Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata

Nový stavební zákon: Rozhodnutí o povolení záměru. Jak dlouho platí stavební povolení?

Nový stavební zákon, který bude plně účinný od 1. 7. 2024 mění mnohé z pravidel známých ze staré stavební legislativy. V našem seriálu se posuneme dále ke kroku vydání rozhodnutí o povolení záměru. Jak dlouho toto rozhodnutí platí? A kdy je možné stavbu povolit ve zrychleném řízení?
Zdroj: AdobeStock – tong2530
Zdroj: AdobeStock – tong2530

Řízení o povolení záměru je zakončeno vydáním rozhodnutí. Pokud nevyhovuje záměr stanoveným posuzovaným požadavkům, stavební úřad žádost zamítne. Nadále je však možné ho přepracovat tak, aby požadavkům vyhovoval, a podat žádost novou.

V případě, že je záměr se stanovenými požadavky v souladu, vydá stavební úřad povolení záměru. V tomto dokumentu stavební úřad záměr povolí, vymezí pozemky, na nichž má být realizován, a stanoví podmínky pro jeho umístění a provedení, popřípadě i užívání. Současně může stanovit i další podmínky, které mají zajistit, že záměr bude v souladu se zákonem stanovenými požadavky (ochrana veřejných zájmů, dodržení obecných požadavků na výstavbu apod.). Pro stavbu se v povolení dále určí její umístění na pozemku včetně minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, prostorové řešení (především půdorysná velikost, maximální výška a tvar, kapacita), doba trvání dočasné stavby, fáze výstavby pro určení provedení kontrolních prohlídek atd.

Pokud je k povolení záměru nutné povolit i výjimku z požadavků na výstavbu, není třeba o tom vést samostatné řízení. Žádost o výjimku spolu se specifikací a odůvodněním výjimky je třeba začlenit rovnou do žádosti o povolení záměru a o jejím povolení následně rozhodne stavební úřad rovnou v řízení o povolení samotného záměru.

Povolení obecně platí 2 roky. Stavební úřad může stanovit i dobu delší, nejdéle však 5 let. Platnost povolení je možné na žádost stavebníka prodloužit, žádost je ale nutné podat ještě před uplynutím platnosti povolení. Pokud začala v době platnosti povolení realizace záměru, prodlužuje se doba platnosti povolení na 10 let.

Povolení přechází na právního nástupce stavebníka (například v důsledku prodeje pozemku, úmrtí původního stavebníka či přeměny obchodní společnosti). Ten o přechodu musí vyrozumět stavební úřad.

Povolení lze na žádost stavebníka změnit nebo zrušit. Je možné ho také změnit nebo zrušit na žádost stavebníka či z moci úřední v řízení o povolení veřejně prospěšné stavby či opatření. To však není možné, pokud už původně povolená stavba vzniká.

Povolení stavby či zařízení může být vydáno i v tzv. zrychleném řízení. V takovém případě neprobíhá před vydáním povolení standardní řízení a vydání povolení je prvním úkonem v řízení, který následuje po podání žádosti. Podmínkou však je, že stavebník o vydání povolení ve zrychleném řízení výslovně požádá a

  • obec, na jejímž území mají být stavba či zařízení realizovány, má vydaný územní plán,
  • stavba či zařízení nepodléhají posuzování vlivů na životní prostředí,
  • nevyžaduje se povolení výjimky dle zákona o ochraně přírody a krajiny,
  • stavba či zařízení splňují požadavky stanovené zákonem a
  • stavebník k žádosti připojil souhlasy všech účastníků řízení.

Na ESTAV.cz budeme nový stavební zákon sledovat následující týdny a měsíce. Nenechte si ujít nic z našeho obsahu a aktivujte si mailový zpravodaj zdarma. Každé pondělí vám přijde do mailové schránky přehled nových článků.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Zdroj: AdobeStock – Brebca

Nový stavební zákon: Jak na změnu stavby nebo na změnu účelu jejího užívání?

Možná zjistíte, že chcete realizovanou stavbu změnit ještě před jejím dokončením. Stejně tak se může stát, že budete potřebovat změnit již postavenou stavbu nebo že bude třeba změnit účel jejího užívání povolený stavebním úřadem. Na všechny tyto situace nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. pamatuje.

Zdroj: AdobeStock – Asd

Nový stavební zákon: Kdo může provádět stavbu a jak na kolaudaci stavby?

Stavbu vám stavební úřad povolil a čeká vás samotné provedení stavby a její kolaudace. Čtěte, jak celý proces probíhá podle zákona č. 283/2021 Sb. Stavbu zpravidla může provádět jen stavební podnikatel, tj. osoba oprávněná k provádění stavebních nebo montážních prací podle živnostenského…

Zdroj: AdobeStock – ParinApril

Nový stavební zákon: Jak probíhá řízení o povolení stavby? Jaké námitky a v jakých lhůtách lze uplatnit?

Jak probíhá řízení o povolení stavby podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.? Řízení se zahajuje na žádost, co se děje potom? Kdy úřad přistoupí k ústnímu projednání? A kdy k veřejnému? Kdo je jeho účastníkem? Jaké připomínky a námitky mohou účastníci či veřejnost vznášet? A jaké jsou lhůty? Co všechno…

Zdroj: AdobeStock – Dmitry

Nový stavební zákon: Co je a není potřeba k žádosti o stavební povolení? Jak na zahájení řízení o povolení záměru dle nového zákona?

Jak povolit stavbu podle nového stavebního zákona č. 283/2021 Sb.? Povolovací řízení se zahajuje žádostí. Co musí žádost o povolení stavebního záměru obsahovat? A co na rozdíl od staré legislativy obsahovat nemusí? Nová legislativa jde vstříc digitalizaci a zrychlení povolovacího procesu.…

REKLAMA