Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nový stavební zákon: Jak probíhá řízení o povolení stavby? Jaké námitky a v jakých lhůtách lze uplatnit?

Jak probíhá řízení o povolení stavby podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.? Řízení se zahajuje na žádost, co se děje potom? Kdy úřad přistoupí k ústnímu projednání? A kdy k veřejnému? Kdo je jeho účastníkem? Jaké připomínky a námitky mohou účastníci či veřejnost vznášet? A jaké jsou lhůty? Co všechno stavební úřad posuzuje?
Zdroj: AdobeStock – ParinApril
Zdroj: AdobeStock – ParinApril

Řízení o povolení záměru se zahajuje na žádost, které se podrobně věnuje náš předchozí článek Jak na žádost o zahájení řízení o povolení záměru? Dnes se podíváme, co se děje po zaslání žádosti příslušnému stavebnímu úřadu.

Jakmile stavební úřad obdrží žádost bez vad (případně po odstranění vad žádosti), vyrozumí o zahájení řízení do 7 dnů účastníky, dotčené orgány a hlavního projektanta. Vyrozumění se doručuje všem jednotlivě. Jde-li však o řízení s velkým počtem účastníků (více než 30), doručuje se vyrozumění jednotlivě pouze žadateli, obci a vlastníku dotčené nemovitosti, ostatním veřejnou vyhláškou podle správního řádu. Vlastníci sousedních nemovitostí se identifikují pouze výčtem nemovitostí. V dalších fázích řízení s velkým počtem účastníků se písemnosti doručují jednotlivě jen žadateli, obci a dotčeným orgánům, ostatním veřejnou vyhláškou.

Záměr může být projednán ústně. Ve vyrozumění o zahájení řízení stavební úřad uvede, zda a popřípadě kdy ústní jednání proběhne. O termínu jeho konání musí stavební úřad vyrozumět účastníky a dotčené orgány nejméně 15 dnů předem. Nebude-li ústní jednání provedeno, stanoví stavební úřad ve vyrozumění o zahájení řízení účastníkům lhůtu pro podávání námitek alespoň 15 dnů.

Ústní jednání může být i veřejné. Povinně se veřejné ústní jednání koná, není-li pro území vydán územní plán, uspořádat jej ale lze i v případě záměrů podléhajících posouzení vlivů na životní prostředí. Konání veřejného ústního jednání se veřejnosti oznamuje veřejnou vyhláškou nejméně 30 dní předem.

Účastníci mohou v řízení uplatňovat námitky, nejpozději však při ústním nebo veřejném ústním jednání, popřípadě ve lhůtě stanovené ve vyrozumění o zahájení řízení, nekoná-li se ústní nebo veřejné ústní jednání.

Rozsah námitek, které mohou účastníci uplatňovat, je omezený. V prvé řadě mohou účastníci uplatňovat námitky k obraně svých procesních práv (např. že jim nebylo doručeno vyrozumění apod.). Obec může uplatnit námitky v rozsahu své samostatné působnosti. Vlastníci dotčených nebo sousedních nemovitostí uplatňují námitky jen v rozsahu možného přímého dotčení svých práv. Účastník, jehož účast na řízení vyplývá z jiného zákona, uplatňuje námitky v rozsahu, v jakém se projednávaný záměr dotýká zájmů jím chráněných. Námitky je nutné odůvodnit.

K námitkám, které uvedený rozsah překračují, stavební úřad nepřihlíží. Dále ani k pozdě uplatněným námitkám (ledaže by se týkaly nově doplněných podkladů), k námitkám o věcech, o nichž bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, nebo i k těm, které jsou v rozporu s plánovací smlouvou, jejíž stranou je namítající účastník, nejde-li o namítání rozporu s uzavřenou plánovací smlouvou.

Přípustné a důvodné námitky předá stavební úřad stavebníkovi k vyjádření.

Koná-li se veřejné ústní jednání, může veřejnost nejpozději při jednání uplatnit připomínky. Nepřihlíží se k připomínkám o záležitostech již rozhodnutých při vydání územně plánovací dokumentace a k opožděným připomínkám (ledaže by se opět týkaly nově doplněných podkladů). Stavební úřad uvede vyhodnocení připomínek v odůvodnění rozhodnutí o povolení záměru.

Před vydáním rozhodnutí stavební úřad posoudí, zda je záměr v souladu s:

  • územně plánovací dokumentací, územními opatřeními a vymezením zastavěného území,
  • cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území a s požadavky na ochranu kulturně historických, architektonických a urbanistických hodnot v území, nemá-li obec vydán územní plán,
  • požadavky nového stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů,
  • požadavky jiných právních předpisů chránících dotčené veřejné zájmy,
  • požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu,
  • ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Uvedený výčet hodnotí a poměřuje stavební úřad ve vzájemných souvislostech a při posuzování vychází z vyjádření a závazných stanovisek dotčených orgánů.

Stavební úřad záměr povolí, vyhodnotí-li, že je v souladu s uvedenými dokumenty a požadavky. Za účelem zajištění souladu může v rozhodnutí stanovit podmínky. V opačném případě žádost zamítne.

Na ESTAV.cz budeme nový stavební zákon sledovat následující týdny a měsíce. Nenechte si ujít nic z našeho obsahu a aktivujte si mailový zpravodaj zdarma. Každé pondělí vám přijde do mailové schránky přehled nových článků.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

REKLAMA