Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby

Znáte to také? Podáte si žádost na stavební úřad, zažádáte například o stavební povolení na rekonstrukci bytu, ohlásíte stavbu rodinného domu nebo chcete vyřídit vybudování přípojky a pak čekáte. A čekáte, a čekáte a nic se neděje. Popřípadě dostanete vyjádření, že žádost se zamítá ale na vaše dotazy nikdo nereaguje. Jak se bránit proti nečinnosti stavebního úřadu?
Zdroj: Fotolia.com - CandyBox Images

I na úřadech sedí jen lidé a jen na nich záleží, jak kvalitní služba stavebního úřadu bude. Jakou musí mít takový úředník kvalifikaci a jaké jsou jeho pravomoci jsme si povídali v minulých článcích. Dnes se podíváme na to, jak je možné se bránit, pokud je stavební úřad nečinný a nedodržuje stanovené lhůty.

Pokud si do budoucna nechcete nechat ujít nic z obsahu portálu ESTAV.cz,
aktivujte si zdarma e-mailový zpravodaj.

O tom jaké konkrétní lhůty má stavební úřad pro své rozhodování si můžete přečíst v předcházejícím článku na ESTAV.cz.

Možnosti obrany proti nečinnosti stavebního úřadu

 1. Podle správního řádu je možnost zjednání nápravy uvedena v  80 - ochrana před nečinností. Zde jsou uvedeny možnosti zjednání nápravy. Je proto nezbytné se obrátit na nadřízený orgán a upozornit jej na nedodržování lhůt příslušným stavebním úřadem.
 2. Proti nečinnosti stavebního úřadu se lze rovněž domáhat podáním stížnosti k ombudsmanovi na základě ustanovení § 9 zák. č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů. Z ustanovení § 10 uvedeného zákona vyplývá, že každý má právo obrátit se s písemným podnětem na ochránce ve věci, která patří do jeho působnosti.
 3. Bránit se lze také žalobou ke správnímu soudu na nečinnost stavebního úřadu, podle § 4 zákona č. 150/2002 Sb. - soudní řád správní. Soud pak bude rozhodovat, zda je takový návrh důvodný. Žalobou se lze domáhat, aby soud uložil správnímu orgánu povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení. Žalovaným pak bude správní orgán, který má povinnost vydat rozhodnutí nebo osvědčení. Žalobu na nečinnost je možné podat nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy ve věci, marně proběhla lhůta stanovená zvláštním zákonem pro vydání rozhodnutí nebo osvědčení. Zmeškání lhůty nebude moci soud prominout.

Nečinnost je též porušením pracovních, respektive služebních povinností zaměstnanců správního orgánu, kteří měli činit příslušné úkony, a to podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, i zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).

Tady je pak nutno obrátit se na tajemníka úřadu příp. starostu obce s odkazem na neplnění povinností zaměstnanců podle uvedených zákonů.

Ochrana proti nečinnosti vyplývá z ústavních dokumentů, zejména z Listiny základních práv a svobod, kde je mimo jiné uvedeno, že každý má právo, aby jeho věc byla projednána veřejně, bez zbytečných průtahů a v jeho přítomnosti a také aby se mohl vyjádřit ke všem prováděným důkazům. To se pochopitelně vztahuje i na vydání rozhodnutí. Rovněž Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku se danou problematikou zabýval a za rozhodné faktory považuje: složitost věci, způsob postupu orgánů, chování účastníků, které mohlo přispět k průtahům a zvláštní okolnosti, jež mohly odůvodnit prodlení.

Podle názoru Nejvyššího soudu ČR je vydání správního rozhodnutí po uplynutí lhůt uvedených v § 49 správního řádu nesprávným úředním postupem. Náhradu škody lze pak vymáhat s odkazem na zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Pokud jde o náhradu škody, musí však poškozený prokázat, že mu skutečně vznikla škoda nesprávným úředním postupem nebo nezákonným rozhodnutím stavebního úřadu.

Otázkou nečinnosti se zabýval i Ústavní soud a rovněž z jeho nálezů vyplývá povinnost správních orgánů ve věci návrhu účastníka jednat a rozhodnout.

V praxi však, i když existují prostředky na obranu proti nečinnosti, většina občanů jich nevyužije, protože si stavební úřad nechtějí rozzlobit případně popudit proti sobě podáním stížnosti na něj. Obávají se toho, že by v si budoucnu mohl stavební úřad na ně „zasednout“. Nicméně každý by se měl být vědom svých práv a povinností a podle toho postupovat a využít zákonem daných možností, pokud nejsou zákony úřadem dodržovány.

Zahájení stavby bez platného povolení je protiprávní jednání

Často se také stává, že má stavebník ještě před získáním potřebného povolení zajištěnou mechanizaci a řemeslníky a předpokládá, že do 30 dnů obdrží potřebné povolení. Každé stavební řízení je do určité míry specifické, a nelze předpokládat, že stavebník povolení vždycky obdrží v co nejkratší době. Nutno pamatovat i na to, že pro zahájení stavby musí být rozhodnutí pravomocné a že je třeba počítat i s případným odvolacím řízením. Je proto nezbytné podávat příslušnou žádost s patřičným předstihem, aby i při případné delší lhůtě vydání rozhodnutí, nebo případném podaném odvolání zbývala ještě dostatečná doba před zahájením vlastní stavby pro zajištění firmy nebo řemeslníků.

Zásadně však nelze zahájit stavbu bez příslušného povolení, protože pak zde nastupuje povinnost stavebního úřadu zahájit z moci úřední řízení o odstranění stavby. To s sebou nese další nepříjemnosti pro stavebníka což je nejen pokuta, ale také ta skutečnost, že ne ve všech případech musí být stavba dodatečně povolena a pak by následovalo nařízení stavbu odstranit.

Závěrem bych proto opět chtěla zdůraznit a upozornit na již výše uvedené a to, že zákon platí pro každéhokaždý by si měl být vědom nejen svých povinností, ale i svých práv a podle toho postupovat a využít zákonem všech daných možností, pokud správní orgán zákony nedodržuje a porušuje.

Ing. arch. Zdena Umlášková

Je autorizovanou inženýrkou v oboru pozemní stavby, členkou stavovského soudu ČKAIT. Vystudovala VUT v Brně, obor architektura a stavba měst, a dvouleté postgraduální studium. Má třicetiletou praxi na stavebním úřadě I. a II. stupně, z toho 10 let jako vedoucí Odboru územního a stavebního řízení na Magistrátu města Brna. Přes dvacet let působí jako lektor a vyučující v oblasti stavebního práva na VUT Brno.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá? Stav posouzení EIA po novele od ledna 2018
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia, sergeyeva

Česká komora architektů: Novela stavebního zákona je promarněnou příležitostí

Novela stavebního zákona spolu s návrhem zákona o jednotném environmentálním stanovisku podle České komory architektů (ČKA) v řadě případů nijak významně neurychlí ani nezjednoduší stavební řízení a je krokem zpět. ČKA v tiskové zprávě uvádí, že novela je velmi smutný výsledek mnohaleté práce a promarněná…

Soud, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Úředníci stavebního úřadu dostali trest kvůli bytovým domům v Krkonoších

Nejvyšší soud (NS) odmítl dovolání Jany Svobodové, úřednice královéhradeckého krajského úřadu potrestané v souvislosti se stavbami ve Špindlerově Mlýně. I kvůli jejímu liknavému postupu vyrostly v Krkonoších místo rodinných domů dva větší apartmánové domy, které odporovaly územnímu plánu. Svobodová dostala za maření…

zákon, správní řád, lhůta úřadů

Vláda nesouhlasí s návrhem ODS na zavedení fikce souhlasu

Vláda nesouhlasí s návrhem ODS, který měl do správního řádu zavést fikci souhlasu, podle které by měl úřad 30 dnů na vyjádření k určitému problému a kdyby vyjádření nevydal, znamenalo by to kladné stanovisko. Ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO) dnes novinářům řekl, že kabinet vnímá opodstatnění návrhu ve…