REKLAMA
Témata Hledat

Ceny nemovitostí a nájmů

Přehledně v mapě!

Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru

Zkvalitňování dat katastru po jejich digitalizaci probíhá kontinuálně. Nejde však jen o zkvalitnění dat novým mapováním, ale také výsledky revizí, které je plánováno dokončit v roce 2030. Kromě toho pokračuje i digitalizace činností ve státní správě a digitalizace dalších částí katastrálního operátu kvůli jejich lepší dostupnosti dálkovým přístupem pro běžné uživatele i vyhotovitele geometrických plánů.
Zdroj: AdobeStock - makeevpetr
Zdroj: AdobeStock - makeevpetr

Článek je rozdělen do těchto částí:

  1. Digitalizace katastrálních map vedených na plastové fólii
  2. Přesnost digitální katastrální mapy a katastrální mapy digitalizované
  3. Jak se vyhnout případným problémům při užití dat katastrální mapy v územích s katastrální mapou digitalizovanou
  4. Zkvalitňování dat katastrální mapy

V minulých dílech seriálu jsme si ukázali, že digitalizace katastrálních map ne vždy přinesla přesnější údaje. Vždy však určitě přinesla zefektivnění práce s katastrem. Resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) pracuje i na zpřesnění dat. Podíváme se dnes na poslední část seriálu.

Zkvalitňování dat katastrální mapy

Digitalizaci katastrálních map, která intenzívně probíhala v letech 2009 až 2017, předcházela v letech 1993 až 1998 digitalizace souboru popisných informací katastru nemovitostí. Od roku 2001 je v provozu informační systém katastru nemovitostí s dálkovým přístupem k jeho datům. Postupně byly digitalizovány důležité procesy při správě katastru a další nejvíce využívané části katastrálního operátu, jako jsou sbírka listin a dokumentace výsledků zeměměřických činností.

V tomto případě v katastrální mapě chybí stavba na pozemku parc. č. 723/261, která je vidět na ortofotu.V tomto případě v katastrální mapě chybí stavba na pozemku parc. č. 723/261, která je vidět na ortofotu.

Resort Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) od roku 1993, kdy vznikl, postupně realizuje dlouhodobou koncepci rozvoje oboru s cílem dosáhnout toho, aby katastr nemovitostí byl moderní pozemkovou evidencí obsahující spolehlivé informace o nemovitostech a právních vztazích k nim, což je nezbytné především pro zajištění ochrany práv k nemovitostem, fungující trh s nemovitostmi a hypotékami a také pro rozvoj území i podporu rozhodovacích procesů ve veřejné správě.

Jak již bylo uvedeno, ke zkvalitnění dat katastrálních map došlo v rámci digitalizace při tvorbě digitálních katastrálních map (DKM) v rámci obnovy katastrálního operátu mapováním a při jeho obnově na podkladě výsledků pozemkových úprav. Ke „zpřístupnění“ kvalitních dat pak došlo přepracováním map na DKM, které vznikly v územích, kde byla katastrální mapa sice vedená na plastové fólii, ale s číselně zaměřeným obsahem s přesností stanovenou pro DKM.

V KMD pak mají přesnost odpovídající přesnosti DKM pouze lomové body hranic pozemků, určené na podkladě geometrických plánů se souřadnicemi s touto přesností.

Chystá se nové mapování tam, kde je dnes KMD

ČÚZK ve svém dlouhodobém výhledu chce provést tam, kde je KMD, postupně nové mapování, a to ve všech zastavěných částech území a v lesních komplexech. Obnova mapováním by nebyla prováděna v těch částech území, kde by se prováděla obnova na podkladě výsledků pozemkových úprav (PÚ). Dlouhodobý výhled vychází i z předpokladu, že PÚ budou pokračovat přibližně v rozsahu 200 katastrálních území ročně. Výhledově se počítá také s tím, že v obdobném rozsahu bude provedena i obnova katastrálního operátu novým mapováním, což odpovídá stávajícím možnostem rozpočtové kapitoly ČÚZK na tyto práce.

Obnova mapováním přináší nové katastrální mapy s přesnými hranicemi pozemků, které byly v terénu vyšetřeny za účasti vlastníků. Jejich účast umožňuje vypořádat např. zjištěné nesoulady týkající se změn průběhu komunikací, vodních toků a staveb na nich i drobných staveb. Aktualizovány jsou údaje katastru o druzích pozemků a způsobu využití nemovitostí.

Revize a odstraňování nesouladů mezi evidovaným a skutečným stavem v terénu

Ke zkvalitnění dat významně přispěje i revize údajů katastru, která by se měla provést do roku 2030 všude tam, kde do té doby nebude provedena obnova. Přehled o aktuálně dokončených i plánovaných revizích je na webových stránkách ČÚZK.

Při revizi jsou katastrálními úřady zjišťovány nesoulady mezi údaji katastru a skutečným stavem v terénu, viz připojený obrázek z Nahlížení do KN. Ty jsou pak odstraňovány ve spolupráci s příslušnými orgány veřejné moci a s vlastníky nemovitostí. Podrobnější informace o revizi jsou v informačním letáku ČÚZK. Větší četnost mají nesoulady týkající se zápisů údajů, které mají pouze evidenční charakter a u kterých tak chybí větší motivace k plnění ohlašovací povinnosti vlastníků, příp. je pro vlastníka, např. z důvodu nižšího zdanění, nevýhodné ji plnit. Jiná je situace u zápisů konstitutivního charakteru, u nichž právo vzniká až zápisem.

Ing. Bohumil Janeček

Je absolventem Fakulty stavební Českého vysokého učení technického v Praze, oboru geodézie a kartografie. Dále studoval na Vysoké škole ekonomické v Praze (postgraduální studium). Na Právnické fakultě Univerzity Karlovy absolvoval specializační studium Právní vztahy k nemovitostem. Je též absolventem kurzu Interní audit a finanční kontrola. Do konce roku 2019, kdy ukončil služební poměr, pracoval 26 let na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním, z toho přes 22 let ve funkci ředitele odboru řízení územních orgánů, odboru, který zajišťoval i metodiku zeměměřictví a katastru nemovitostí. Dlouhodobě působil jako člen zkušební komise pro státní závěrečné zkoušky studentů magisterského studijního programu „Stavebnictví, geodézie a kartografie“ FSv ČVUT v Praze. Je spoluautorem publikace Katastrální zákon. Komentář (1. a 2. vyd. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2015, 2019).

Sdílet / hodnotit tento článek

Přečtěte si více k tématu Pozemky a parcely

Zdroj: AdobeStock - bellan

Nový plot v novém stavebním zákoně. Kdy je potřeba povolení na stavbu plotu?

Stavba plotu je často nedílnou součástí realizace stavby samotné, mnohdy však probíhá samostatně a nezávisle na nové výstavbě či rekonstrukci. Zda a kdy stavebník k výstavbě plotu potřebuje povolení ze strany stavebního úřadu, zda může být ve stavbě (zejména vzhledu) omezen a co v této souvislosti přináší nový…

Zdroj: AdobeStock - differr

Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost

Katastrální mapy, které mají původ v grafických mapách z mapování v první polovině 19. století, jsou na polovině území České republiky. Hranice parcel při jejich digitalizaci zaměřovány nebyly. Využity byly pouze geometrické plány, na jejichž podkladě byly v katastru provedeny změny. Přesnost těchto katastrálních map…

Brno, ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Brno koupí za 3,5 milionu pozemky na Kamenném vrchu, chce tam stavět byty

Brno za 3,5 milionu korun koupí od soukromých vlastníků několik pozemků na Kamenném vrchu, plánuje tam výstavbu družstevních bytů. Město v místě vlastní už asi 90 procent pozemků. Po nákupu budou chybět už jen dva a s jejich majiteli město jedná, řekl to primátorčin náměstek Jiří Oliva (ČSSD). V první fázi vznikne…

E-book: Příručky ZDARMA!

Příručka Jak koupit bydlení

Jak koupit bydlení

Pomocník při koupi domu, bytu, pozemku.

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Příručka Jak na povolení rodinného domu

Poradíme s vyřízením stavebního povolení

Nejnovější články

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA