REKLAMA
Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nový stavební zákon: Základní principy povolení stavby v novém zákoně a lhůty úřadů

Nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. mění mnohé z principů starého stavebního zákona. Zatímco dosud bylo nutné vést v rámci povolení stavby více samostatných řízení, nový stavební zákon zavádí pouze jedno řízení o povolení záměru. Plně účinný bude od 1. 7. 2024. Na portálu ESTAV.cz budeme stavební zákon rozebírat podrobně následující týdny a měsíce.
Zdroj: AdobeStock – vegefox.com
Zdroj: AdobeStock – vegefox.com

Získat povolení záměru je nutné pro všechny typy stavebních projektů vyjma drobných staveb a vybraných změn využití území.

K vedení řízení o povolení záměru je podle nového stavebního zákona příslušný obecní stavební úřad, krajský stavební úřad nebo Dopravní a energetický stavební úřad („DESÚ“) a ve zvláštních případech i Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitraMinisterstvo spravedlnosti. Obecním stavebním úřadem jsou obecní úřady obcí s rozšířenou působností či pověřené obecní úřady a obecní úřady stanovené prováděcím právním předpisem. Vyhláška o stanovení obecních stavebních úřadů se teprve připravuje. Působnost krajských stavebních úřadů vykonávají krajské úřady.

Tento článek nahrazuje starší text o povolování staveb vydaný na ESTAV.cz s názvem Proces schvalování staveb přehledně, který vycházel ze zákona platného od 1. 1. 2018.

DESÚ vystupuje jako stavební úřad ve vztahu k vyhrazeným stavbám (stavby dálnic, drah atd. dle přílohy č. 3 k novému stavebnímu zákonu). DESÚ je také nadřízeným stavebním úřadem pro krajské stavební úřady u vybraných staveb (např. silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací).

Krajský stavební úřad rozhoduje o povolení záměrů o vyšší náročnosti či s rozsáhlejšími dopady do území – jedná se např. o stavby, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí, silnice I. třídy či výrobny z obnovitelných zdrojů energie, které nejsou vyhrazenými stavbami.

Obecní stavební úřad rozhoduje ve věcech, o kterých nerozhodují krajské stavební úřady, DESÚ nebo jiný stavební úřad.

Účastníky řízení o povolení záměru jsou:

  • stavebník,
  • obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn,
  • vlastník pozemku nebo stavby, kde má záměr vzniknout (popř. osoba s jiným věcným právem k tomuto pozemku nebo stavbě – např. s právem stavby),
  • vlastníci sousedních staveb a pozemků (popř. osoby s jiným věcným právem k sousedním stavbám a pozemkům), jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo může být rozhodnutím o povolení záměru přímo dotčeno,
  • osoby, o kterých tak stanoví jiný zákon (např. tzv. ekologické spolky).

Stavebníkem může být i společenství vlastníků jednotek. To pak v řízení vystupuje jako zástupce jednotlivých vlastníků jednotek, kteří jsou účastníky řízení. Vlastník jednotky však může stavebnímu úřadu oznámit, že si nepřeje být společenstvím v řízení zastupován. Stavební úřad pak komunikuje s tímto vlastníkem přímo.

S novou právní úpravou se očekává, že se celé řízení o povolení záměru zrychlí. Doposud nebylo neobvyklé, že celá procedura umístění a povolení stavby trvala dlouhé měsíce i roky. Nyní by však celý proces mělo urychlit hlavně sjednocení dosavadního územního a stavebního řízení do jednoho řízení o povolení záměru.

Lhůty úřadů

Nový stavební zákon dále stanoví stavebnímu úřadu poměrně krátké lhůty. Stavební úřad bude muset rozhodnout do 30 dnů ode dne zahájení řízení v případě jednoduché stavby, popř. do 60 dnů v případě ostatních staveb. Ve výjimečných případech bude moci stavební úřad lhůtu prodloužit nejvýše o dalších 30, respektive 60 dní (jde-li o zvlášť složitý případ, jde-li o řízení s velkým počtem účastníků apod.).

Elektronické vedení spisu

Proměnou projde i podoba vedení spisu v řízení. Ten se má dle nového stavebního zákona vést elektronicky. Za tím účelem se má dle nového stavebního zákona zřídit několik informačních systémů, konkrétně zejména národní geoportál územního plánování, portál stavebníka, evidence stavebních postupů či evidence elektronických dokumentací.

Národní geoportál územního plánování zjednoduší přístup k výstupům územně plánovací činnosti (územní plány, regulační plány, …). Skrze portál stavebníka by mělo být možné činit digitální úkony vůči stavebnímu úřadu a dotčeným orgánům, podávat žádosti vlastníku veřejné dopravní a technické infrastruktury či vkládat údaje a dokumenty do jiných systémů.

Do evidence elektronických dokumentací se přes portál stavebníka bude vkládat dokumentace pro povolení záměru, projektová dokumentace s výjimkou projektové dokumentace pro provádění stavby a výsledky zeměměřických činností, včetně souvisejících informací. Evidence stavebních postupů pak bude představovat elektronickou podobu samotného spisu.

Do evidence stavebních postupů vkládá stavební úřad a dotčené orgány podání a jiné písemnosti, svá rozhodnutí a jiné úkony a informace o oprávněných úředních osobách. Přístup do ní bude mít ten, kdo má právo nahlížet do spisu.

Na ESTAV.cz budeme nový stavební zákon sledovat následující týdny a měsíce. Nenechte si ujít nic z našeho obsahu a aktivujte si mailový zpravodaj zdarma. Každé pondělí vám přijde do mailové schránky přehled nového obsahu.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock – ParinApril

Nový stavební zákon: Jak probíhá řízení o povolení stavby? Jaké námitky a v jakých lhůtách lze uplatnit?

Jak probíhá řízení o povolení stavby podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.? Řízení se zahajuje na žádost, co se děje potom? Kdy úřad přistoupí k ústnímu projednání? A kdy k veřejnému? Kdo je jeho účastníkem? Jaké připomínky a námitky mohou účastníci či veřejnost vznášet? A jaké jsou lhůty? Co všechno…

Zdroj: AdobeStock – Dmitry

Nový stavební zákon: Co je a není potřeba k žádosti o stavební povolení? Jak na zahájení řízení o povolení záměru dle nového zákona?

Jak povolit stavbu podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.? Povolovací řízení se zahajuje žádostí. Co musí žádost o povolení stavebního záměru obsahovat? A co na rozdíl od staré legislativy obsahovat nemusí? Nová legislativa jde vstříc digitalizaci a zrychlení povolovacího procesu.…

REKLAMA