REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nový stavební zákon: Schvalování staveb. Co je drobnou, jednoduchou nebo vyhrazenou stavbou?

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb., který bude plně platný od 1. 7. 2024 zavádí jinou kategorizaci staveb: drobné, jednoduché, vyhrazené a ostatní stavby. Důležitým kritériem o rozhodnutí o kategorii stavby je například posuzování vlivu na životní prostředí. Nová legislativa ruší také dva kroky – umístění stavby a povolení stavby – a zavádí jedno řízení.
Zákon, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia
Zákon, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia

Proces povolování staveb podle „starého stavebního zákona”, tedy zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) byl poměrně složitou procedurou, která se skládala jednak z umístění stavby a posléze z jejího povolení. Tyto dva kroky se navíc tříštily různými alternativními postupy. Nový stavební zákon však proces povolování staveb do značné míry zjednodušuje a sjednocuje.

Nový stavební zákon dělí stavby na:

 • drobné,
 • jednoduché,
 • vyhrazené,
 • ostatní.

Drobné stavby

Co vše se rozumí drobnou stavbou vymezuje nový stavební zákon ve své příloze č. 1. Jde například o:

 • stavby do 40 m2 zastavěné plochy, do 5 m výšky s maximálně jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m, nacházející se na pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci, související s bydlením či rodinnou rekreací, umístěné nejméně 2 m od hranic pozemků, přičemž musí být zachována plocha schopná vsakovat dešťovou vodu o rozloze nejméně 50 % z celkové rozlohy pozemku,
 • skleníky do 40 m2 zastavěné plochy, do 5 m výšky a bez podsklepení, na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,
 • bazény do 40 m2 zastavěné plochy na zastavěném stavebním pozemku rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci v odstupové vzdálenosti nejméně 2 m od hranice pozemku,
 • stavby do 55 m2 zastavěné plochy a do 4 m výšky na pozemku, který je určen pro způsob využití jako plochy rekreace, umístěné nejméně 2 m od hranic pozemků, přičemž musí být zachována plocha schopná vsakovat dešťovou vodu o rozloze nejméně 50 % z celkové rozlohy pozemku,
 • opěrné zdi do výšky 1 m nebo oplocení do výšky 2 m mezi pozemky, které se nacházejí v zastavěném území nebo v zastavitelné ploše,
 • výměnu vedení a sítí technické infrastruktury, pokud nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma,
 • sjezdy a nájezdy na pozemní komunikace sloužící k připojení sousední nemovité věci,
 • propustky na neveřejných účelových komunikacích,
 • s výjimkami stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 50 kW,
 • stání pro obytné automobily a obytné přívěsy,
 • stavební úpravy, kterými se nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby či způsob užívání stavby, jejich provedení neovlivní požární bezpečnost stavby a netýkají se kulturní památky,
 • udržovací práce, pokud jejich provedení nemůže negativně ovlivnit zdraví osob, požární bezpečnost, stabilitu, vzhled stavby, životní prostředí nebo bezpečnost při užívání a nejde o kulturní památku.

Za drobné stavby se naopak nepovažují například stavby pro bydlení, stavby garáží, trafostanice nebo záměry podléhající posuzování vlivů na životní prostředí.

Jednoduché stavby

Jednoduché stavby jsou vymezeny v příloze č. 2 nového stavebního zákona:

 • stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci, které mají nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví nebo ustoupené podlaží,
 • podzemní stavby do 300 m2 zastavěné plochy a do 3 m hloubky, pokud nejde o stavby technické infrastruktury,
 • stavby garáží do 5 m výšky s jedním nadzemním podlažím, podsklepené nejvýše do hloubky 3 m,
 • opěrné zdi nebo oplocení, pokud nejde o drobnou stavbu,
 • výrobky plnící funkci stavby, včetně základových konstrukcí pro ně, pokud nejde o drobnou stavbu,
 • stavby pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů s celkovým instalovaným výkonem do 100 kW,
 • změny jednoduchých staveb, pokud nedojde k překročení stanovených parametrů,
 • atd.

Jednoduchou stavbou ale nejsou kupříkladu ty, které podléhají posuzování vlivů na životní prostředí.

Vyhrazené stavby

Vyhrazenými stavbami nový stavební zákon v příloze č. 3 rozumí stavby dálnic, drah, civilní letecké stavby, výrobny elektřiny o celkovém instalovaném výkonu 100 MW a více, stavby jaderných zařízení a tak dále.

Podle nového stavebního zákona se povede již jen jedno řízení o povolení záměru (tj. i stavby). V tomto řízení se rozhodne jak o umístění stavby, tak i o jejím povolení.

Povolení podle nového stavebního zákona vyžadují všechny záměry vyjma tzv. drobných staveb a vybraných změn využití území.

Na ESTAV.cz budeme nový stavební zákon sledovat následující týdny a měsíce. Nenechte si ujít nic z našeho obsahu a aktivujte si mailový zpravodaj zdarma. Každé pondělí vám přijde do mailové schránky přehled nových článků.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock – Asd

Nový stavební zákon: Kdo může provádět stavbu a jak na kolaudaci stavby?

Stavbu vám stavební úřad povolil a čeká vás samotné provedení stavby a její kolaudace. Čtěte, jak celý proces probíhá podle zákona č. 283/2021 Sb. Stavbu zpravidla může provádět jen stavební podnikatel, tj. osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací podle živnostenského…

REKLAMA