhůty pro vydání povolení? Kdy musím se stavbou začít a kdy bych ji měl dokončit? Jaké kroky po mě vyžaduje stavební zákon?