REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nový stavební zákon: Nařídí vám úřad stavbu zbourat nebo ji dodatečně povolí?

V praxi dochází k případům, kdy jsou stavby realizovány bez povolení či v rozporu s ním, představují ohrožení pro své okolí nebo jsou závadné z jiných důvodů. Tehdy stavební úřad autoritativně zahajuje řízení o odstranění stavby a může nařídit její odstranění i proti vůli stavebníka. Za určitých okolností však lze nařízení odstranění stavby předejít. Co říká stavební zákon č. 283/2021 Sb.
Zdroj: AdobeStock – Mr Twister
Zdroj: AdobeStock – Mr Twister

Nařízení odstranění stavby

Stavební úřad nařídí odstranění stavby v následujících případech:

 • stav stavby je závadný a ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob, a přes výzvu stavebního úřadu nebyl tento závadný stav odstraněn,
 • stavba či stavební úpravy jsou prováděny či byly provedeny bez potřebného povolení nebo v rozporu s ním,
 • stavba je prováděna či byla provedena podle povolení, které bylo zrušeno (například soudem) a nebylo vydáno nové,
 • stavba je prováděna nebo byla provedena v rozporu s právními předpisy,
 • uplynula doba, na níž bylo trvání stavby omezeno, a před jejím uplynutím nebylo požádáno o prodloužení (dočasná stavba),
 • stavba nebyla dokončena v době platnosti povolení,
 • stavba je prováděna či byla provedena v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací.

Stavební úřad vám v těchto případech oznámí zahájení řízení o odstranění a vyzve vás k předložení dokumentace pro odstranění stavby a vyjádření, závazného stanoviska nebo rozhodnutí dotčeného orgánu, jsou-li vyžadována. Pokud ve stanovené lhůtě dokumentaci nepředložíte, opatří ji sám stavební úřad na vaše náklady.

Následně stavební úřad rozhodne o nařízení odstranění stavby, které se podobá povolení odstranění stavby. Stavební úřad tak v nařízení mimo jiné stanoví lhůtu pro odstranění stavby, postup a způsob provedení bouracích prací, podmínky k zajištění dodržování technických předpisů a ochrany veřejných zájmů, povinnost oznámit, kdo bude stavebním podnikatelem provádějícím bourací práce, povinnost sdělit stavebnímu úřadu dosažení určité fáze bouracích prací pro provedení kontrolní prohlídky či povinnost zajistit úpravu pozemku po odstranění stavby.

Je možné zabránit odstranění stavby?

Vydání nařízení odstranění stavby můžete v některých případech zabránit.

Jde-li o stavbu nevyžadující povolení, ale prováděnou nebo provedenou v rozporu s právními předpisy, lze nařízení odstranění předejít uvedením stavby do souladu s právními předpisy.

U stavby provedené v souladu s povolením, které však bylo zrušeno, stavební úřad odstranění nenařídí, pokud v opakovaném řízení bude vydáno povolení nové.

Stavbu s omezenou dobou trvání stavební úřad nenařídí odstranit, pokud do 30 dní od zahájení řízení o odstranění podáte žádost o prodloužení doby trvání stavby a splníte podmínky pro prodloužení.

Odstranění stavby provedené bez povolení nebo v rozporu s ním můžete zabránit podáním žádosti o její dodatečné povolení.

Dodatečné povolení stavby

Stavební úřad nemůže stavbu dodatečně povolit z vlastní vůle a o její dodatečné povolení proto musíte požádat. O této možnosti vás stavební úřad poučí v oznámení o zahájení řízení o odstranění stavby. Žádost pak musíte podat do 30 dní ode dne zahájení řízení. Na tuto lhůtu dejte pozor – pokud ji zmeškáte a žádost nepodáte, nelze již stavbu dodatečně povolit. Žádost o dodatečné povolení lze podat i v případě, že řízení o odstranění ještě nebylo zahájeno.

Žádost musí obsahovat stejné náležitosti, jako kdybyste žádali o standardní povolení stavby. V řízení se pak postupuje obdobně jako v řízení o povolení stavby.

Stavbu lze dodatečně povolit jen tehdy, pokud:

 • stavba splňuje podmínky pro povolení stavby stanovené v § 193 nového stavebního zákona,
 • stavba nevyžaduje povolení výjimky ze zákazů podle jiných právních předpisů (například výjimku ze zákazů u památných stromů a u zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin),
 • stavba nevyžaduje povolení výjimky z požadavků na výstavbu (kromě výjimky z požadavků na umisťování staveb) a
 • uhradili jste pokutu za přestupek, kterého jste se realizací stavby bez povolení či v rozporu s ním dopustili, pokud byla uložena (pokuta může činit až 2 000 000 Kč).

Jsou-li splněny všechny podmínky, stavební úřad stavbu dodatečně povolí. Dodatečné povolení obsahuje stejné náležitosti jako povolení stavby. Pokud jde o dodatečné povolení již dokončené stavby a spolu s dodatečným povolením požádáte i o vydání kolaudačního rozhodnutí, vydá stavební úřad dodatečné povolení a kolaudační rozhodnutí společně.

Pokud žádost stavební úřad zamítne, jde o rozhodnutí definitivní. Žádost již nelze podat znovu. Stavební úřad současně se zamítnutím nařídí odstranění stavby.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock – Brebca

Nový stavební zákon: Jak na změnu stavby nebo na změnu účelu jejího užívání?

Možná zjistíte, že chcete realizovanou stavbu změnit ještě před jejím dokončením. Stejně tak se může stát, že budete potřebovat změnit již postavenou stavbu nebo že bude třeba změnit účel jejího užívání povolený stavebním úřadem. Na všechny tyto situace nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. pamatuje.

Zdroj: AdobeStock – Asd

Nový stavební zákon: Kdo může provádět stavbu a jak na kolaudaci stavby?

Stavbu vám stavební úřad povolil a čeká vás samotné provedení stavby a její kolaudace. Čtěte, jak celý proces probíhá podle zákona č. 283/2021 Sb. Stavbu zpravidla může provádět jen stavební podnikatel, tj. osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací podle živnostenského…