Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení

Také v případě stavby rodinného domu se můžete dostat do situace, kdy budete chtít stavbu změnit. Může se tak stát ve třech základních situacích. Zaprvé můžete chtít změnit stavbu, kterou jste vy nebo někdo jiný legálně postavili v minulosti. Zadruhé se pak může stát, že budete chtít změnit právě rozestavěnou stavbu před jejím dokončením. A zatřetí se může také stát, že budete chtít dříve postavenou stavbu užívat k jiným účelům, než byla původně stavebním povolením určena. Jak v těchto situacích postupovat?
Zdroj: fotolia.com - by-studio

Změna již hotové stavby

Za změnu dokončené stavby označuje stavební zákon v § 5 odst. 5 nástavby (zvyšující stavbu), přístavby zvětšující půdorys stavby (pokud jsou funkčně propojené s původní stavbou) a stavební úpravy, při kterých se zachovává výška i půdorys stavby.

Pro umístění nástavby a přístavby bude stavebník zpravidla potřebovat alespoň územní souhlas, někdy dokonce územní rozhodnutí. Z hlediska povolení stavby bude pro nástavby a přístavby rodinných domů zpravidla postačovat ohlášení stavebního záměru a nebude potřeba vyřizovat stavební povolení. 

Naopak, stavební úpravy je možné provádět bez jakéhokoliv územního rozhodnutí, což vyplývá z § 79 odst. 5 stavebního zákona. K mnohým takovým zásahům nebudete potřebovat ani ohlášení, pokud se jimi nezasahuje do nosných konstrukcí stavby, nemění se vzhled stavby ani způsob užívání stavby, nevyžadují posouzení vlivů na životní prostředí a jejich provedení nemůže negativně ovlivnit požární bezpečnost stavby a nejde o stavební úpravy stavby, která je kulturní památkou (§ 103 odst. 1 písm. d) stavebního zákona).

Kde najdu informace o tématu v právních předpisech:

 • definice změny dokončené stavby - § 2 odst. 5 stavebního zákona
 • změna stavby před dokončením - § 2 odst. 6 a § 118 stavebního zákona
 • změna v užívání stavby - § 126 a 127 stavebního zákona

Změna stavby před dokončením

Změnu stavby před dokončením definuje stavební zákon jako změnu v provádění stavby oproti jejímu povolení nebo dokumentaci stavby ověřené stavebním úřadem, nebo autorizovaným inspektorem. Jde tedy o změnu, kterou stavebník provádí na stavbě, kterou má povolenou a kterou právě realizuje. V právě v průběhu realizace zjistí, že z nějakého důvodu musí či by chtěl stavbu oproti povolené podobě upravit. To, jak náročný administrativní postup si změna stavby vyžádá, závisí na povaze a rozsahu změn. Pokud půjde o změny nevelké, může být jejich schválení odsunuto dokonce až do fáze kolaudace. V některých případech bude postačovat postup obdobný ohlašování. Při zásadnějších změnách (zejména, pokud budou spojené se změnou půdorysu, výšky či způsobu užívání) může stavební úřad požadovat i změnu stavebního povolení. V zásadě oplatí to, že pokud pro původní stavbu postačovalo ohlášení, bude i pro změnu této stavby ohlášení změn dostatečné. Samozřejmě za podmínky, že prováděnými změnami se z ní nestane stavba, která podléhá stavebnímu povolení.

To, jakým postupem lze nejjednodušeji plánovanou změnu úředně odsouhlasit, vám sdělí na stavebním úřadě. K posouzení situace si přineste dokumentaci původní stavby s vyznačenými změnami, které byste rádi realizovali.

Změny v užívání stavby

Každou stavbu můžete užívat v souladu se zákonem jen k účelu, ke kterému byla stavba určena kolaudačním rozhodnutím, kolaudačním souhlasem, oznámením o užívání stavby nebo samotným stavebním povolením. V rodinném domě byste tedy neměli zahájit průmyslovou výrobu a v samostatně stojící garáži byste neměli bydlet.

Pokud z nějakého důvodu budete chtít užívat původní stavbu k jinému účelu, než ke kterému byla úředně určena, měli byste požádat stavební úřad o povolení či souhlas k takové změně. I v tomto případě samozřejmě doporučujeme nejprve konzultovat nejvhodnější postup na stavebním úřadě. Pokud vám na stavebním úřadě potvrdí, že ke změně je souhlas nebo povolení potřeba, budete muset změnu formálně oznámit a v oznámení popsat a odůvodnit zamýšlené změny. K oznámení se připojuje dokumentace s vyznačením stávajícího a nového způsobu užívání jednotlivých místností a prostorů. A případně další doklady podle toho, o jak významnou změnu se jedná.

Obsahové náležitosti oznámení a jeho příloh, souhlasu, rozhodnutí o změně v užívání stavby a jejich příloh stanoví vyhláška č. 503/2006 Sb. v § 18l, 18m a příloze č. 14.

Mgr. Vítězslav Dohnal

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.  Od roku 2008 působí jako advokát v Táboře. Od roku 2014 je společníkem Advokátní kanceláře Dohnal & Bernard, s. r. o.  Ve své praxi se se specializuje se na správní a stavební právo, občanskoprávní spory a trestní právo. Zastupuje své klienty před soudy včetně Nejvyššího správního soudu a soudu Ústavního. Je spoluautorem komentáře ke správnímu řádu a k zákonům o přístupu k informacím. Podílel se na vydání publikace Globální problémy profesní etiky právníků.

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá?
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Mohlo by vás zajímat

Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny

Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny

Stavební povolení má omezenou platnost. Nelze si nechat stavbu povolit, pak desítky let na dílo nešáhnout a následně vyžadovat respektování stavby na základě starého stavebního povolení. Jaké jsou lhůty pro vydání povolení? Kdy musím se stavbou začít a kdy bych ji měl dokončit? Jaké kroky po mě vyžaduje stavební zákon?