Hledat
Mapa cennemovitostí v ČR
estav.tvnový videoportál
Všechna témata
Povolování staveb více o tématu

Co je to EIA a k čemu je dobrá? Stav posouzení EIA po novele od ledna 2018

K tomu, aby bylo možné postavit určitou stavbu, musí stavebník získat ve většině případů od stavebního úřadu nejprve územní rozhodnutí, a následně stavební povolení. U některých staveb však hrozí, že budou svými vlivy (například hlukem, emisemi, vytvářením odpadů apod.) negativně ovlivňovat životní prostředí. V takovém případě musí před vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení proběhnout proces EIA.
Zdroj: Fotolia.com - vchalup

Článek je aktualizací staršího textu na ESTAV.cz, který tímto zněním nahrazuje. Platnost tohoto textu je od ledna 2018.

Co je to EIA a k čemu je dobrá?

EIA (Environmental Impact Assessment) je proces posouzení vlivů určitého záměru na životní prostředí. V rámci procesu EIA se posuzují vlivy plánovaných staveb a zařízení na veřejné zdraví a na životní prostředí, které zahrnují vlivy na rostliny, živočichy, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky a na jejich vzájemné působení a souvislosti.

Účelem celého procesu EIA je získat objektivní odborný podklad pro vydání navazujících rozhodnutí (tedy především územního rozhodnutí či stavebního povolení) a přispět tak k udržitelnému rozvoji společnosti.

Jaké záměry podléhají EIA?

Procesu EIA nepodléhají všechny záměry. Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí stanovuje, u kterých záměrů bude probíhat posouzení EIA.

V této příloze jsou v Kategorii I. stanoveny jednak záměry, u kterých probíhá celá EIA vždy povinně. Jedná se o rozsáhlé záměry, jakými jsou například výstavba letišť, čistíren odpadních vod nad stanovenou kapacitu nebo stavba nových dálnic.

Druhou skupinu tvoří záměry vyjmenované v Kategorii II. uvedené přílohy, u kterých musí povinně proběhnout alespoň tzv. zjišťovací řízení. Účelem zjišťovacího řízení je rozhodnout, zda záměr bude podléhat posuzování vlivů na životní prostředí nebo ne. Jedná se o záměry jako například výstavba lihovarů či pivovarů nebo vybraných rekreačních a sportovních areálů či hotelových komplexů vně sídelních oblastí.

V případě těchto záměrů může úřad rozhodnout o tom, že se záměr dále posuzovat nebude. O tom vydá rozhodnutí, které je možné napadnout odvoláním v zákonné lhůtě 15 dnů. Následně připadá v úvahu i soudní přezkum prostřednictvím správní žaloby. Oprávnění podat odvolání či žalobu proti rozhodnutí, že se záměr nebude posuzovat v procesu EIA, však mají pouze spolky, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí.

Zdroj: Fotolia.com - hcastZdroj: Fotolia.com - hcast

Jak probíhá EIA?

Proces EIA je veden buďto krajským úřadem, nebo Ministerstvem životního prostředí. To, zda bude příslušný krajský úřad, nebo ministerstvo, je uvedeno v Příloze č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb. Proces EIA se vždy zahajuje z podnětu investora, který daný záměr zamýšlí realizovat. Investor musí příslušnému úřadu zaslat oznámení o záměru, čímž je proces EIA zahájen.

Podotýkáme, že stavební zákon umožňuje vést posuzování EIA v rámci územního řízení nebo v rámci společného územního a stavebního řízení, což má vést k odstranění duplicitních postupů.  V takovém případě postupuje orgán příslušný k posuzování EIA v součinnosti se stavebním úřadem. Využití zmíněných společných řízení však není povinné a každý stavebník si zvolí, zda je využije nebo preferuje spíše samostatné územní a stavební řízení.

Průběh celého procesu je podrobně upraven v zákoně č. 100/2001 Sb. a má tyto fáze:

 • Oznámení
 • Vypracování dokumentace
 • Posudek
 • Veřejné projednání
 • Stanovisko úřadu

Investor si sám zvolí autorizovanou fyzickou osobu v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí, která mu zpracuje oznámení a dokumentaci podle náležitostí stanovených přílohami č. 3 a 4 zákona č. 100/2001 Sb. a poté je doručí úřadu. Povinností úřadu je vždy zkontrolovat, zda jsou dokumenty kompletní a splňují všechny zákonné náležitosti.

Úřad následně zadá autorizované fyzické osobě zpracování posudku předložené dokumentace. Aby byla zaručena objektivita posudku, autorizovaná osoba, která se podílela na zpracování oznámení nebo dokumentace, se nemůže ani dílčím způsobem zúčastnit zpracování posudku.

Veřejnost je oprávněna účastnit se celého procesu EIA v případě záměrů podléhajících posouzení EIA, které mohou mít významný dopad na své okolí. Z tohoto důvodu se oznámení a zpracovaná dokumentace zveřejňují na úřední desce dotčeného kraje a v informačním systému EIA.

Veřejnost, dotčená veřejnost, dotčené úřady a dotčené územní samosprávné celky mohou podat své vyjádření k oznámení do 30 dnů od zveřejnění informace o oznámení, a k dokumentaci do 30 dnů od zveřejnění. Na úřední desce se zveřejňuje také oznámení o veřejném projednání, a to nejméně 5 dní před jeho konáním. Veřejné projednání však úřad nařídí pouze tehdy, pokud obdrží žádné odůvodněné nesouhlasné vyjádření k dokumentaci ze strany dotčené veřejnosti.

Výsledkem tohoto procesu je závazné stanovisko úřadu, které může být souhlasné nebo nesouhlasné. V souhlasném stanovisku EIA úřad investorovi vždy stanoví podmínky, které musí být dodrženy při fázi přípravy, výstavby a provozu záměru, případně podmínky pro fázi ukončení provozu záměru za účelem prevence, vyloučení, snížení, popřípadě kompenzace nepříznivých vlivů na životní prostředí. Stanovisko musí vždy obsahovat i odůvodnění, v němž musí úřad uvést, proč vydal souhlasné či nesouhlasné stanovisko, a také zdůvodnit stanovení uvedených podmínek. Také se musí úřad vypořádat s vyjádřeními, která dotčené subjekty či orgány zaslaly k oznámení, dokumentaci a posudku.

Stanovisko EIA je závazným stanoviskem, proto ho nelze opomenout v navazujících řízeních (např. územní a stavební) a úřady, které tato navazující řízení vedou, se musí stanoviskem EIA při svém rozhodování vždy řídit.

Stanovisko EIA však není samostatným rozhodnutím, proto se proti němu nelze odvolat. Jeho obsah lze napadnout právě až v navazujících řízeních, tedy především v rámci námitek uplatněných v územním či stavebním řízení. Pokud námitkám nebude vyhověno, je možné proti rozhodnutí podat odvolání dle správního řádu, ve kterém lze rovněž napadnout stanovisko EIA. V případě, že nebude úspěšné ani odvolání, je možné podat správní žalobu.

Zdroj: Fotolia.com - AlekseiZdroj: Fotolia.com - Aleksei

Kdo může být autorizovanou osobou?

Cílem procesu EIA je získání odborného podkladu pro navazující řízení. Z tohoto důvodu se na zpracování oznámení, dokumentace i posudku podílejí vždy autorizované osoby. Autorizaci může získat vždy jenom fyzická osoba, která je držitelem autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí. Právnická osoba se může ke zpracování uvedených dokumentů zavázat pouze tehdy, pokud pro ni tuto činnost zabezpečuje fyzická osoba - držitel autorizace.

Autorizaci uděluje Ministerstvo životního prostředí po dohodě s Ministerstvem zdravotnictví. Podmínkou udělení autorizace je plná svéprávnost, bezúhonnost, odborná způsobilost a praxe v oboru v délce nejméně 3 let. Osoba splňuje podmínku odborné způsobilosti, pokud dosáhla vysokoškolského vzdělání alespoň magisterského studijního programu se zaměřením na přírodní nebo technické vědy a úspěšně vykonala zkoušku odborné způsobilosti nejdříve 2 roky před podáním žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace a nejpozději v den podání žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace.

Požadavky a průběh zkoušky odborné způsobilosti upravuje podrobněji vyhláška č. 457/2001 Sb. Podle této vyhlášky musí osoba, která chce úspěšně splnit podmínku odborné způsobilosti, prokázat znalost zákona o posuzování vlivů a dalších právních předpisů z oblasti ochrany životního prostředí, veřejného zdraví, územního plánování a stavebního řádu, znalosti postupů zpracování dokumentů pořizovaných v průběhu posuzování vlivů na životní prostředí a znalosti přírodních a technických věd z hlediska vlivů činností na životní prostředí.

Zkoušku tvoří písemná a ústní část, přičemž úspěšné složení písemné zkoušky je předpokladem pro konání ústní zkoušky. Zkouška se skládá před nejméně pětičlennou zkušební komisí.

Autorizace se uděluje na dobu 5 let a lze ji na žádost držitele prodloužit opakovaně o dalších 5 let. Žádost o prodloužení autorizace lze podat nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena, a nejpozději v den uplynutí doby, na kterou byla autorizace udělena. Pokud nebyla žádost o prodloužení autorizace podána ve lhůtě, ministerstvo řízení o prodloužení autorizace zastaví. Seznam autorizovaných osob je rovněž dostupný v informačním systému EIA1.

U záměrů uvedených § 4 odst. 1 písm. a), u záměrů předkládaných podle § 6 odst. 5 a dále u ostatních záměrů, pokud se tak stanoví v závěru zjišťovacího řízení, musí být část dokumentace týkající se posuzování vlivů na veřejné zdraví zpracována osobou, která je držitelem osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví. Osvědčení odborné způsobilosti pro oblast posuzování vlivů na veřejné zdraví uděluje a odnímá Ministerstvo zdravotnictví.

Jak může EIA ovlivnit výslednou stavbu?

Vliv stanoviska EIA na výsledný záměr může být zásadní. Bude-li stanovisko EIA nesouhlasné, není možné předmětný záměr v posuzované podobě povolit. Avšak i v případě, že bude stanovisko EIA souhlasné, může stanovit podmínky, které bude stavební úřad povinen zapracovat do podmínek územního rozhodnutí či stavebního povolení.

V praxi dochází v důsledku stanoviska EIA běžně například ke změnám ve výsledné podobě větrných elektráren, kdy v důsledku možného ovlivnění životního prostředí dochází na základě podmínek stanoviska EIA ke snížení výšky stojanů větrných elektráren, přemístění jednotlivých zařízení či snížení jejich počtu. Stanovisko EIA může mít vliv i na výběr výsledné varianty záměru. Například liniové stavby bývají často zpracovány v jednotlivých variantách, které jsou posuzovány z hlediska vlivů realizace záměru na životní prostředí. Právě na základě stanoviska EIA může být v konečném důsledku zvolena taková varianta, která zatěžuje životní prostředí v nejmenší míře.

Frank Bold Advokáti, s.r.o.

logo
Údolní 33
602 00 Brno

telefon: (+ 420) 545 213 975
e-mail: info@fbadvokati.cz

web: www.fbadvokati.cz/cs

Více o firmě Vyžádat další informace

Sdílet / hodnotit tento článek

Další kapitoly tématu „Povolování staveb

 1. Příručka Jak na povolení rodinného domu
 2. Jak vyřídit stavební povolení a nezbláznit se
 3. Kdo je stavebník, co je to stavba nebo dokumentace? Pojmy stavebního zákona
 4. Co všechno je potřeba pro stavbu rodinného domu? Pozemek, povolení, dozor...
 5. Staré domy, nové předpisy. Co dnes musí splňovat nemovitosti, které se postavily v minulosti?
 6. Kolaudace: Co to je, jaká byla v minulosti, jaká je dnes. Co chystá nový stavební zákon?
 7. Nový stavební zákon v kostce: Přechodné období, délka řízení, noví pracovníci úřadů
 8. Nový stavební zákon v kostce: Projektová dokumentace, uznávání podkladů a vydaná oprávnění
 9. Nový stavební zákon v kostce: Kolaudace a dodatečné povolování černých staveb
 10. Urychlí se povolení rodinného domu již nyní? Změny stávajícího stavebního zákona od ledna 2021
 11. Novela stavebního zákona od ledna 2021: Užívání rodinného domu máte povinnost hlásit i když se nekolauduje
 12. Změny pro stavebníka rodinného domu po novele stavebního zákona od ledna 2018
 13. Užívání rodinného domu a zápis do katastru nemovitostí po 1. 1. 2018 bez kolaudace
 14. Proces schvalování staveb přehledně. Platnost od ledna 2018
 15. První krok k povolení stavby: Územní řízení. Platnost od ledna 2018
 16. Územní souhlas: Umístění jednoduchých staveb a záměrů od ledna 2018
 17. Zjednodušené územní řízení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 18. Stavební povolení dle novely stavebního zákona od ledna 2018
 19. Ohlášení jednoduchých staveb v platnosti od ledna 2018
 20. Kdy je nutné stavební povolení pro altán, pergolu nebo přístřešek?
 21. Zájemci o mobilní domek se mýlí v zákoně. I dům na kolech často potřebuje souhlas stavebního úřadu
 22. Stavba dočasná: Na jak dlouho se povoluje, z čeho má být postavená a kdy se odstraňuje?
 23. Chcete zbourat dům či garáž? Kdy potřebujete povolení k odstranění stavby
 24. Změna stavby není jen tak. Kdy je nutné změnu nahlásit a kdy je nutné povolení
 25. Dostavěli jste dům? Nezapomeňte na důležité papírování! Co musíte udělat po dokončení stavby
 26. Dejte pozor na účel stavby. Jak je to s bydlením v ateliéru nebo v kanceláři
 27. Jak dlouho platí stavební povolení? Dejte si pozor na termíny
 28. Zastavěná plocha stavby - jak se změří a co všechno se do ní počítá?
 29. Novela zákona o ochraně před hlukem klade nové povinnosti na stavebníky rodinných domů
 30. Stavba neoprávněná a nepovolená: Jaký je v tom rozdíl?
 31. Koordinované závazné stanovisko – co to je a kde to získat?
 32. Co je to EIA a k čemu je dobrá? Stav posouzení EIA po novele od ledna 2018
 33. Jaké lhůty má stavební úřad na vyřízení stavebního povolení na rodinný dům?
 34. Jak se bránit stavebnímu úřadu při nečinnosti nebo při zamítnutí stavby
 35. Pravomoci stavebního úřadu - co může zakázat a co musí posuzovat
 36. Jakou kvalifikaci musí splňovat úředník na stavebním úřadě?
 37. Může stavební úřad ovlivňovat, jak má vypadat váš rodinný dům?
 38. Kdy může stavební úřad nařídit odstranění stavby, terénních úprav nebo zařízení?
 39. Lze postavit rekreační chatu na louce? Co je možné stavět v nezastavěném území
 40. Rodinný dům v CHKO. Na co dát pozor při jeho umisťování
 41. Stavební povolení na rodinný dům v chráněné krajinné oblasti (CHKO)
 42. Památková ochrana staveb: Jak postupovat při záměru koupě či stavby nemovitosti
 43. Na co má nárok majitel památkově chráněného domu? Proč chránit památky?
 44. Pravidla stavebních zásahů do památek: Vsaďte na dobré architekty, jednejte s NPÚ
 45. Jak prohlásit dům za kulturní památku. Návrh může podat kdokoli, majitele nelze obcházet

Související témata

Mohlo by vás zajímat

Ilustrační obrázek, Zdroj: fotolia

ŘSD nechává opět posoudit vliv D52 na prostředí, stavět se má nejdřív v r. 2025

Po 23 letech od schválení trasy dálnice D52 nechává Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) znovu posuzovat vliv této stavby na životní prostředí (EIA). Zatímco dříve ji rozdělila na několik úseků se samostatnou přípravou, nyní ji nechává posuzovat jako celek, který měří 23 kilometrů. A předpokládá, že by se mělo stavět v…

Stavba, ilustrační obrázek, zdroj: fotolia.com

Dva severní úseky Pražského okruhu budou mít jeden proces EIA

Plánované úseky Pražského okruhu mezi Suchdolem a Březiněvsí a mezi Suchdolem a Ruzyní budou mít společný posudek vlivů na životní prostředí (EIA). Vyplývá to z databáze EIA. Jako první by se měl začít stavět prvně zmíněný úsek, označovaný 519, a to v roce 2024. O rok později by měla začít stavba části 518. Nejblíže…

Zdroj: AdobeStock-kaprikfoto

Propojení skiareálů ve Špindlu získalo kladné stanovisko EIA

Propojení lyžařských areálů Medvědín a Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně získalo kladný posudek vlivu na životní prostředí (EIA). Souhlasné stanovisko vydal Královéhradecký kraj. Potvrdili to zástupci společnosti Melida, která špindlerovský skiareál provozuje, a také hradeckého hejtmanství.

Úsek D3 z Třebonína do Kaplice má kladný posudek EIA

Úsek D3 z Třebonína do Kaplice má kladný posudek EIA

Stavba části dálnice D3 v úseku Třebonín - Kaplice-nádraží dlouhá 8,5 kilometru má souhlasné stanovisko posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Stavba podle stanoviska nemůže závažně ovlivnit životní prostředí ani obyvatelstvo, plyne z informací v informačním systému EIA. Proces zahájil stát v červnu 2018. ŘSD…