Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Pozemky a parcely více o tématu

Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace

V praxi mohou naše stavební záměry zkomplikovat různé zásahy zvenčí, jedním z nich mohou být již existující či připravovaná ochranná pásma. Tato pásma prakticky nemůžeme téměř vůbec ovlivnit, ale jejich existence může být pro nás zásadní. S ochrannými pásmy se setkáváme poměrně často, aniž si to vůbec uvědomujeme.
© Fotolia.com - zhu difeng

Již při přípravě jakéhokoliv stavebního záměru, zejména při koupi pozemku pro výstavbu je potřebné si zjistit všechny skutečnosti, které mají dopad na připravovaný záměr a mohou jej ovlivnit.

Co je ochranné pásmo?

Jedná se o jasně vymezené území, ve kterém je zakázaná jiná činnost nežli ta, pro niž je tento prostor vymezen. To v praxi znamená, že ochranné pásmo na pozemku může velmi zkomplikovat nebo dokonce zcela překazit plánovanou stavební činnost. Typickým příkladem může být ochranné pásmo v okolí vedení vysokého napětí.

Kde je tedy možno si zjistit všechny potřebné informace a údaje a vypátrat veškerá případná omezení ovlivňující náš záměr, tj. tedy i případná ochranná pásma zasahující do našeho pozemku?

V prvé řadě je žádoucí obrátit se vždy na věcně a místně příslušný stavební úřad, který má k dispozici všechny potřebné podklady a také územní plán (pokud je pro dané území vydán), ze kterých je možno případná omezení zjistit.

Další zdroj podobných informací získáme na úřadu územního plánování, který najdeme vždy na obci s rozšířenou působností a případně také na krajském úřadě. Tyto orgány mají ze stavebního zákona (zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, dále jen - SZ) povinnost mimo jiné povinně pořizovat a pravidelně aktualizovat tzv. územně analytické podklady.

Územně analytické podklady

Podle § 26 stavebního zákona územně analytické podklady obsahují zjištění a vyhodnocení  stavu a vývoje území, jeho hodnot, omezení změn v území z důvodu ochrany veřejných zájmů, vyplývajících z právních předpisů nebo stanovených na základě zvláštních právních předpisů nebo vyplývajících z vlastností území (dále jen "limity využití území"), záměrů na provedení změn v území, zjišťování a vyhodnocování udržitelného rozvoje území a určení problémů k řešení v územně plánovací dokumentaci (dále jen "rozbor udržitelného rozvoje území").

Územně analytické podklady tedy slouží ke zjištění a vyhodnocení stavu území a omezení změn v území. Shromažďují a poskytují komplexní a aktuální informace o území. Pokrývají celé území státu a jsou podkladem pro zpracování územních plánů a pro rozhodování stavebních úřadů.

Další možností pro zjištění potřebných informací o pozemku je vyžádat si tzv. územně plánovací informaci (§ 21 SZ) a to konkrétně územně plánovací informaci o podmínkách využívání území a změn jeho využití, zejména na základě územně plánovacích podkladů a územně plánovací dokumentace. Jedná se o předběžnou informaci, kterou stavební zákon umožňuje. Tuto územně plánovací informaci mohou poskytovat úřady územního plánování nebo stavební úřady. Územně plánovací informace slouží k tomu, aby se žadatel informoval o tom, co lze na předmětném pozemku realizovat a pro co je určen, tedy zda lze požadovaný záměr vůbec uskutečnit.

Jakým způsobem mohou ochranná pásma vznikat?

A teď zpět k ochranným pásmům. V důsledku stanovení ochranného pásma dochází z hlediska územního k omezení vlastnického práva. Zákazy plynoucí z ochranných pásem jsou vždy zásahem do vlastnických práv vlastníků jednotlivých pozemků a staveb v ochranných pásmech. Vymezení ochranných pásem vychází z principu ochrany veřejných zájmů tj. zejména před negativními vlivy a ochrany života, zdraví a majetku osob.

Ochranná pásma vznikají zásadě dvěma způsoby:

 • ze zákona
 • vydaným rozhodnutím

V dalších dílech seriálu se budeme zabývat těmito dvěma kategoriemi.

Ing. arch. Zdena Umlášková

Je autorizovanou inženýrkou v oboru pozemní stavby, členkou stavovského soudu ČKAIT. Vystudovala VUT v Brně, obor architektura a stavba měst, a dvouleté postgraduální studium. Má třicetiletou praxi na stavebním úřadě I. a II. stupně, z toho 10 let jako vedoucí Odboru územního a stavebního řízení na Magistrátu města Brna. Přes dvacet let působí jako lektor a vyučující v oblasti stavebního práva na VUT Brno.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Pozemky a parcely

 1. Jak vybrat správné místo pro bydlení? Zamyslete se nejprve nad svými potřebami
 2. Rozdíl mezi stavebním pozemkem a parcelou. Co na to územní plán a katastr nemovitostí
 3. Jaké jsou druhy pozemků? Jak způsob využití ovlivňuje cenu pozemku?
 4. Převod zemědělské půdy na stavební pozemek: Jak zažádat a jaké jsou poplatky
 5. Místní poplatky obci a daně spojené s vlastnictvím domu, bytu či pozemku
 6. Územní plán: Sledujte ho. Prozradí, co bude stát za vaším plotem
 7. Chci změnit územní plán. Co všechno si mohu s obcí dohodnout? A co na to nový stavební zákon?
 8. Kupujete stavební pozemek od obce? Na co si dát pozor, jaké to má výhody a nevýhody
 9. Zastavěnost pozemku: Jakou rozlohu může mít rodinný dům a zpevněné plochy
 10. Jaké průzkumy pozemku si zajistit před stavbou rodinného domu
 11. Jak rozdělit pozemek na více částí. Kdy je nutný souhlas stavebního úřadu
 12. Nezapomínejte na právo cesty, přístup k nemovitosti není vždy samozřejmost
 13. Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?
 14. Přístupová cesta na pozemek: Parametry přístupové cesty a jak zřídit sjezd
 15. Sjezd na pozemek nelze udělat kdekoli, musí plnit technické parametry. Jak se počítají rozhledové trojúhelníky?
 16. Kdo zodpovídá za špatný stav chodníku a silnice? Kdy lze požadovat náhradu za újmu?
 17. Co dělat, když stavební pozemek není napojen na inženýrské sítě?
 18. Nemovitosti a ochranná pásma: Kde zjistit informace
 19. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona
 20. Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím
 21. Evoluce katastrálních map. Dříve byly na plastové fólii
 22. Neúplné údaje o vlastnících v katastru nemovitostí. Jak se upravují?
 23. Pozor na neúplné údaje v katastru nemovitostí. O nemovitost můžete přijít už v lednu 2024. Propadne státu
 24. Digitalizací se katastrální mapy ne vždy zpřesnily. Jaká je přesnost katastrální mapy?
 25. Katastrální mapa a ortofoto nemusí sedět přesně. Mapa má různou přesnost
 26. Zkvalitňování dat katastru nemovitostí novým mapováním a revizemi. Pokračující digitalizace katastru
 27. Co to je BPEJ? Číslo prozradí kvalitu půdy. Jak jej správně přečíst?
 28. Využití BPEJ. Kdy je dobré jej znát, jak ovlivňuje cenu pozemku a kde ho najdeme
 29. BPEJ určuje průměrnou úřední cenu za pozemek. Má vliv také na výběr daně
 30. Jde změnit zápis BPEJ? Jak na aktualizaci bonity půdy vašeho pozemku? Má to vliv na cenu i daně
 31. Pronájem či pacht zemědělských pozemků? Co si může domluvit majitel s uživatelem pole či sadu?
 32. Vlastníte pole? Víte, jak ho zabezpečit před nešetrným zacházením? Lze v pachtu vyžadovat ekologické zěmědělství?

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock - AnnaReinert

Kdo musí vybudovat přístupovou cestu ke stavebnímu pozemku?

Přístupová cesta k pozemku je základním předpokladem k výstavbě. Bez ní nelze legálně stavět. Pozor si dejte na koupi pozemku, ke kterému obec teprve plánuje vybudovat cestu. Může to trvat i desítky let.

© Fotolia.com - rcfotostock

Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající vydaným rozhodnutím

V praxi mohou naše stavební záměry zkomplikovat různé zásahy zvenčí, jedním z nich mohou být již existující či připravovaná ochranná pásma. Tato pásma prakticky nemůžeme téměř vůbec ovlivnit, ale jejich existence může být pro nás zásadní. V důsledku stanovení ochranného pásma dochází k omezení vlastnického práva. O…

© Fotolia.com - rupbilder

Nemovitosti a ochranná pásma: Pásma vznikající ze zákona

V praxi mohou naše stavební záměry zkomplikovat různé zásahy zvenčí, jedním z nich mohou být již existující či připravovaná ochranná pásma. Tato pásma prakticky nemůžeme téměř vůbec ovlivnit, ale jejich existence může být pro nás zásadní. V důsledku stanovení ochranného pásma dochází k omezení vlastnického práva.…