Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nový stavební zákon: Jak na změnu stavby nebo na změnu účelu jejího užívání?

Možná zjistíte, že chcete realizovanou stavbu změnit ještě před jejím dokončením. Stejně tak se může stát, že budete potřebovat změnit již postavenou stavbu nebo že bude třeba změnit účel jejího užívání povolený stavebním úřadem. Na všechny tyto situace nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. pamatuje.
Zdroj: AdobeStock – Brebca
Zdroj: AdobeStock – Brebca

Změna stavby před dokončením

Zjistíte-li v průběhu výstavby, že se potřebujete od povolení stavby a ověřené projektové dokumentace odchýlit, je to možné. Změnu stavby před jejím dokončením ale lze realizovat jen na základě povolení stavebního úřadu, které se vydává na žádost stavebníka. V ní musíte změny specifikovat a připojit projektovou dokumentaci s jejich vyznačením. Podle povahy změn se pak dokládají i závazná stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů.

REKLAMA

Pokud se změna nedotkne práv ostatních účastníků řízení (např. sousedů), chráněných veřejných zájmů a nepodléhá posouzení vlivů na životní prostředí, vydá stavební úřad povolení, aniž by předtím proběhlo standardní řízení. To je rozdíl oproti dosavadní úpravě, kdy stavební úřad v takových případech změny povoloval rozhodnutím vydaným při kontrolní prohlídce.

Jedinou výjimku, kdy povolení změny stavby před dokončením nepotřebujete, představují nepodstatné odchylky od ověřené projektové dokumentace. To jsou takové změny, které nemění půdorys ani výšku stavby, způsob jejího užívání, nezasahují do nosných konstrukcí stavby a nemají vliv na požární bezpečnost. Tyto odchylky se projednávají až v kolaudačním řízení.

Změna dokončené stavby

Změna dokončené stavby je podle nového stavebního zákona trojí – nástavba, přístavba a stavební úprava. Nástavbou se stavba zvyšuje a přístavbou se rozšiřuje její půdorys. Při stavebních úpravách zůstávají půdorys a výška stavby zachovány. Změnou dokončené stavby nový stavební zákon rozumí i změnu v užívání stavby spočívající například ve změně způsobu užívání stavby nebo provozním zařízení stavby a další.

Pokud samotná stavba, která má být změněna, musela být povolena stavebním úřadem, není možné její změnu realizovat bez povolení stavebního úřadu. Při povolování změny dokončené stavby se postupuje obdobně jako při povolování stavby samotné.

Rekolaudace aneb změna v užívání stavby

Účel užívání stavby se stanoví v kolaudačním rozhodnutí, popřípadě v povolení stavby, pokud stavba nemusí být zkolaudována. Stavbu pak smíte užívat jen k takto stanovenému účelu.

Pokud potřebujete stavbu používat k jinému účelu, musíte požádat stavební úřad o povolení změny v užívání stavby. V žádosti je třeba zamýšlenou změnu odůvodnit. K žádosti se standardně přikládá dokumentace stavby s vyznačením změn vyvolaných změnou v užívání a popřípadě i závazná stanoviska, vyjádření či rozhodnutí dotčených orgánů.

Jedná-li se o změnu bez větších dopadů, může ji stavební úřad povolit, aniž by tomu předcházelo standardní řízení. V takovém případě vydá stavební úřad rozhodnutí o povolení změny v užívání stavby jako první úkon v řízení.

Povolí-li stavební úřad změnu v užívání stavby, uvede ve výroku povolení dosavadní a nový účel užívání stavby.

V případě, že si změna v užívání stavby žádá stavební úpravy podléhající povolení stavebního úřadu, postupuje se v takovém případě podobně jako při povolování stavby.

Na ESTAV.cz budeme nový stavební zákon sledovat následující týdny. Nenechte si ujít nic z našeho obsahu a aktivujte si mailový zpravodaj zdarma. Každé pondělí vám přijde do mailové schránky přehled nových článků.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat