Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozemky a parcely více o tématu

Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?

Katastr nemovitostí je důležitý pro každého vlastníka nemovitosti. Dle tohoto seznamu se totiž určují vlastníci nemovitostí a co je zde psáno nemůže se brát na lehkou váhu. Co v katastru vlastně musí být za údaje? A co když údaje chybí nebo se domníváte, či můžete prokázat, že jsou chybné? Jak se upravují neúplné zápisy v katastru nemovitostí?
Zdroj: AdobeStock-christian-schwier

Katastr nemovitostí (dále jen „katastr“) je veřejným seznamem, který mimo jiné slouží k ochraně práv k nemovitostem. Jedná se o seznam obsahující katastrálním zákonem stanovené nemovitosti, k nimž se mimo jiné zapisují i údaje o vlastnících. Vzhledem k tomu že zákonodárce považoval údaje o osobách ať již fyzických nebo právnických za velmi důležité, stanovil tyto údaje zákonem a všechny další údaje, které se zapisují k nemovitostem, jsou vymezeny jen v katastrální vyhlášce.

Údaje zapisované o osobách v katastru

Údaje zapisované o osobách do katastru jsou uvedeny v katastrálním zákoně č. 256/2013 Sb.

O fyzické osobě se do katastru zapisuje

 1. jméno, popřípadě jména, a příjmení,
 2. rodné číslo, a nemá-li je, datum narození,
 3. adresa místa trvalého pobytu, a nemá-li ji, adresa bydliště.

O právnické osobě se do katastru zapisuje

 1. název nebo obchodní firma,
 2. identifikační číslo osoby nebo jiný obdobný identifikační údaj, je-li přidělen,
 3. sídlo.

Údaje o osobách v minulosti v pozemkových evidencích

Podle knihovního zákona č. 95/1871 ř. z. v každé knihovní žádosti mělo být uvedeno jméno a příjmení, stav a bydliště žadatele a osob, které mají býti zpraveny o vyřízení, a jsou-li to právnické osoby (korporace atd.), pojmenování jim příslušející a jejich zástupci. Tyto údaje také byly v pozemkové knize o vlastnících uvedeny. Z dnešního pohledu chyběl údaj o rodném čísle (neexistovalo) nebo alespoň o datu narození a IČO právnických osob (neexistovalo). Tyto údaje byly přebírány pak do evidence nemovitostí, jejíž operát se poté s účinností od 1. 1. 1993 považoval za katastrální operát. Zápisy v pozemkové knize byly mnohdy neúplné, ale při zakládání evidence nemovitostí se měly doplňovat. V evidenci nemovitostí se uváděly jména (názvy) a adresy (sídla) uživatelů a vlastníků. Pokud někdo zemřel, je v katastru uveden sice dále jako vlastník nebo jiný oprávněný až do skončení dědického řízení, ale mnohdy u něj už není uvedena jeho poslední adresa místa trvalého pobytu.

Zdroj: AdobeStock - andreypopovZdroj: AdobeStock - andreypopov

Způsob odstranění neúplných zápisů o vlastnících

Do dnešní doby se však nepodařilo doplnit zápisy v katastru tak, aby byly všechny osoby zapsané jako vlastníci zapsány údaji, které by umožňovaly jejich dostatečnou identifikaci. V zájmu posílení důvěryhodnosti a úplnosti zápisů v katastru je nutné, aby u každé nemovitosti byl zapsán skutečný vlastník se správnými údaji. V přechodném ustanovení katastrálního zákona (§ 65) je stanoven postup, jak se má v případě nesprávných údajů o vlastnících postupovat při jejich nápravě. Podle tohoto ustanovení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „ÚZSVM“) v roce 2014 od Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (dále jen „ČÚZK“) převzal velkou část údajů o nemovitostech, u kterých jsou údaje o osobách vlastníků v katastru vedeny nedokonalým způsobem (vlastník neznámý nebo je fyzická osoba označena jinak, než jak stanoví katastrální zákon, tj. jménem, popřípadě jmény, příjmením, rodným číslem a adresou místa trvalého pobytu)]. U mnohých osob je uvedeno jen např. jméno a příjmení (Jan Nový) nebo jen jméno, příjmení a z bydliště jen město (Jan Nový, Mníšek pod Brdy). ÚZSVM vede evidenci těchto osob. Tuto evidenci včetně známých údajů o zapsaném vlastníkovi zveřejňuje ÚZSVM na svých internetových stránkách způsobem umožňujícím dálkový přístup. Seznam je v sekci „Nabídka majetku“, v části „Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci“. V první fázi jsou v seznamu uvedeny pouze fyzické osoby, postupem času budou doplněny i osoby právnické, protože i ty jsou v katastru často neúplně označeny.

Osoba, která se domnívá, že je vlastníkem nemovitosti zveřejněné na této adrese, může se obrátit na územní pracoviště ÚZSVM (kontaktní údaje jsou tamtéž), které jí pomůže, jak dále podle zákona postupovat. Seznam nemovitostí zveřejněný na internetových stránkách ÚZSVM je ve formátu „xls“ a obsahuje výhradně údaje, které ÚZSVM obdržel od ČÚZK. K prohlížení těchto dat v uvedeném formátu lze využít Microsoft Excel nebo např. aplikaci OpenOffice.org (k dispozici bezplatně).

Zároveň ÚZSVM tyto údaje předá obecnímu úřadu obce, na jejímž území se nemovitost nachází. Tento obecní úřad také zveřejní převzaté údaje na své úřední desce. Součástí tohoto zveřejnění je i výzva, aby se vlastník přihlásil ke svému vlastnictví uvedené nemovitosti u ÚZSVM s uvedením důsledků, pokud se osoba nepřihlásí ve stanovené lhůtě (text výzvy je dostupný).

ÚZSVM v součinnosti s obecním úřadem provede zároveň šetření k dohledání vlastníka v dostupných evidencích, zejména v matrice a v základních registrech, v agendovém informačním systému evidence obyvatel a v agendovém informačním systému cizinců. Zjistí-li ÚZSVM osobu vlastníka nemovitosti, písemně vyzve tuto osobu, aby předložila listiny dokládající její vlastnictví příslušnému katastrálnímu úřadu nebo uplatnila svá vlastnická práva v občanskoprávním řízení.

Přihlásí-li se ÚZSVM, která tvrdí, že je vlastníkem nemovitosti uvedené v seznamu, úřad ji písemně vyzve, aby listiny dokládající její vlastnictví předložila katastrálnímu úřadu nebo uplatnila svá vlastnická práva u soudu. V těchto řízeních před soudy je žalovaná Česká republika, za kterou jedná ÚZSVM.

Zjistí-li ÚZSVM, nejčastěji ze základního registru obyvatel, ale toto zjištění si v něm vždy ověří, že zapsaný vlastník nežije, podá podnět k zahájení řízení o pozůstalosti soudu příslušnému k řízení o pozůstalosti podle zák. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, a předá mu zjištěné informace o zapsaném vlastníkovi a o jeho nemovitosti; není-li známo jeho bydliště, podá podnět u soudu, v jehož obvodu se dotčená nemovitost nalézá.

Nepodaří-li se vlastníka zjistit ve spolupráci ČÚZK, ÚZSVM, obecních úřadů a především veřejnosti, a vlastník se nepřihlásí ani do 10 let, stane se nemovitost opuštěnou podle § 1045 odst. 2 obč. zák. a připadne státu. Nemovitost se považuje za opuštěnou, jestliže vlastník nevykonával vlastnické právo k nemovité věci po dobu deseti let (§ 1050 odst. 2 obč. zák.). Jedná se o vyvratitelnou právní domněnku. Z tohoto důvodu lze považovat nemovitost za opuštěnou, pokud se nepodaří výše uvedeným postupem zjistit vlastníka až do uplynutí 10 let.

Závěr

Současnou prioritou katastru je zkvalitňování údajů katastru. Údaje o vlastnících mezi údaje, které je nutné zkvalitňovat, rozhodně patří. Jejich zkvalitnění přispěje k důvěryhodnosti a úplnosti katastru.

JUDr. Eva Barešová

Je absolventkou Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Převážně pracovala jako právnička ve státní správě, od roku 1993 víc jak 25 let působila jako vedoucí oddělení legislativy na Českém úřadu zeměměřickém a katastrálním. Podílela na přípravě právních předpisů. Přednáší mimo jiné na vysokých školách – Stavební fakultě ČVUT, na VŠE na Institutu oceňování nemovitostí, VŠE studijní program MBA Real Estate a též na Business Institut EDU, a.s. studijní program MBA Real Estate. Je členkou výboru Pražského sdružení Jednoty českých právníků.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jak vybrat správné místo pro bydlení? Zamyslete se nejprve nad svými potřebami
 2. Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí
 3. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 4. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 5. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 6. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 7. Chci změnit územní plán. Co všechno si mohu s obcí dohodnout? A co na to nový stavební zákon?
 8. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 9. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 10. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 11. Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu
 12. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 13. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 14. Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd
 15. Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?
 16. Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?
 17. Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?
 18. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 19. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 20. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 21. Evoluce katastrálních map. Dříve byly na plastové fólii
 22. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?
 23. Pozor na neúplné údaje v katastru nemovitostí. O nemovitost můžete přijít už v lednu 2024. Propadne státu
 24. Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?
 25. Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost
 26. Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru
 27. Co to je BPEJ? Číslo prozradí kvalitu půdy. Jak jej správně přečíst?
 28. Využití BPEJ. Kdy je dobré jej znát, jak ovlivňuje cenu pozemku a kde ho najdeme
 29. BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně
 30. Jde změnit zápis BPEJ? Jak na aktualizaci bonity půdy vašeho pozemku? Má to vliv na cenu i daně
 31. Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?
 32. Vlastníte pole? Víte, jak ho zabezpečit před nešetrným zacházením? Lze v pachtu vyžadovat ekologické zěmědělství?

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock – Fanchy

Stát zabaví nemovitosti neznámých vlastníků. Proč je to dobře?

Od 1. ledna 2024 budou přecházet do vlastnictví státu pozemky neznámých či nedostatečně identifikovaných vlastníků. Tato situace, která nastává s novým rokem, přináší řadu praktických změn. Největší změnou a přínosem bude uvolnění dosud zablokovaných pozemků s neznámými nebo nedostatečně…

Zdroj: AdobeStock - scharfsinn86

Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?

Digitální katastrální mapy nejsou to samé jako digitalizované. Katastrální mapy vedené dříve na plastové fólii jsou dnes po digitalizaci vektorovými. Pokud nevznikly na podkladě dostatečně přesného měření, tak digitalizace nepřinesla jejich zpřesnění, jak si mnozí možná myslí, přinesla však nové možnosti práce s daty…

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

Evoluce katastrálních map. Dříve byly na plastové fólii

Jaký je aktuální stav katastrálních map na území České republiky? Katastrální mapu na plastové fólii nahradila někde digitální katastrální mapa, jinde katastrální mapa digitalizovaná. Čím se liší a jaká je jejich přesnost? Víte, že výjimečně se můžete i v dnešním katastru stále setkat s analogovou mapou, jejíž…

Zdroj: Adobe Stock - christianschwier

Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu

Jste vlastníkem pozemku? Můžete s ním volně nakládat, nicméně pouze v mezích zákona. Pokud například hodláte pozemek rozdělit na více pozemků, můžete tak učinit, ale musíte dodržet pravidla pro rozdělení pozemku, která jsou dána právním řádem. Jak vlastníci pozemku mohou dělit své pozemky? Jaký je správný postup? Jak…

Zdroj: AdobeStock - nordroden

Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí

Pozemek, parcela, stavební pozemek, zastavěná plocha, zahrada, trvalý travní porost, orná půda… to všechno jsou pojmy, se kterými se setkáte při zájmu o pozemky. Nebo o parcely? Jaký je rozdíl mezi parcelou a pozemkem? A co znamenají pojmy z katastru nemovitostí a co říká územní plán? A na kterých pozemcích můžete…