REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozemky a parcely více o tématu

BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně

BPEJ oproti klasickým půdním průzkumům hodnotí i stanovištní poměry, to vše směřuje k tomu, aby se zjistila i ekonomická hodnota daného stanoviště. Tím pak lze kvantifikovat např. rozdílnou cenu pozemku, který má svah natočený na sever oproti třeba pozemku, který je natočen na jih. Z těchto údajů je pak stanovena průměrná úřední cena BPEJ na katastrální území a vybírána daň z pozemků.
Zdroj: AdobeStock - stockr

Předmětem bonitačního ekonomického oceňování půd je soustava BPEJ, která byla vytvořena a územně vymezena do konce roku 1977.

Původní ekonomické ocenění produkční schopnosti  BPEJ vycházelo z ocenění rozdílu v účinnosti vkladů do půdy v konkrétních agroekologických podmínkách (cena parametrizované produkce k parametrizovaným nákladům). Pro ekonomickou charakteristiku byly vytipovány agronomicky a ekonomicky nejdůležitější a plošně nejvíce rozšířené BPEJ. Pro ně byly vybrány vzorové pozemky, které tvořily základnu ekonomického bonitačního výzkumu v období let 1973 až 1978. Celkem bylo v ČR z celkového počtu 78 HPJ vybráno 58 HPJ, tj. 74 % všech BPEJ. Na počátku ekonomického bonitačního průzkumu bylo v roce 1973 sledováno (v ČR) 6597 reprezentativních vzorových pozemků.

V roce 1990 byl zpracován první návrh úředních cen zemědělské půdy.

Ke stanovení se přistoupilo po analýze postupů oceňování půdy ve vyspělých zemích s tržní ekonomikou. Úřední cena zemědělské půdy (ÚCZP) je normativně stanovená cena na základě kapitalizace rentního efektu (čistého výnosu), stanoveného pro jednotlivé BPEJ. Hrubý roční efekt jednotlivých BPEJ v Kč/ha byl počítán podle vztahu: HRREBPEJ = suma[cena parametrizované produkce – (normativní náklad na parametrizovanou produkci + normativní zisk)] * Kots (bezrozměrné číslo vyplývající z podílu zastoupení jednotlivých plodin v dané oceňovací struktuře).

Průměrná základní cena zemědělské půdy na k.ú. (stav 2011) (VÚMOP v.v.i.)

Úřední ceny byly v dalších letech aktualizovány (1991, 1994, 1997, 2001, 2008, 2013). V tabulkách č. 1 a č. 2. jsou jako příklad uvedené změny vývoje úřední ceny HPJ s nejvyšší hodnotou a nejnižší hodnotou.

Tabulka 1 -Vývoj cen (Kč/m2) u nejlepší BPEJ – 3.03.00 – černozemě černické v KR3.

441/2013 3/2008 338/2001 279/1997 178/1994 393/1991 316/1990
19,79 17,25 14,81 13,50 13,50 12,40 11,75

Nejnižší cenu mají HPJ 77 a 78 (strže) napříč všemi KR.

Tabulka 2. - Vývoj cen (Kč/m2) u BPEJ s nejnižší cenou – př. 9.78.89 – hluboká strž v KR9.

441/2013 3/2008 338/2001 279/1997 178/1994 393/1991 316/1990
1,15 1,00 0,70 0,57 0,57 0,50 0,70

Ceny BPEJ slouží především pro daňové účely. Daň se do roku 1992 vyměřovala na základě produkčně ekonomických skupin (PES – zavedeny od 1. 1. 1989).  Od roku 1993 se začala daň z pozemků vyměřovat podle úřední ceny zemědělské půdy. Daň ze zemědělské půdy se stanovuje z průměrné ceny BPEJ katastrálním území. (k.ú.). Vyhlášky s průměrnou cenou BPEJ v jednotlivých k.ú. jsou pravidelně aktualizovány, a to nejen v souvislosti s aktualizací úředních cen BPEJ (oceňovací vyhlášky Ministerstva financí), ale také se změnou zastoupení BPEJ v jednotlivých k.ú. v důsledku aktualizací BPEJ (např. při pozemkových úpravách) a domapování BPEJ. Výpočet nové průměrné ceny je založen na základě zjištěných změn ve výměrách a kódech BPEJ během aktualizace BPEJ. Ukázka úřední ceny zemědělské půdy na mapě České republiky je vidět na obrázku č. 1.

V roce 2019 byly dopočítány ceny u nově zavedených BPEJ podle tzv. hedonické metody. Byla zvolena kritéria hodnocení a pro ně stanoveny koeficienty, vypracován ekonomický model a vypočteny ceny BPEJ. Výsledkem byla minimální odchylka vypočtených cen od cen dříve stanovených a to umožnilo podle ekonomického modelu dopočítat ceny BPEJ doplněných do soustavy BPEJ.

V dalším díle se dozvíte o tom, jak postupovat, pokud se domníváte, že BPEJ, které jsou evidované na Vámi sledovaných pozemcích neodpovídá realitě.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jak vybrat správné místo pro bydlení? Zamyslete se nejprve nad svými potřebami
 2. Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí
 3. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 4. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 5. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 6. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 7. Chci změnit územní plán. Co všechno si mohu s obcí dohodnout? A co na to nový stavební zákon?
 8. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 9. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 10. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 11. Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu
 12. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 13. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 14. Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd
 15. Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?
 16. Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?
 17. Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?
 18. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 19. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 20. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 21. Evoluce katastrálních map. Dříve byly na plastové fólii
 22. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?
 23. Pozor na neúplné údaje v katastru nemovitostí. O nemovitost můžete přijít už v lednu 2024. Propadne státu
 24. Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?
 25. Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost
 26. Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru
 27. Co to je BPEJ? Číslo prozradí kvalitu půdy. Jak jej správně přečíst?
 28. Využití BPEJ. Kdy je dobré jej znát, jak ovlivňuje cenu pozemku a kde ho najdeme
 29. BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně
 30. Jde změnit zápis BPEJ? Jak na aktualizaci bonity půdy vašeho pozemku? Má to vliv na cenu i daně
 31. Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?
 32. Vlastníte pole? Víte, jak ho zabezpečit před nešetrným zacházením? Lze v pachtu vyžadovat ekologické zěmědělství?

Související témata

Přečtěte si více k tématu Pozemky a parcely

Zdroj: fotolia.com - aleksei

Nové environmentální stanovisko má usnadnit získání stavebního povolení

Nové jednotné environmentální stanovisko má usnadnit a zrychlit získání stavebního povolení. Zavedl ho zcela nový zákon, který o 1. 1. 2024 nabývá účinnosti. Stanovisko bude zahrnovat požadavky na posouzení dopadů stavby na životní prostředí až podle devíti dosud platných zákonů.